Polski English
Nota bibliograficzna:
JACKOWIAK B., ŻUKOWSKI W. (eds.) 2000. Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publication of the Department of Plant Taxonomy of AMU in Poznań. 10: 1-305. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
W tomie zamieszczono 26 artykułów podejmujących zarówno problemy ogólne jak i szczegółowe dotyczące historycznych i współczesnych przemian szaty roślinnej. Autorzy wyjaśniają w nich wiele mechanizmów synantropizacji na poziomie populacji roślin, flory, roślinności i krajobrazów roślinnych. Przedmiotem badań są biocenozy wodne oraz lądowe o charakterze naturalnym, a także o różnym stopniu antropogeniczego przekształcenia.
Słowa kluczowe:  flora, roślinność, teoria i praktyka, antropopresja, synantropizacja, Europa środkowa
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin