Polski English
Zakład Taksonomii Roślin prowadzi działalność wydawniczą. Od roku 1993 wydawana jest seria "Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań" (redaktor serii: Waldemar Żukowski), zaś w roku 2006 ZTR zainicjował wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym "Biodiversity: Research and Conservation" (Editor-in-Chief: Bogdan Jackowiak). ZTR był także wydawcą kilku publikacji okolicznościowych, związanych z organizowanymi konferencjami naukowymi.

Seria "Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Seria "Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" obejmuje przede wszystkim obszerne prace monograficzne i dotyczące flory Polski północno-zachodniej. Poza tym, opublikowano w niej kilka opracowań bibliograficznych. Recenzowane prace ukazują się w języku polskim lub w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. Dotychczasowe publikacje finansowane były m.in. ze środków Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy tom zostały przygotowany przez Wydawnictwo Sorus w Poznaniu, natomiast większość spośród pozostałych przez Wydawnictwo Naukowe Bogucki w Poznaniu i Wydawnictwo Kontekst. Dotychczas ukazały się następujące prace:
 • 1 - CHMIEL J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. [Flora of vascular plants of the eastern part of the Gniezno Lake District and its transformation under the influence of man in the 19th and 20th centuries]. 1: 1-202, 2: Atlas rozmieszczenia roślin [Atlas of the distribution of plants] 1-212. ISBN 83-85599-23-1. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 2 - JACKOWIAK B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu [Atlas of distribution of vascular plants in Poznań]. 409 stron. ISBN 83-85599-26-6. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 3 - ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (red.) 1995. Ginące i zagrożone rośliny Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. [Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska]. 141 stron, 33 fotografie. ISBN 83-86001-10-0 Część 1 - tekst dwujęzyczny: polski i angielski; część 2 - tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 4 - ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. [The Vascular Plants of Wielkopolska National Park]. 231 stron, 31 rycin, 12 tabel. ISBN 83-86001-17-8. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 5 - JACKOWIAK B., LATOWSKI K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works till 1995]. 112 stron + dyskietka. ISBN 83-86001-27-5. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 6 - PIOTROWSKA H., ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. [Vascular plants of Słowiński National Park]. 216 stron, 8 rycin, 30 map. ISBN 83-86001-52-6. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 7 - CELKA Z., JACKOWIAK B. 1998. Bibliografia prac geobotanicznych opublikowanych w czasopiśmie "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią" w latach 1948-1997. [Bibliography of Geobotanical Works Published in the Journal "Physiographical Researches on Western Poland" in the Years 1948-1997]. 64 strony + dyskietka. ISBN 83-86001-59-3. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 8 - JACKOWIAK B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. [Spatial structure of urban flora. A methodological-cognitive study]. 228 stron, 98 rycin, 29 tabel. ISBN 83-86001-75-5. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 9 - CELKA Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski [The Vascular Plants of the Earthworks of Wielkopolska]. 159 stron, 38 rycin, 29 tabel, 16 fotografii. ISBN 83-88163-25-6. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 10 - JACKOWIAK B., ŻUKOWSKI W. (eds.) 2000. Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. 305 stron, 126 rycin, 23 tabele. ISBN 83-88163-75-2. Tekst w języku angielskim. więcej...
 • 11 - LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 1996-2000]. 92 strony. ISBN 83-88163-76-0. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 12 - ŻUKOWSKI W., CELKA Z., CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K., SZKUDLARZ P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce [Distribution of Selected Species of Threatened Plants in Wielkopolska]. 68 stron, 100 map. ISBN 83-88163-77-9. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 13 - CELKA Z. 1994. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski [Distribution Atlas of Vascular Plants on the Earthworks of Wielkopolska]. 447 stron, 808 map, 29 tabel, 16 fotografii. ISBN 83-88163-25-6. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 14 - CHMIEL J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym [Spatial diversity of flora as a basis for nature conservancy in the agricultural landscape]. 250 stron, 69 rycin, 43 tabele. ISBN 83-60247-04-8. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 15 - CHMIEL J. 2006. Roślin specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce [Plants of special care and valuable areas in the North-Eastern part of Wielkopolska]. 97 stron, 67 map. ISBN 83-60247-05-6. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 16 - LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2001-2005]. 104 strony. ISBN 83-922590-1-7. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 17 - TOMA C. 2008. Studium kariologiczne gatunków z podklasy Alismatidae (rząd Helobiae) występujących w Polsce [Carpological study of species of Alismatidae subclass (Helobiae ordo) occuring in Poland]. 122 strony. ISBN 978-83-61320-20-3. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 18 - LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2006-2010]. 130 stron. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...
 • 19 - LATOWSKI K., SZKUDLARZ P., TOMA C. 2015. Morfologia, anatomia i taksonomia owoców i nasion. Bibliografia polskich prac karopologicznych z komentarzem. [Morphology, anatomy and taxonomy of fruits and seeds. Bibliography of Polish caropological works with a comment] 96 stron. Tekst w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. więcej...
 • 20 - LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 2016. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2011-2015. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2011-2015. 134 strony. Tekst dwujęzyczny: polski i angielski. więcej...

Biodiversity: Research and Conservation

Biodiversity: Research and Conservation [Biodiv. Res. Conserv.] Kwartalnik publikujący w języku angielskim artykuły oryginalne, krótkie komunikaty naukowe i prace przeglądowe z zakresu taksonomii roślin, chorologii, ekologii i ochrony przyrody. Preferowane są prace koncentrujące się na współczesnych przeobrażeniach różnorodności biologicznej. Nadesłane manuskrypty podlegają najpierw ocenie członków międzynarodowego komitetu redakcyjnego, a następnie niezależnych recenzentów.

Inne wydawnictwa

 • 2005 - JACKOWIAK B., CELKA Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. 308 stron. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin. ISBN 83-922590-0-9. więcej...
 • 2005 - JACKOWIAK B., LATOWSKI K. (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Poznań - Czerniejewo 2005. 96 stron. ISBN 83-60247-00-5. więcej...
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin