Polski English
Nota bibliograficzna:
PIOTROWSKA H., ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 6: 1-216. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest flora roślin naczyniowych Słowińskiego Parku Narodowego (SPN), który od roku 1977 ma także status Światowego Rezerwatu Biosfery. SPN jest usytuowany nad brzegiem Morza Bałtyckiego, około 100 km na zachód od Gdańska. Od początku XIX wieku na obszarze około 18 tys. 247 ha stwierdzono występowanie 865 gatunków dziko rosnących oraz 21 nie dziczejących gatunków uprawnych. W przedstawionej w pracy każdy gatunek został scharakteryzowany m.in. pod względem częstości występowania, skali fitocenotycznej oraz pochodzenia geograficzno-historycznego. Dla gatunków bardzo rzadkich i rzadkich podano wszystkie ich stanowiska, natomiast dla częstszych 10 stanowisk reprezentatywnych. Rozmieszczenie 30 szczególnie interesujących gatunków przedstawiono na mapach punktowych. Prezentowane w pracy dane statystyczne opisują różnorodność taksonomiczną, biologiczną i ekologiczną flory SPN oraz jej aktualny stan zachowania.
Słowa kluczowe:  chorologia, rośliny naczyniowe, flora, park narodowy
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin