Polski English

Oferta prac licencjackich

 • Prace przeglądowe z zakresu taksonomii, geografii i ekologii roślin
 • Sekwencjonowanie porównawcze genów kodujacych alergeny u różnych gatunków z danego rodzaju
 • Prace przeglądowe z zakresu ochrony przyrody (ochrona gatunkowa roślin i ochrona obszarowa)
 • Prace przeglądowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska (m.in. oceny środowiskowe)
 • Opracowania ekofizjograficzne wybranych obszarów Polski
 • Wstępne projekty badań (łącznie z pierwszymi obserwacjami i eksperymentami) z wyżej wymienionych obszarów tematycznych

Oferta prac magisterskich

 • Zmienność i systematyka roślin naczyniowych (rodziny: Apiaceae, Brassicaceae, Ericaceae, Malvaceae, Hypoxidaceae, Poaceae, Cyperaceae)
 • Analiza profilu ekspresji genów kodujacych alergeny ziaren pyłku
 • Lokalizacja transkryptów alergennych białek w pyłku
 • Biologia populacji roślin inwazyjnych (badania w warunkach in situ i ex situ)
 • Interakcje międzygatunkowe w układzie: trawy, grzyby i zwierzęta
 • Historie życia roślin wieloletnich
 • Rozmieszczenie, ekologia i zasoby roślin ginących i zagrożonych
 • Antropogeniczne przemiany flory
 • Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych (chwastów pól uprawnych)
 • Występowanie roślin leczniczych w różnych układach siedliskowych i fiotocentycznych
 • Ekologia roślin występujących w dużych miastach
 • Współczesne rośliny towarzyszące średniowiecznym obiektom archeologicznym
 • Projekty i plany ochrony dla rożnego typu obszarów
 • Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze różnego typu przesięwzięć
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin