Polski English
Nota bibliograficzna:
CHMIEL J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 14: 1-250. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Praca ma charakter metodyczny i poznawczy, a także wymiar praktyczny. Dotyczy struktury elementarnej i przestrzennej flory, jej bogactwa i różnorodności zarówno w aspekcie jakościowym jak i ilościowym. Problemy te poruszone zostały w odniesieniu do całego regionu NE części Wielkopolski jak i lokalnej sieci kwadratów oraz systemu obszarów chronionych. W ocenie relacji między różnorodnością florystyczną a zróżnicowaniem siedlisk i form użytkowania terenu wykorzystano metodę analizy regresji. Różne aspekty zróżnicowania flory przedstawiono w formie kartogramów ilościowych oraz przy pomocy wskaźników: wskaźnika dominacji, różnorodności i równomierności Simpsona, wskaźnika odrębności florystycznej Loster, wskaźników antropogenicznych przemian flory Jackowiaka i in. Na podstawie licznych materiałów źródłowych oraz oryginalnych, bardzo bogatych danych florystycznych przedstawiono koncepcję ochrony przyrody w krajobrazie zdominowanym przez użytkowanie rolnicze.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, struktura przestrzenna różnorodności florystycznej, wskaźniki florystyczne, gatunki specjalnej troski, wymieranie, ochrona in situ, Wielkopolska północno-wschodnia, Polska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin