Polski English
Nota bibliograficzna:
ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (red.) 1995. Ginące i zagrożone rośliny Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 3: 1-141. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
W pracy przedstawiono "czerwone listy" roślin naczyniowych dla dwóch regionów Polski północno-zachodniej: Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Analizowany obszar obejmuje łącznie 102 tys. km2. "Czerwone listy zawierają odpowiednio: 540 gatunków, tj. 34,2% flory Pomorza Zachodniego oraz 527 gatunków, tj. 37,8% flory Wielkopolski. Liczba gatunków uznanych za wymarłe wynosi odpowiednio: 51 i 45. Na podstawie wyników analizy ilościowej "czerwonych list" zwrócono uwagę na szereg zjawisk taksonomicznych, chorologicznych i ekologicznych, towarzyszących wymieraniu roślin.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, synantropizacja flory, czerwona lista, chorologia, synekologia, Polska
© 2007-2022 Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej