Polski English

Kierunki badań

Zmienność i taxonomia roślin naczyniowych

 • Zmienność strukturalna i molekularna oraz taksonomia Cyperaceae
 • Karpologia i taksonomia Apiaceae, Brassicaceae i Ericaceae
 • Zmienność morfologiczna i taksonomia Hypoxidaceae, Dracaenaceae
 • Zmienność i taksonomia rodzaju Malva
 • Alergeny ziaren pyłku – analiza ekspresji i lokalizacji w ujęciu środowiskowym i taksonomicznym

Fitogeografia regionalna i dynamiczna

 • Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Polsce i Wielkopolsce
 • Struktura oraz dynamika flor lokalnych i regionalnych
 • Ostoje różnorodności flory w Polsce północno-zachodniej i w obrębie Masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie)
 • Czerwone listy gatunków roślin naczyniowych

Chorologiczno-ekologiczne mechanizmy antropogenicznych przekształceń flory i roślinności

 • Flora i roślinność segetalna
 • Flora terenów kolejowych
 • Flora i roślinność terenów zurbanizowanych
 • Flora krajobrazów rolniczych
 • Flora grodzisk
 • Flora i roślinność poligonów wojskowych
 • Flora i roślinność dolin rzecznych
 • Flora i roślinność dolnego piętra górskiego (Karpaty Zachodnie)

Ekologia i biologia populacji wybranych gatunków roślin

 • Gatunki rzadkie, ginące i zagrożone (np. Pilularia globulifera, Carex secalina, Apium nodiflorum, A. repens, Gladiolus imbricatus)
 • Gatunki ekspansywne (np. Bidens frondosa, Glechoma hederacea, Puccinellia distans, Conium maculatum, Anthoxanthum aristatum, Echinocystis lobata, Eleagnus angustifolia)
 • Zależności mutualistyczne w układzie: trawy - workowce - muchówki

Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody "in situ"

 • Plany ochrony przyrody parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów i obszarów NATURA 2000
 • Oceny oddziaływania planów, programów i przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)
 • Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce (ZMŚP)

Stosowane metody i techniki badawcze

Metody badań taksonomicznych:

 • Analiza strukturalna (morfologiczno-anatomiczna)
 • Biometria i biostatystyka
 • Analiza molekularna

Metody badań florystyczno-chorologicznych:

 • Kartowanie flory z wykorzystaniem techniki punktowej i rastrowej
 • Geobotaniczna interpretacja zdjęć lotniczych
 • Metody GIS i techniki GPS
 • Wielokryterialna analiza geograficzno-historyczna i ekologiczna flory
 • Analiza struktury przestrzennej flory

Metody badań roślinności

 • Metoda Braun-Blanqueta stosowana w dokumentacji roślinności
 • Inwentaryzacja roślinności z wykorzystaniem syntaksonomicznej klasyfikacji zespołów roślinnych
 • Beta-różnorodność naturalnych i antropogenicznych siedlisk oraz typów roślinności

Metody badań biologii i ekologii populacji roślinnych:

 • Wielkoskalowe kartowanie terenowe (struktura, demografia i dynamika populacji)
 • Eksperymentalne metody ex situ w odniesieniu do historii życia i biologii populacji roślin

Metody waloryzacji i oceny środowiska przyrodniczego

 • Aplikacja metod geobotanicznych oraz bioindykacyjnych do identyfikacji struktury i właściwości środowiska przyrodniczego
 • Metody i techniki ocen relacji człowiek-środowisko na etapie identyfikacji walorów i zagrożeń środowiska
 • Metody długoterminowych badań ekologiczno-geobotaniczych (na powierzchniach stałych)

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • Grant NCN „Sonata 3” nr umowy 2011/03/D/NZ7/06224; "Alergeny bylicy (Artemisia sp.): wykrywanie, lokalizacja i ocena ilościowa w ujęciu molekularnym, środowiskowym i taksonomicznym". Konkurs Sonata 2. Kierownik projektu dr Agata Frątczak, okres realizacji od 14.08.2012 do 13.08.2017
 • Grant NCN numer UMO-2014/13/D/NZ8/02420, tytuł projektu: „Hiperpasożytniczy grzyb Bionectria epichloë jako nowy element symbiozy pomiędzy trawami a endofitami: ekologiczna analiza nowych zależności”, grant własny, konkurs SONATA, kierownik projektu: dr K. Górzyńska, okres realizacji: luty 2015 – styczeń 2018.
 • Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (nr umowy POMOST/2012-6/5) „Choke disease of grasses caused by Epichloë sp. fungi: evaluation of the potential role of hyperparasite in reducing disease spread” przyznanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost (Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka); kierownik projektu: dr K. Górzyńska, wykonawca: dr hab. M. Lembicz; okres realizacji: 04/2013-06/2015
 • Umowa (WOP.023.36.2014) podpisana we wrześniu 2014 roku między Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu a Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu na projekt pt. „Wykonanie w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu wszelkich działań związanych z hodowlą ramet selerów błotnych” w związku z realizacją PZO dla Obszarów Natura 2000: Jezioro Brenno PLH 300018 oraz Pojezierze Gnieźnieńskie PLH 300026. Źródło finansowania: WFOŚiGW w Poznaniu. (Czas realizacji: wrzesień 2014 – wrzesień 2016) - Kierownik i główny wykonawca - J. Chmiel
 • Projekt MNiSzW Nr N303 069034 pt. Wzorce zmienności strukturalnej i cytogenetycznej gatunków z rodzaju Anthoxanthum L. (Poaceae) oraz ich naturalne i antropogeniczne uwarunkowania w Polsce. Okres realizacji: 2008-2011. Kierownik: Drapikowska M. (UP); wykonawcy: Celka Z., Jackowiak B., Szkudlarz P.
 • Projekt MNiSzW Nr N305 036134 pt. Turzycowate (Cyperaceae) – wskaźnik zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Okres realizacji: 2008-2010. Kierownik: Żukowski W., wykonawca: Lembicz M.
 • Projekt MNiSzW Nr N303 321237 pt. Interakcje muchówki i endofita grzybowego: zależność od czasu trwania symbiozy grzyba z zasiedlanym gatunkiem trawy. Okres realizacji: 2009-2012. Kierownik: Górzyńska K., wykonawca: Lembicz M.
 • Projekt MNiSzW Nr N303 472138 pt. Trawy pastwisk i upraw polowych zasiedlone przez grzyby endofityczne: ekologiczne i chemiczne efekty interakcji. Okres realizacji: na lata 2010-2013,kierownik projektu: Lembicz M.

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład Taksonomii Roślin

 • 2014 - "Synantropizacja flory i roślinności". XI Konferencja Międzynarodowa. Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska; Ogród Botaniczny
 • 2006 - "Wpływ infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą (Influence of Transport Infrastructure on Nature). Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Akademia Rolnicza w Krakowie; Poznań, 13-15 wrzesień 2006 r.
 • 2005 - "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Organizatorzy: Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.
 • 2005 - "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizatorzy: Zakład Taksonomii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu; Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwiec 2005 r.
 • 2003 - "Przyroda Poznania i jej ochrona - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy) oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii i Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego). Poznań, 12-13 maja 2003 r.
 • 1999 - "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej" Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin), Komitetu Botaniki Polskiej Akademii Nauk i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy), 3-4 grudnia 1999 r.
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin