Polski English
Nota bibliograficzna:
CELKA Z. 1994. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 13: 1-447. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
- Praca zawiera 808 map rozmieszczenia gatunków roślin naczyniowych spontanicznie występujących na 233 grodziskach Wielkopolski. Mapy wykonano metodą topogramu. W łączności z mapą dla każdego gatunku podano następujące informacje: status geograficzno-historyczny, przynależność do formy życiowej wg Raunkiaera, grupę socjologiczno-ekologiczną, kategorię zagrożenia w Polsce i Wielkopolsce, formę ochrony prawnej w Polsce, a także liczbę stanowisk i notowań gatunku oraz klasę częstości. Na diagramach przedstawiono: rozkład frekwencji gatunków w obszarach o różnym sposobie użytkowania terenu, na grodziskach o różnej chronologii, na siedliskach o zróżnicowanej hemerobii oraz w różnych stopniach zasobności roślin. Uzyskane wyniki wskazują, że badane obiekty archeologiczne charakteryzują się wysokim bogactwem flory. Są z nimi związane różne, interesujące grupy roślin, w szczególności archeofity, relikty dawnych upraw, jak również gatunki regionalnie rzadkie i ginące oraz liczna grupa gatunków podlegających w Polsce ochronie prawnej. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że grodziska stanowią specyficzne "wyspy środowiskowe" w rolniczym krajobrazie Wielkopolski.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, mapy rozmieszczenia, topogramy, grodziska, wczesne i późne średniowiecze, relikty upraw, Wielkopolska, wyspy środowiskowe
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin