Polski English
Nota bibliograficzna:
JACKOWIAK B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 2: 1-409.
Krótkie streszczenie:
W pracy przedstawiono rozmieszczenie 1223 gatunków roślin naczyniowych, występujących spontanicznie na terenie Poznania w okresie XIX i XX wieku. Poznań należy do największych i najstarszych miast Polski, stanowiąca dministracyjne, kulturalne i gospodarcze centrum zachodniego regionu Polski - Wielkopolski. Lokalne zasięgi gatunków przedstawiono metodą kartogramu. W przypadku gatunków rzadkich i zagrożonych przedstawiono na mapach zarówno stanowiska współczesne jak i historyczne (archiwalne), natomiast dla gatunków częstszych wyłącznie stanowiska stwierdzone w trakcie badań terenowych przeprowadzonych w latach 1980-85. Uzupełnieniem kartogramów są dane charakteryzujące poszczególne gatunki, przedstawione w formie opisowej oraz w postaci diagramów. Po mapach zamieszczono wykaz 1300 gatunków stwierdzonych w Poznaniu w do roku 1985, łącznie z danymi źródłowymi.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, kartogram, duże miasto, synantropizacja, Wielkopolska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin