Polski English

Zbigniew Celka, prof. UAM dr hab.

Zbigniew Celka

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.16
Tel. +48 61 829 56 92
Fax.
E-mail: zcelka@amu.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje

 • Koordynator ds. tutoringu na Wydziale Biologii (2018-2019)
 • Przewodniczący Rady Programowej Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Jeziorach (2016-2020)
 • Członek Komitetu Biologii Organizmalnej przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2020 (sekretarz Komitetu)
 • Członek Editorial council w czasopiśmie Novitates systematicae plantarum vascularium wydawanym przez Komarov Botanical Institute w Saint Petersburg w Rosji (od 2015 r.)
 • Członek Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty” (od 2014 r.)
 • Członek „Rady Naukowej do Badań Interdyscyplinarnych Piastowskiego Dziedzictwa Kulturowego” utworzonej przy Dyrektorze Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (od 2008 roku)
 • Członek Centrum „Instytut Wielkopolski” (od 2008 roku).
 • Associate Editor w czasopiśmie Biodiversity: Research and Conservation znajdującym się na liście B czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2006 r.)

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Gostyń, 25 listopada 1967 r.
1986 - matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu
1986-1991 - studia na kierunku biologia (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)
1991 - obrona pracy magisterskiej pt. "Rośliny naczyniowe antropogenicznego obszaru na przykładzie okolic Krobi" (promotor prof. dr hab. Karol Latowski)
1991-1996 - studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
1996 - obrona pracy doktorskiej pt. "Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski" (promotor prof. dr hab. Karol Latowski)
od 1996 - adiunkt w Zakładzie Taksonomii Roślin (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)
2012 - kolokwium habilitacyjne i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii
2018 - zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Kierunki i obszary badań

 • Biologia i chorologia roślin naczyniowych na stanowiskach archeologicznych
 • Relikty upraw we współczesnej florze naczyniowej Europy środkowej
 • Biologia roślin ginących i ekspansywnych
 • Rodzaj Malva L. w Europie środkowej i wschodniej: problemy taksonomiczne i chorologiczne
 • Biologia i chorologia rodziny Ophioglossaceae w Europie

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Rośliny kulturowe (monograficzny)
 • Wprowadzenie do roślin kulturowych (monograficzny)

Seminaria

 • Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej

Ćwiczenia

 • Ochrona flory i jej funkcjonalne znaczenie w ochronie przyrody. Ćwiczenia dla I (IV) roku Ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej
 • Praktikum geobotaniczne. Moduł do wyboru dla II i III roku biologii i ochrony środowiska.
 • Wymieranie i ekspansja roślin. Moduł do wyboru dla I (IV) i II (V) roku biologii i ochrony środowiska.
 • Ćwiczenia z Systematyki i filogenezy roślin i grzybów dla I roku biologii stacjonarnej i niestacjonarnej
 • Ćwiczenia z Różnorodności świata roślin i grzybów dla I roku Ekologii i Zarządzania Zasobami Przyrody, Nauczania Przyrody, II roku Hydrobiologii i Ochrony Wód oraz I roku Ochrony Środowiska
 • Ćwiczenia i zajęcia terenowe z Metod badań ekologicznych dla II roku Ekologii i Zarządzania Zasobami Przyrody
 • Zajęcia terenowe z botaniki dla I roku biologii stacjonarnej, I i II roku biologii niestacjonarnej, I roku Ochrony Środowiska, I roku biotechnologii, II roku Hydrobiologii i Ochrony Wód
 • Pracownia licencjacka dla III roku biologii stacjonarnej, niestacjonarnej oraz Ekologii i Zarządzania Zasobami Przyrody
 • Pracownia specjalizacyjna dla I (IV) roku biologii stacjonarnej, niestacjonarnej oraz Ekologii i Zarządzania Zasobami Przyrody
 • Pracownia specjalizacyjna dla I (IV) roku biologii stacjonarnej, niestacjonarnej, Ekologii i Zarządzania Zasobami Przyrody oraz Ochrony Środowiska

Wybrane publikacje naukowe

Monografie i rozdziały w książkach

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. 2018. Przemiany szaty roślinnej geoekosystemów Polski w latach 1996-2016 na przykładzie mikrozlewni Chwalimskiego Potoku (Stacja ZMŚP Storkowo, Pomorze Środkowe). W: A. Kostrzewski, M. Majewski (red.). Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska 32: 449-469. [PDF]

Krzakowa M., Celka Z. 2018. Rola peroksydaz w badaniach zmienności genetycznej traw ze szczególnym uwzględnieniem hodowlanych odmian życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). W: M. Maciąg, K. Maciąg (red.). Najnowsze doniesienia z zakresu enzymologii i nauk pokrewnych, s. 95-104. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin. [PDF]

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. 44 pp. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. [PDF]

Celka Z. 2014. Współczesna flora roślin naczyniowych grodziska w Tumie koło Łęczycy. W: R. Grygier, T. Jurka (red.). Początki Łęczycy, tom I, Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy. Przyroda-Gospodarka-Społeczeństwo, s. 243-259. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.[PDF]

Celka Z. 2011. Relics of cultivation in the vascular flora of medieval West Slavic settlements and castles. Biodiv. Res. Conserv. 22: 1-110.[PDF]

Shevera M. V., Celka Z., Didukh Ya. P., Korotchenko I. A. 2010. Malva alcea L. s.l. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 296-297. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Didukh Ya. P. 2010. Malva moschata L. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 298-299. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Didukh Ya. P., Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Tykhonenko Yu. Ya., Andrianova T. V. 2010. Malva sylvestris L. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 300-301. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Didukh Ya. P., Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A. 2010. Malva erecta J. Presl & C. Presl. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 302-303. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Didukh Ya. P., Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Brovdij V. M. 2010. Malva ambigua Guss. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 304-305. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Didukh Ya. P., Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Brovdij V. M. 2010. Malva mauritiana L. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 306-307. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Didukh Ya. P. 2010. Malva neglecta Wallr. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 308-309. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Didukh Ya. P., Andrianova T. V., Tykhonenko Yu. Ya., Brovdij V. M. 2010. Malva pusilla Smith. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 310-311. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Didukh Ya. P., Shevera M. V., Celka Z., Korotchenko I. A., Tykhonenko Yu. Ya., Andrianova T. V. 2010. Malva vertcillata L. s.l. In: Ya. P. Didukh (ed.). Ecoflora of Ukraine, 6, pp. 312-313. Phytosociocentre, Kyiv.[PDF]

Celka Z. 2008. Różnorodność biotyczna Wielkopolski. Bibliografia prac Instytutu Biologii Środowiska opublikowanych w latach 2000-2005. (Biodiversity of the Wielkopolska Region (Poland) Bibliography of Works of the Institute of Environmental Biology Published in the Years 2000-2005). Ss. 84. Wyd. Kontekst, Poznań.[PDF]

Celka Z. 2004. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski (Distribution Atlas of Vascular Plants on the Earthworks of Wielkopolska). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon. AMU; 13: 1-447.

Chmiel J., Celka Z., Ratajczak M., Stach A. 2003. The natural and cultural values of Szlak Piastowski (Piast Route). 32 pp. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Celka Z., Chmiel J., Żukowski W. 2001 (współautorzy). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland) (red. A. Zając i M. Zając). xii+714 pp. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Żukowski W., Celka Z., Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce (Distribution of Selected Species of Threatened Plants in Wielkopolska). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon. AMU; 12: 1-68.

Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski (The Vascular Plant of the Earthworks of Wielkopolska). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon. AMU; 9: 1-159.

Celka Z., Jackowiak B. 1998. Bibliografia prac geobotanicznych opublikowanych w czasopiśmie "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią" w latach 1948-1997 (Bibliography of Geobotanical Published in the Journal "Physiographical Researches on Western Poland" in the Years 1948-1997). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon. AMU; 7: 1-61.

Artykuły naukowe

Olejnik N., Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2018. Taxonomic significance of morphological characters of spores in the family Ophioglossaceae (Psilotopsida). Rev Palaeobot Palyno 252: 77-85.[PDF]

Jackowiak B., Celka Z., Obarska E. 2018. Biodiversity: Research and Conservation reaches volume 50! Looking back and forward. Biodiv. Res. Conserv. 50: 1-24. [PDF]

Парнікоза І., Целька З. 2018. Обгрунтування включення Ophioglossum vulgatum L. та Botrychium simplex E. Hitchc. до Червоної Книги України. V International Conference The Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementing the Global Strategy for Plant Conservation. 25- 28 June 2018 Kherson, pp. 71-75. [PDF]

Шевера М. В., Тимченко І. А., Зав'ялова Л. В., Васильєва Т. В., Андрик Є. Й., Когут Е. І., Целька З., Заліберова М., Маєкова Я. 2018. Професору Вірі Вікторівні Протопоповій – 85. Ukr. Bot. J. 75(2): 197-199. [PDF]

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V., Milicka N. 2017. Morphological Variation of Erechtites hieracifolia (L). Raf. ex DC. (Asteraceae) Achenes in the Zone of the Species’ Geographic Range Expansion, Based on the Localities from East-Central Europe. Baltic Forestry 23(2): 356-363.[PDF]

Kluza-Wieloch M., Wyrzykiewicz-Raszewska M., Drapikowska M., Celka Z., Maciejewska-Rutkowska M. 2017. Differentiation of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) in habitats altered by man based on species populations within Poznań city (Poland). Pak. J. Bot. 49(1): 207-214. [PDF]

Parnikoza I., Chernyshenko M., Celka Z. 2017. Ophioglossaceae (Psilotopsida) in Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 48: 25-47. [PDF]

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2017. Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): casual alien species. Biodiv. Res. Conserv. 46: 35-55. [PDF]

Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Morphological characters of the seed coat in selected species of the genus Hypericum L. and their taxonomic value. Biodiv. Res. Conserv. 44: 1-9. [PDF]

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2016. Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) – a new species for the native flora of Ukraine. Biodiv. Res. Conserv. 43: 7-12. [PDF]

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2016. An archive of the Ophioglossaceae findings in Ukraine. In: Rare plants and fungi of Ukraine and adjacent areas: implementing conservation strategies. Proceedings of the 4rd International conference. Kyiv. 16-20 May 2016, pp. 119-125. [PDF] [PDF]

Olejnik N., Celka Z. 2015. The Growth Pattern of Ophioglossoid Ferns: A Case Study of Botrychium lunaria (L.) Sw. American Fern Journal 105(3): 199-210. [PDF]

Celka Z., Drapikowska M., Jusik Sz., Olejnik N., Shevera M. V., Szkudlarz P. 2015. Morphological variability of hairs in Malva alcea L. (Malvaceae) populations from Central and Eastern Europe, and consideration of the status of Malva excisa Rchb. Pak. J. Bot. 47(2): 467-476. [PDF]

Celka Z., Renn K. 2015. Bezkręgowce i rośliny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Ścieżka edukacji ekologicznej w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ss. 28. Poznań-Lednica.

Żukowski W., Celka Z., Olejnik N. 2014. EX Botrychium simplex E. Hitchc. Podejźrzon pojedynczy. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. III uaktualnione i rozszerzone, ss. 41-42. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.[PDF]

Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 2014. CR Apium nodiflorum (L.). Lag. Selery węzłobaldachowe (pęczyna węzlobaldachowa). W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. III uaktualnione i rozszerzone, ss. 358-360. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.[PDF]

Celka Z. 2014. Rośliny nad Lednicą. Ścieżka edukacji ekologicznej na Ostrowie Lednickim w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ss. 20. Poznań-Lednica.

Jackowiak J., Celka Z., Chmiel J., Kasprowicz M., Latowski K., Sajkiewicz R., Szkudlarz P., Wojterska M. 2014. Synanthropization of flora and vegetation: phenomena and processes observed in the Warta and Noteć Rivers Interfluve (Toruń-Eberswald Proglacial Stream Valley). Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 101-105.[PDF]

Ilyinska A. P., Yena A. V., Mosyakin S. L., Protopopova V. V., Shevera M. V., Jackowiak B., Celka Z., Szkudlarz P., Tochtar V. K. 2014. Професор КаролЬ Лятовський (до 75 річчя від дня народження). Ukr. Bot. Journal 71(6): 680-682.[PDF]

Drapikowska M., Susek K., Hasterok R., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2013. Variability of stomata and 45S and 5S rDNAs loci characteristics in two species of Anthoxanthum genus: A. aristatum and A. odoratum (Poaceae). Acta Botanica Hungarica 64(3): 352-363.[PDF]

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. 2013. Lavatera thuringiaca L. – a relict of former cultivation on an historic earthwork in Poland: distribution and reproduction of individuals. Ukr. Botan. Journ. 70(2): 209-214.[PDF]

Celka Z., Szczecińska M., Sawicki J., Shevera M. V. 2012. Molecular studies did not support the distinctiveness of Malva alcea and M. excisa (Malvaceae) in Central and Eastern Europe. Biologia 67(6): 1088-1098.[PDF]

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Morphological variability of the two altitude vicariants, Anthoxanthum odoratum L. s.s. and A. alpinum in the Babia Góra Massif (Western Carpathian Mountains – Żywiec Beskid, Poland). Acta Botanica Gallica 159(4): 433-42.[PDF]

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2012. Variability of the alien species Anthoxanthum aristatum Boiss (Poaceae) in the Wielkopolska Lowland (Western Poland). Ukr. Botan. Journ. 69(3): 385-392.[PDF]

Ławniczak A. E., Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2011. Response of Anthoxanthum odoratum and A. aristatum to different habitat types and nutrient concentrations in soil. Fresenius Environmental Bulletin 20(9a): 2465-2474.[PDF]

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2011. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum (Poaceae) na siedliskach o zróżnicowanym stopniu antropogenicznego przekształcenia. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 281-293.[PDF]

Celka Z., Latowski K. 2011. 13 Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego (Lwów, 19-23 września 2011). Wid. Bot. 55(3-4): 97-99.[PDF]

Celka Z., Szkudlarz P. 2010. Spontaneous occurrence and dispersion of Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder (Rosaceae) in Poland on the example of the “Bagna” bog complex near Chlebowo (western Poland). Acta Soc. Bot. Pol. 79(1): 37-42.[PDF]

Celka Z., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Drapikowska M. 2010. Genetic Differentiation Among Geographically Close Populations of Malva alcea. Acta Biologia Cracoviensia Series Botanica 52(2): 32-41.[PDF]

Celka Z., Szczecińska M., Sawicki J. 2010. Genetic relationships between some of Malva species as determined with ISSR and ISJ markers. Biodiv. Res. Conserv. 19: 23-32.[PDF]

Latowski K., Celka Z. 2010. IX Międzynarodowa Konferencja „Synantropizacja środowiska i terenów osiedli wiejskich. Flora i roślinność” (Kamieniec Podolski, Ukraina, 29 czerwca-1 lipca 2010). Wiad. Bot. 54(1-2): 105-109.[PDF]

Celka Z., Sajkiewicz R. 2009. Walory florystyczne okolic Sławna. W: W. Rączkowski, J. Sroka (red.). Historia i kultura ziemi sławieńskiej. Krajobraz okolic Sławna. 9: 35-49.[PDF]

Protopopova V. V., Ilyinska A. P., Shevera M. V., Celka Z., Yena A. V., Tochtar V. K. 2009. Profesoru Karolu Latowskomy 70 rokiw. Ukr. Botan. Journ. 66(6): 893-898.[PDF]

Celka Z., Drapikowska M. 2008. Relics of cultivation in Central Europe: Malva alcea L. as an example. Veget. Hist. Archaeobot. 17(Suppl. 1): 251-255.[PDF]

Krzakowa M., Celka Z. 2008. Intraspecific differentiation of Reed Grass Calamagrostis arundinacea (Poaceae) populations revealed by peroxidase allozymes Acta Soc. Bot. Pol. 77(4): 299-304.[PDF]

Celka Z. 2008. Relikty dawnych upraw – jak rośliny pomagają w badaniach archeologicznych. W: W. Chudziak (red.). Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, s. 107-121. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B. 2008. Zróżnicowanie współczesnej flory roślin naczyniowych Lednickiego Parku Krajobrazowego. W: L. Burchardt (red.). Jezioro Lednica. Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego, s. 81-104. Kwartet, Poznań.

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Kubiak L., Szkudlarz P. 2008. The population of Malva alcea at the medieval settlements: from distribution to the reproduction of individuals. In: P. Kočárek, V. Plášek, K. Malachová & Š. Cimalová (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186: 224-230.[PDF]

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Pierścińska J., Jackowiak B. 2008. Preliminary results of the studies on morphological diversity of the lowland populations of species from the genus Anthoxanthum L. In: P. Kočárek, V. Plášek, K. Malachová & Š. Cimalová (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186: 236-242.[PDF]

Latowski K., Celka Z., Mosyakin S. L., Shevera M. V., Ilyinska A. P., Tymchenko I. A. 2008. Professor Vira V. Protopopova: the 75 Anniversary. Biodiv. Res. Conserv. 9-10: 3-6.[PDF]

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.[PDF]

Celka Z., Drapikowska M., Ogrodowicz K., Shevera M. V., Szkudlarz P. 2007. Differentiation of petals in the Malva alcea populations from the region of Central and Eastern Europe. Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 17-24.[PDF]

Krzakowa M., Celka Z. 2007. Intrapopulation variation of Calamagrostis arundinacea (L.) Roth revealed by electrophoretically detected ten enzyme systems. Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 5-9.[PDF]

Celka Z. 2007. Grasses (Poaceae) and their importance in the flora of archaeological sites. In: L. Frey (ed.). Biological issues in grasses, p. 99-108. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków.

Drapikowska M., Celka Z., Buczkowska K., Kaszkowiak E. 2007. Morphological variation of the rough small-reed (Calamagrostis arundinacea L., Poaceae) populations from northern and central Poland. Rocz. AR Pozn. 386 Bot.-Stec. 11: 107-111.[PDF]

Drapikowska M., Celka Z., Buczkowska K. Bączkiewicz A., Zbierska J. 2007. Zmienność morfologiczna Calamagrostis epigejos (Poaceae) na tle zróżnicowanych warunków siedliskowych. W: L. Frey (red.). Biologia traw. Fragm. Flor. Geobot. Polonica Suppl. 9: 23-30.

Celka Z., Rożkowski R. 2007. Świat roślin. W: Fogel J. (red.). Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały, 1, s. 35-54. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Celka Z. 2007. Znaczenie badań nad współczesną florą naczyniową miejsc dawnego osadnictwa. W: M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.). Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, 1, s. 221-231. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Celka Z., Szkudlarz P. 2006. The condition and resources of the isolated population Vaccinium uliginosum (Ericaceae) on the example of the peat bog "Bagna" near Chlebowo (Wielkopolska). Dendrobiology 56: 13-18.[PDF]

Celka Z., Szkudlarz P., Biereżnoj U. 2006. Morphological variation of hairs in Malva alcea L. (Malvaceae). Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 62-65.[PDF]

Celka Z., Drapikowska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Marciniak J. 2006. Morphological variability of Malva alcea L. populations from Poland. In: P. Kočárek, V. Plášek & K. Malachová (eds.). Environmental changes and biological assessment. III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 163: 159-165.[PDF]

Celka Z., Latowski K., Szymczak A., Wawrzyniak K. 2006. Zmiany we florze segetalnej gminy Borek Wlkp. (Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Krzywińsko-Osieckie). Pamiętnik Puławski 143: 37-44.[PDF]

Latowski K., Celka Z. 2006. XII Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego (Odessa, Ukraina, 15-18 maja 2006 r.). Wiad. Bot. 50(1-2): 67-69.[PDF]

Krzakowa M. Celka Z. Drapikowska M. 2005. Genetic variability in Calamagrostis arundinacea L. (Roth.) populations growing in Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae community. In: L. Frey (ed.). Biology of grasses, pp. 23-30. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Celka Z. 2005. Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski. W: K. Wasylikowa, M. Lityńska-Zając & A. Bieniek (red.). Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks 28: 281-296.

Celka Z., Chmiel J. 2005. Flora i roślinność Lednickiego Parku Krajobrazowego. Przewodnik do sesji terenowej. W: B. Jackowiak & K. Latowski (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", s. 69-86. Poznań.

Celka Z. 2004. Sites of medieval settlements as refuges for vascular plants. Ecological Questions 4: 99-104.[PDF]

Szkudlarz P., Celka Z. 2004. Refuges of peat-bog plants in complex near Chlebowo (Wielkopolska Province). Ecological Questions 4: 115-122.[PDF]

Celka Z., Żywica J. 2004. Flora naczyniowa wybranych cmentarzy Ostrowa Wielkopolskiego i okolicy. Roczniki Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu, 363, Botanika 7: 11-31.[PDF]

Celka Z. 2004. Charakterystyka wybranych rodzin roślin okrytozalążkowych. W: J. Chmiel & M. Kasprowicz (red.). Flora i roślinność Środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Biblioteka pomocy dydaktycznych 1: 63-70. Wyd. III. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Celka Z. 2004. Trawy na grodziskach Wielkopolski. Łąkarstwo w Polsce 7: 55-66.

Sobisz Z., Celka Z. 2004. Parki dworskie gminy Postomino. W: W. Rączkowski & J. Sroka (red.). Historia i kultura ziemi sławieńskiej 3: 165-175.[PDF]

Celka Z., Szyszka A. 2004. Walory przyrodnicze parku przypałacowego w Rydzynie (pow. leszczyński). Chrońmy Przyr. Ojcz. 60(2): 69-73.[PDF]

Sobisz Z., Morka D., Celka Z. 2003. Materiały do flory Ogrodu Botanicznego w Sławnie. W: W. Rączkowski & J. Sroka (red.). Historia i kultura ziemi sławieńskiej 2: 117-128. Fundacja "Dziedzictwo", Sławno.[PDF]

Celka Z., Sobisz Z., Morka D. 2003. Herbarium sławieńskie - wstępne informacje o unikatowym odkryciu. W: W. Rączkowski & J. Sroka (red.). Historia i kultura ziemi sławieńskiej 2: 107-116. Fundacja "Dziedzictwo", Sławno.[PDF]

Celka Z. 2003. O współczesnej florze i roślinności łekneńskiego kompleksu osadniczego. W: A. M. Wyrwa (red.) Współczesne środowisko naturalne, osadnictwo i folklor Pałuk. Studia i materiały do dziejów Pałuk 5: 9-25. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.

Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 2002. Gatunki specjalnej troski we florze naczyniowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego 9: 51-60.[PDF]

Celka Z., Kasprowicz M. 2002. Nowe stanowiska Botrychium matricariifolium i B. multifidum (Ophioglossaceae) w Wielkopolsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 75-79.[PDF]

Celka Z. 2002. Grodziska jako wyspy środowiskowe w krajobrazie rolniczym Wielkopolski i ich waloryzacja florystyczna. W: J. Banaszak (red.). Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii, s. 63-77. Wyd. Akademii im. K. Wielkiego w Bydgoszczy

Celka D., Celka Z. 2002. Nowe stanowisko Cordyceps militaris (Vaill. ex L.) Link (Ascomycotina) w okolicach Augustowa (woj. podlaskie). Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 179-184.

Celka Z. 2002. Rośliny naczyniowe grodziska we Wrześnicy (pow. sławieński). W: W. Rączkowski & J. Sroka (red.). De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, s. 167-180. Fundacja "Dziedzictwo", Sławieński Dom Kultury. Sławno.[PDF]

Celka Z. 2001. Różnorodność florystyczna grodzisk pałuckich. W: E. Krasicka-Korczyńska (red.). Przyroda, krajobraz, kultura Pałuk, s. 76-84. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie.

Celka Z., Chmiel J., Lembicz M. 2001. Przyroda i zabytki kultury materialnej na Szlaku Piastowskim. W: M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001. S. 135-165. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Celka Z. 2001. Veronica catenata Pennell, Przetacznik wodny. W: A. Zając & M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, s. 576. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

Celka Z. 2000. Problems of Cultivation Relicts. In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 185-191. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Celka Z., Szkudlarz P. 2000. Anthropogenic Transformations of the Bagno Chlebowo Peat-bog (Wielkopolska Province). In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 193-200. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.[PDF]

Celka Z. 2000. Flora naczyniowa grodzisk na stanowisku 2 i 3 w Łeknie (powiat wągrowiecki). W: Wyrwa A. M. (red.). Środowisko naturalne i osadnictwo w łekneńskim kompleksie osadniczym. Studia i materiały do dziejów Pałuk 3: 37-54. Wyd. Poznańskie, Poznań.

Celka Z. 2000. Zróżnicowanie flory naczyniowej grodziska w Gieczu (pow. średzki). Studia Lednickie 6: 351-372.[PDF]

Celka Z., Szkudlarz P. 1999. Nowe informacje o występowaniu Empetrum nigrum L. w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B - Botanika 48: 159-166.[PDF]

Celka Z. 1998. Rośliny naczyniowe grodzisk Lednickiego Parku Krajobrazowego. Studia Lednickie 5: 241-267.[PDF]

Celka Z. 1998. Malva alcea L. as a relict of prehistoric and mediaeval cultivation. In: J. B. Faliński, W. Adamowski & B. Jackowiak (eds.). Synanthropization of plant cover in new polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 155-162.

Celka Z. 1998. Interesujące stanowisko ostrożenia siwego Cirsium canum na Wysoczyźnie Kaliskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54(2): 97-99.

Jackowiak B., Celka Z. 1997. Materiały do flory aglomeracji miasta Poznania. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B - Botanika 46: 175-183.[PDF]

Celka Z. 1997. Flora naczyniowa "Pańskiej Góry" pod Stęszewem. Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego 5: 23-31.

Celka Z. 1997. Wybrane rośliny naczyniowe grodzisk i ich występowanie w Wielkopolsce Bad. Fizjogr. Polską Zach., seria B - Botanika 46: 131-162.

Celka Z. 1995. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Gagea Salisb. w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B - Botanika 44: 109-132.

Celka Z. 1995. Rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych okolic Krobi w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B - Botanika 44: 169-172.

Komunikaty i notatki naukowe

Jackowiak B., Celka Z. 2018. Colonization of an island on Góreckie Lake in the Wielkopolski National Park (Poland) by Ailanthus altissima (Mill.) Swingle clones and its phytocenotic effects. In: XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” Book of Abstracts. Uzhhorod and Berehove, 2018, September 20-22, s. 33. AUTDOR-SHARK Press, Uzhhorod.

Krzakowa M., Celka Z. 2018. Przydatność elektroforetycznie wyodrębnionych fenotypów fosfoglukoizomerazy (PGI) w testowaniu diploidalnych i tetraploidalnych odmian życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). W: B. Wrzyszcz, K. Maciąg (red.). IV Konferencja Naukowa Enzymos „Enzymy w nauce i przemyśle”. Abstrakty, s. 79. Lublin, 17 listopada 2018 r.

Żuraw B., Celka Z., Podsiedlik M., Buczkowska K., Rodzik J. 2018. Rozprzestrzenianie się wzdłuż dolin rzecznych: Raby, Sanu i środkowej Wisły uprawianego w średniowieczu czosnku wężowego Allium scorodoprasum. W: Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 6. Hrubieszów, 27.˗29.06.2018.

Krzakowa M., Celka Z. 2017. Peroxidases in grasses with a particular focus on Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) cultivars. W: III Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle. 18 listopada 2017 r., Lublin. Abstrakty, s. 33-34.

Jackowiak B., Celka Z. 2017. Вымирание европейской флоры: оценка с региональной перспективы. In: Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University, “Amanzholov Readings-2017” on a subject “Formation of a new paradigm of consciousness: keeping the past, we create the future", devoted to the 65 anniversary of SAEKSU, Oskemen. 11-13 October 2017. Abstracts, p. 349-353.

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2017. Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) – nowy gatunek dla rodzimej flory Ukrainy. W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Pteridologicznej PTB "Polskie badania pteridologiczne w 100. lecie wydania I tomu Flory Polskiej – przeszłość i przyszłość". 7-8 września 2017 r., Poznań. Streszczenia referatów, s. 17.

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2017. Ophioglossaceae Ukrainy: chorologia, ekologia i zagrożenie. W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Pteridologicznej PTB "Polskie badania pteridologiczne w 100. lecie wydania I tomu Flory Polskiej – przeszłość i przyszłość". 7-8 września 2017 r., Poznań. Streszczenia referatów, s. 19.

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2017. Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) – a new species for the native flora of Ukraine. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 78.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2017. Morphological variation of achenes of Erechtites hieracifolia (L). Raf. ex DC. (Asteraceae) – an invasive species in East Central Europe. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 78-79.

Drapikowska M., Buczkowska K., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2017. Genetic diversity of invasive populations of Anthoxanthum aristatum (Poaceae): analysis using minisatellite and SRAP markers. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 83.

Rzepka M., Celka Z., Szkudlarz P., Melosik I. 2017. Variability of seed traits of Lythrum salicaria L. (Lythraceae): consequences for offspring fitness. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 143.

Drapikowska M., Buczkowska K., Czołpińska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2016. Zróżnicowanie genetyczne Anthoxanthum aristatum w toku ekspansji chorologicznej w Polsce. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 113-114. [PDF]

Olejnik N., Celka Z. 2016. Alokacja zasobów rośliny wieloletniej Ophioglossum vulgatum L. (Psilotopsida) w zróżnicowanych warunkach środowiska. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 245-246. [PDF]

Olejnik N., Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Wartość diagnostyczna cech morfologicznych zarodników rodziny Ophioglossaceae i Psilotaceae. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 246. [PDF]

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2016. Właściwości morfologiczne i zmienność niełupek Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex Dc. (Asteraceae) w Europie Środkowej i Wschodniej. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 283. [PDF]

Rzepka M., Celka Z., Szkudlarz P., Melosik I. 2016. Wstępne badania nad wielkością nasion u roślin o kwiatach heterostylicznych: przypadek Lythrum salicaria L. (Lythraceae). W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 298. [PDF]

Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Właściwości morfologiczne łupiny nasiennej w rodzaju Hypericum L. I jej wartość taksonomiczna. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 299. [PDF]

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Alien species in the flora of the “Bagna” peat land near Chlebowo (Wielkopolska region). Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 41-42.[PDF]

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Andrzejewska B., Jackowiak B. 2014. Morphological and site diversification of Anthoxanthum aristatum Boiss. populations occurring at European borders. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 45.[PDF]

Olejnik N., Celka Z. 2014. Relict species of Ophioglossaceae in Wielkopolska: resources, causes of withdrawal and protection. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 72.[PDF]

Rzepka M., Celka Z. 2014. Synanthropic flora of ecological margins in the area subjected to strong anthropopressure as exemplified by Dopiewo neighbourhood (Poznań district). Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 80.[PDF]

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2014. Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): native species and naturalized alien species. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 76.

Olejnik N., Celka Z. 2014. Monitoring polskich przedstawicieli psylotowych (Psilotopsida) – wyniki wstępne. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 115-116.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Kompleks torfowiskowy „Bagna” koło Chlebowa: różnorodność biologiczna i jej antropogeniczne przemiany. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przyroda, krajobraz, człowiek, Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r., s. 10.

Jędrzejczak M., Olejnik N., Dominiak M., Celka Z. 2014. Projekt „Dzikie Dziedzictwo Kasztelanii Ostrowskiej” – przyroda jako element tożsamości lokalnej. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przyroda, krajobraz, człowiek, Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r., s. 14.

Celka Z., Szkudlarz P. 2013. Differentiation of seeds in the species of genus Oxalis L. occurring in Poland. In: A. Biedunkiewicz, M. Dynowska (eds.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013, p. 239.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2013. Dynamika dendroflory torfowiska silnie przekształconego przez człowieka na przykładzie kompleksu „Bagna” koło Chlebowa (północna Wielkopolska). W: D. Tomaszewski, A. M. Jagodziński (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013. S. 116-117. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Szkudlarz P., Drapikowska M., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Zmienność wielkości aparatów szparkowych w polskich populacjach Anthoxanthum odoratum L. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.). X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Materiały konferencji, Kraków 15-16 listopada 2012. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków. Abstrakt, 2012, s. 46.

Celka Z., Drapikowska M., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2012. Wybrane elementy z anatomii rodzaju Anthoxanthum L. w Polsce W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.). X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Materiały konferencji, Kraków 15-16 listopada 2012. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków. Abstrakt, 2012, s. 59.

Celka Z., Korotchenko I., A., Shevera M. V. 2011. The genus Malva L. in the flora of Ukraine. In: K. M. Sytnik et al. (eds.). Materiali XIII Zjezdy Ukrainskogo Botaniczongo Towaristwa. Lviv, 19-23 weresnia, 2011. Abstrakt, p. 90.

Celka Z. 2011. Medieval settlement sites of central Europe: centres of invasion for alien species and refuges of floristic diversity. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań. Abstract, 2011, p. 31.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2011. Comparative study on interspecific differentiation between Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations from the Babia Góra Mountain. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań. Abstrakt, 2011, pp. 72-73.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. 2011. Dynamics of plant cover on post-agricultural lands: a report from research on a permanent plot in the Chwalimski Stream Basin (Pomerania the upper Parsęta valley). In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań. Abstrakt, 2011, pp. 81-82.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. 2011. Dynamika szaty roślinnej po zaprzestaniu użytkowania rolniczego w mikrozlewni Chwalimskiego Potoku (zlewnia górnej Parsęty). W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.). XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011. S. 20-21. Poznań-Storkowo.

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. 2010. Population of Lavatera thuringiaca on a medieval fortified town site: from reproduction to distribution. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, p. 20.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, pp. 23-24.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, p. 31.

Celka Z., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Drapikowska M., Sawicki J., Shevera M., Szczecińska M., Szkudlarz P. 2010. Structural and genetic studies on the Malva alcea L. complex in Central and Eastern Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 79(Suppl. 1): 34.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. 2010. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Acta Soc. Bot. Pol. 79(Suppl. 1): 37.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19 11. 2010 r.

Celka Z., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Drapikowska M., Sawicki J., Shevera M., Szczecińska M., Szkudlarz P. 2009. Structural and genetic studies on the Malva alcea L. complex in Central and Eastern Europe. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 89.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2009. Natural and anthropogenic determinants of genetic variability of species in the genus Anthoxanthum L. (Poaceae). In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, pp. 95-96.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional Biodiversity Assessment: A Case Study of Vascular Flora of Wielkopolska. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 104.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Comparative anatomy of Anthoxanthum (Poaceae) species from Poland. In: The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones & The Fifth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Abstracts, p. 76. Copenhagen, Denmark 11-15 August 2008.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Morphological variability of Anthoxanthum aristatum and A. odoratum in Poland – a preliminaryreport. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008. Book of Abstracts: 12.

Celka Z., Drapikowska M., Szkudlarz P., Lembicz M., Pawłowska L. 2008. Biology of individuals and the population of Malva alcea L. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008. Book of Abstracts: 9-10.

Krzakowa M., Celka Z., Wojtuń B. 2008. Różnice taksonomiczne w obrębie rodzaju Calamagrostis oparte na badaniach genetycznych. W: L. FREY (red.). VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”. Streszczenia, Kraków, 20-21 listopada 2008 r., s. 15.

Celka Z. 2007. Significance of research into the contemporary vascular flora of old settlements. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts: 79.

Celka Z., Drapikowska M. 2007. Malva alcea L. as relict of prehistoric and mediaeval cultivation in central Europe. In: A. Bieniek (ed.). 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków, Poland. Programme and abstracts: 108.

Celka Z. 2007. The vascular plants of earthworks in the Wielkopolska region (western Poland). In: Makohonienko M, Makowiecki D., Czerniawska J. (eds.). Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology. Environment and Human Culture, 3, p. 156-157. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.[PDF]

Celka Z., Drapikowska M. 2007. Malva alcea L. and other relics of cultivation in the flora of central Europe. In: Makohonienko M, Makowiecki D., Czerniawska J. (eds.). Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology. Environment and Human Culture, 3, p. 158-159. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.[PDF]

Sajkiewicz R., Celka Z., Witkowska E. 2007. Floristic diversity of castles and historic earthworks in Poland. Proceedings of the III International Young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15-18 May, 2007): 59-60. Odesa, Pechatniy dom.

Celka Z. 2007. Stanowiska archeologiczne jako obiekt badań geobotanicznych. W: K. Kępczyńska, J. Kępczyński (red.). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007 r. S. 60.

Drapikowska M., Celka Z., Buczkowska K., Bączkiewicz A, Ogrodowicz K. 2007. Zmienność morfologiczna płatków korony u Malva alcea L. W: K. Kępczyńska, J. Kępczyński (red.). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007 r. S. 83.

Celka Z., Drapikowska M., Bączkiewicz A., Buczkowska K. 2007. Zmienność genetyczna Malva alcea L. w Polsce. W: II Polski Kongres Genetyki, s. 253-254. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

Celka Z., Drapikowska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Marciniak J. 2006. Morphological variability of Malva alcea L. populations from Poland. Environmental changes and biological assessment. III: 28. Ostrava.

Celka Z. 2006. Relicts of former cultivations in vascular flora of central Europe. - In: K. M. Sytnik et al. (eds.). Materiały XII Zjazdu Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego: 61. Odessa.

Szkudlarz P., Celka Z. 2006. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. w Polsce - warunki występowania, a stan populacji. - W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.). Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: 147. Kraków.

Celka Z. 2006. Trawy i ich znaczenie we florze obiektów archeologicznych. - W: L. Frey (red.). VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw": 35. Kraków.

Drapikowska M., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Celka Z., Frankowska K. 2006. Zmienność morfologiczna Calamagrostis epigejos z terenu Polski Północnej na podstawie cech kwiatostanów. - W: L. Frey (red.). VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw": 38. Kraków.

Celka Z. 2005. Relicts of former cultivations in Central Europe. – In: Abstracts. XVII International Botanical Congress. Vienna, Austria, Europe. Austria Center Vienna. 17-23 July 2005. P. 370.

Celka Z., Szymczak A., Wawrzyniak K. 2005. Zmiany w lokalnej florze segetalnej w ostatnich 20 latach na przykładzie okolic Borku Wlkp. (pow. gostyński). - W: Jackowiak B., Latowski K. (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce": 20. Poznań.

Celka Z. 2005. Regionalne i lokalne zasięgi reliktów upraw. - W: Jackowiak B, Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin: 135. Poznań.

Krzakowa M., Celka Z., Drapikowska M. 2005. Charakterystyka populacji Calamagrostis arundinacea (L.) Roth wyrażona zmiennością izomerazy glukozo-fosforanowej (GPI). - W: Jackowiak B, Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin: 146. Poznań.

Celka Z., Szkudlarz P., Biereżnoj U. 2005. Zróżnicowanie morfologiczne włosków Malva alcea L. (Malvaceae): wstępne wyniki badań. - W: Jackowiak B, Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin: 172. Poznań.

Szkudlarz P., Celka Z. 2005. Aronia ×prunifolia (Marshall) Rehder (Rosaceae) - nowy gatunek synantropijny dla flory polskiej. - W: Jackowiak B, Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin: 232. Poznań.

Celka Z., Szkudlarz P. 2005. Stan i zasoby Vaccinium uliginosum L. (Ericaceae) w kompleksie torfowiskowym "Bagna" koło Chlebowa (Wielkopolska). - W: Olszewski T. S., Afranowicz R., Bociąg K. (red.). Współczesne kierunki badań botanicznych. Ogólnopolska konferencja naukowa: 22. Gdańsk.

Celka Z. 2005. Znaczenie badań nad współczesną florą naczyniową miejsc dawnego osadnictwa. - W: Środowisko i kultura, t. 1. Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszłość. Sympozjum archeologii środowiskowej: 44-45. Koszęcin.

Gruszka B., Celka Z. 2005. Wykorzystanie metod archeologii lotniczej i geografii roślin do lokalizacji stanowisk archeologicznych na przykładzie kompleksu osadniczego Zawada-Przytok (woj. lubuskie). - W: Środowisko i kultura, t. 1. Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszłość. Sympozjum archeologii środowiskowej: 109-110. Koszęcin.

Celka Z. 2004. Koncepcja i założenia metodyczne "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski". - W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 64. Toruń.

Drapikowska M., Celka Z., Pawela A. 2004. Morphological variation of Calamagrostis arundinacea (L.) Roth from different regions of Poland. - W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 68. Toruń.

Sobisz Z., Celka Z., Morka D. 2004. Przyczynek do znajomości herbarium sławieńskiego. - W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 111. Toruń

Celka Z. 2004. Współczesna szata roślinna łekneńskiego i wrześnickiego kompleksu osadniczego. Próba porównania. - W: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych: 14. Toruń.

Krzakowa M., Celka Z., Drapikowska M. 2004. Genetyczna różnorodność populacji trzcinnika leśnego Calamagrostis arundinacea z terenu Płyty Krotoszyńskiej. VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe. Biologia traw: 25. Kraków.

Celka Z. 2002. Miejsca średniowiecznego osadnictwa ostojami flory naczyniowej. - W: Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Migracje - Inwazje - Ostoje: 17. Toruń.

Szkudlarz P., Celka Z. 2002. Ostoje roślin torfowiskowych na przykładzie kompleksu "Bagna" koło Chlebowa (Wielkopolska). - W: Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Migracje - Inwazje - Ostoje: 58. Toruń.

Celka Z. 2001. Relikty dawnych upraw w Polsce. - W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 102. Poznań.

Magdans R., Celka Z. 2001. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego "Wyspa Konwaliowa" na Jeziorze Radomierskim (pow. wolsztyński). - W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 132. Poznań.

Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 2000. Gatunki specjalnej troski we florze Wielkopolskiego Parku Narodowego. - W: Kaczmarek L., Walna B. Dziesięć lat Stacji Ekologicznej Jeziory Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1989-1999: 55. Poznań-Jezory.

Celka Z. 1999. Problemy reliktów upraw w Polsce. - W: Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej. Streszczenia referatów i plakatów: 29. Poznań.

Szkudlarz P, Celka Z. 1999. Kompleks torfowiskowy "Bagna" koło Chlebowa na tle przemian antropogenicznych. - W: Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej. Program konferencji naukowej. Streszczenia referatów i plakatów: 41. Poznań.

Celka Z. 1998. Grodziska Wielkopolski jako ostoje roślin naczyniowych. - W: Miądlikowska J. (red.). Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 73. Gdańsk.

Celka Z. 1995. Malva alcea L. - relikt pradziejowych i wczesnośredniowiecznych upraw. - W: Mirek Z., Wójcicki J. J. (red.). Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 51. Kraków.

Celka Z. 1994. Rośliny i grodziska - zapraszamy do Bnina. 44. Seminarium Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty roślinnej PTB "Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej", cz. 3. Poznań.

Opublikowane recenzje

Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I. I. z udziałem Dembicz I., Galery H., Rowińskiej A., Zachwatowicz M. 2012. Kurhany na „Dzikich Polach” – dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 194. W: Kosmos 62(2): 273-278.[PDF]

Redakcje naukowe

Jackowiak B., Celka Z. (red.). 2005. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Ss. 308. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin.

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty wygłoszone na zaproszenie organizatorów konferencji

Celka Z., Buda J., Gruszczyńska M., Karpicka-Ignatowska K., Mylka A., Sokołowska E., Stefan M., Winkler-Galicki J. 2018. Przyrodnicze i kulturowe impresje z pobytu w Archangielsku i na Wyspach Sołowieckich. Seminarium naukowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań, 12 grudnia 2018 r.

Celka Z. 2018. „Jabłko miłości” czyli o pomidorze słów kilka. 38. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu. Poznań, 4 grudnia 2018 r.

Celka Z. 2018. Rośliny użytkowe średniowiecza w świetle badań stanowisk archeologicznych. Posiedzenie naukowe Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 10 maja 2018 r.

Celka Z. 2018. Wymieranie w świecie roślin: czy grozi nam całkowita zagłada? Wspólna Niedziela na Zamku. CK Zamek, Poznań. 22 kwietnia 2018 r.

Celka Z. 2018. Pata i tomata czyli smakowite psianki. Kolorowy Uniwersytet. Wydział Biologii UAM, 18 kwietnia 2018 r.

Jackowiak B., Celka Z. 2017. Вымирание европейской флоры: оценка с региональной перспективы. Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University, “Amanzholov Readings-2017” on a subject “Formation of a new paradigm of consciousness: keeping the past, we create the future", devoted to the 65 anniversary of SAEKSU. Oskemen, 12-13.10.2017 r.

Żukowski W., Celka Z. 2017. Dynamika flory roślin naczyniowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Konferencja z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Luboń, 24 kwietnia 2017 r.

Celka Z. 2014. Historyczne aspekty zmian przyrodniczych. Konferencja naukowa „Walory przyrodnicze i kulturowe Krainy Stu Jezior”. Międzychód, 14 listopada 2014 r.

Celka Z. 2014. Różnorodność florystyczna siedlisk łąkowych i murawowych grodzisk okolic Kleczewa. VI konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” pn.: „Bioróżnorodność zbiorowisk łąkowych”. Kleczew, 4 czerwca 2014 r.

Celka Z. 2013. Rośliny w średniowiecznej medycynie. Wykład otwarty z cyklu Biologia współczesna. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 27 maja 2013 r.

Celka Z. 2013. Na zielonej Ukrainie: wybrane problemy geobotaniczne naszych wschodnich sąsiadów. Seminarium naukowe Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk, 27 maja 2013 r.

Celka Z. 2013. Z tajemnic ziemniaka, czyli jak to z pyrą było. Dni Nauki „W głąb Ziemi”. XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Poznań, 5 kwietnia 2013 r.

Celka Z. 2012. Na zielonej Ukrainie: wybrane problemy geobotaniczne naszych wschodnich sąsiadów. Seminarium naukowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań, 21 listopada 2012 r.

Celka Z. 2012. Światowa kariera pata, czyli rzecz o pyrze. V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Poznań, 26 września 2012 r.

Celka Z. 2009. Relikty dawnych upraw we florze Polski. Seminarium naukowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań, 14 stycznia 2009 r.

Celka Z. 2006. Jak rośliny pomagają w odkryciach archeologicznych. Uniwersyteckie Wykłady Otwarte, Problemy Biologii i Medycyny. Cykl Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 5 kwietnia 2006 r.

Celka Z. 2005. Znaczenie badań nad współczesną florą naczyniową miejsc dawnego osadnictwa. Sympozjum archeologii środowiskowej. Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszłość. Koszęcin, 19-22 października 2005 r.

Celka Z. 2004. Relikty dawnych upraw - jak rośliny pomagają w odkryciach archeologicznych. Wykład dydaktyczno-naukowy w cyklu "Nauki przyrodnicze w archeologii Problemy - Metody - Cele badawcze". Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii, Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego. Toruń 23 marca 2004 r.

Celka Z. 2003. Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski. Seminarium naukowe Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk, 4 listopada 2003 r.

Celka Z. 2002. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Seminarium naukowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań, 10 kwietnia 2002 r.

Referaty i postery

Jackowiak B., Celka Z. 2018. Colonization of an island on Góreckie Lake in the Wielkopolski National Park (Poland) by Ailanthus altissima (Mill.) Swingle clones and its phytocenotic effects. Poster. XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Uzhhorod and Berehove, 2018, September 20-22.

Krzakowa M., Celka Z. 2018. Przydatność elektroforetycznie wyodrębnionych fenotypów fosfoglukoizomerazy (PGI) w testowaniu diploidalnych i tetraploidalnych odmian życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). Poster. IV Konferencja Naukowa Enzymos „Enzymy w nauce i przemyśle”. Lublin, 17 listopada 2018 r.

Żuraw B., Celka Z., Podsiedlik M., Buczkowska K., Rodzik J. 2018. Rozprzestrzenianie się wzdłuż dolin rzecznych: Raby, Sanu i środkowej Wisły uprawianego w średniowieczu czosnku wężowego Allium scorodoprasum. Referat. Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 6. Hrubieszów, 27.˗29.06.2018.

Krzakowa M., Celka Z. 2017. Peroxidases in grasses with a particular focus on Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) cultivars. Referat. III Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle. 18 listopada 2017 r., Lublin.

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2017. Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) – nowy gatunek dla rodzimej flory Ukrainy. Referat. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Pteridologicznej PTB "Polskie badania pteridologiczne w 100. lecie wydania I tomu Flory Polskiej – przeszłość i przyszłość". 7-8 września 2017 r., Poznań.

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2017. Ophioglossaceae Ukrainy: chorologia, ekologia i zagrożenie. Referat. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Pteridologicznej PTB "Polskie badania pteridologiczne w 100. lecie wydania I tomu Flory Polskiej – przeszłość i przyszłość". 7-8 września 2017 r., Poznań.

Parnikoza I. Yu., Celka Z. 2017. Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) – a new species for the native flora of Ukraine. Poster. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2017. Morphological variation of achenes of Erechtites hieracifolia (L). Raf. ex DC. (Asteraceae) – an invasive species in East Central Europe. Poster. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drapikowska M., Buczkowska K., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2017. Genetic diversity of invasive populations of Anthoxanthum aristatum (Poaceae): analysis using minisatellite and SRAP markers. Poster. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rzepka M., Celka Z., Szkudlarz P., Melosik I. 2017. Variability of seed traits of Lythrum salicaria L. (Lythraceae): consequences for offspring fitness. Poster. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. 6-8 kwietnia 2017, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drapikowska M., Buczkowska K., Czołpińska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2016. Zróżnicowanie genetyczne Anthoxanthum aristatum w toku ekspansji chorologicznej w Polsce. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Olejnik N., Celka Z. 2016. Alokacja zasobów rośliny wieloletniej Ophioglossum vulgatum L. (Psilotopsida) w zróżnicowanych warunkach środowiska. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Olejnik N., Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Wartość diagnostyczna cech morfologicznych zarodników rodziny Ophioglossaceae i Psilotaceae. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2016. Właściwości morfologiczne i zmienność niełupek Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex Dc. (Asteraceae) w Europie Środkowej i Wschodniej. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Rzepka M., Celka Z., Szkudlarz P., Melosik I. 2016. Wstępne badania nad wielkością nasion u roślin o kwiatach heterostylicznych: przypadek Lythrum salicaria L. (Lythraceae). Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Właściwości morfologiczne łupiny nasiennej w rodzaju Hypericum L. I jej wartość taksonomiczna. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Celka Z. 2014. Współczesna flora roślin naczyniowych grodziska w Tumie koło Łęczycy. Referat. VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”. Łódź – Łęczyca, 22-25 września 2014 r.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Alien species in the flora of the “Bagna” peat land near Chlebowo (Wielkopolska region). Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Andrzejewska B., Jackowiak B. 2014. Morphological and site diversification of Anthoxanthum aristatum Boiss. populations occurring at European borders. Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Celka Z., Olejnik N., 2014. Relict species of Ophioglossaceae in Wielkopolska: resources, causes of withdrawal and protection. Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Rzepka M., Celka Z. 2014. Synanthropic flora of ecological margins in the area subjected to strong anthropopressure as exemplified by Dopiewo neighbourhood (Poznań district). Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2014. Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): native species and naturalized alien species. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. Poster. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Olejnik N., Celka Z. 2014. Monitoring polskich przedstawicieli psylotowych (Psilotopsida) – wyniki wstępne. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. Poster. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Kompleks torfowiskowy „Bagna” koło Chlebowa: różnorodność biologiczna i jej antropogeniczne przemiany. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r.

Jędrzejczak M., Olejnik N., Dominiak M., Celka Z. 2014. Projekt „Dzikie Dziedzictwo Kasztelanii Ostrowskiej” – przyroda jako element tożsamości lokalnej. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r.

Celka Z., Szkudlarz P. 2013. Differentiation of seeds in the species of genus Oxalis L. occurring in Poland. Poster. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”. Olsztyn, 24-30 czerwca 2013 r.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2013. Dynamika dendroflory torfowiska silnie przekształconego przez człowieka na przykładzie kompleksu „Bagna” koło Chlebowa (północna Wielkopolska). Referat. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r.

Szkudlarz P., Drapikowska M., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Zmienność wielkości aparatów szparkowych w polskich populacjach Anthoxanthum odoratum L. Referat. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków 15-16.11.2012 r.

Celka Z., Drapikowska M., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2012. Wybrane elementy z anatomii rodzaju Anthoxanthum L. w Polsce. Poster. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków 15-16.11.2012 r.

Celka Z., Korotchenko I., A., Shevera M. V. 2011. The genus Malva L. in the flora of Ukraine. Referat. XIII Zjazd Ukrainskiego Towarzystwa Botanicznego. Lwów, 19-23 września 2011.

Celka Z. 2011. Places of Medieval settlements as study sites for a botanist. Referat. Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River. Poznań-Ostrów Lednicki, 19-21 May 2011.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. 2011. Dynamika szaty roślinnej po zaprzestaniu użytkowania rolniczego w mikrozlewni Chwalimskiego Potoku (zlewnia górnej Parsęty). Referat. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011.

Celka Z. 2011. Medieval settlement sites of central Europe: centres of invasion for alien species and refuges of floristic diversity. Referat. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2011. Comparative study on interspecific differentiation between Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations from the Babia Góra Mountain. Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. 2011. Dynamics of plant cover on post-agricultural lands: a report from research on a permanent plot in the Chwalimski Stream Basin (Pomerania the upper Parsęta valley). Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. Poster. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19. 11. 2010 r.

Celka Z., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Drapikowska M., Sawicki J., Shevera M., Szczecińska M., Szkudlarz P. 2010. Structural and genetic studies on the Malva alcea L. complex in Central and Eastern Europe. Poster. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Planta in vivo, in vitro et in silico". Warszawa, 6-12 września 2010 r.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. 2010. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Poster. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Planta in vivo, in vitro et in silico”. Warszawa, 6-12 września 2010 r.

Makohonienko M., Borkowski J., Celka Z., Cieśliński A., Czerniawska J., Kasprzak A., Maciuszczak I., Sobczak Z. 2010. Przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i gospodarki ludności kultury wielbarskiej na Pomorzu Środkowym, stanowisko Nowy Łowicz nad Drawą. Referat. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / VIII Warsztaty Terenowe. Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna.

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. 2010. Population of Lavatera thuringiaca on a medieval fortified town site: from reproduction to distribution. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Celka Z., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Drapikowska M., Sawicki J., Shevera M., Szczecińska M., Szkudlarz P. 2009. Structural and genetic studies on the Malva alcea L. complex in Central and Eastern Europe. Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2009. Natural and anthropogenic determinants of genetic variability of species in the genus Anthoxanthum

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional Biodiversity Assessment: A Case Study of Vascular Flora of Wielkopolska. Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań.

Krzakowa M., Celka Z., Wojtuń B. 2008. Różnice taksonomiczne w obrębie rodzaju Calamagrostis oparte na badaniach genetycznych. Referat. VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”. Kraków, 20-21 listopada 2008 r.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Comparative anatomy of Anthoxanthum (Poaceae) species from Poland. Poster. The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones & The Fifth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Copenhagen, Denmark 11-15 August 2008.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Morphological variability of Anthoxanthum aristatum and A. odoratum in Poland – a preliminary report. Poster. Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008.

Celka Z., Drapikowska M., Szkudlarz P., Lembicz M., Pawłowska L. 2008. Biology of individuals and the population of Malva alcea L. Poster. Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008.

Celka Z., Sajkiewicz R. 2007. O florze i roślinności okolic Sławna. Referat. VII Konferencja “Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. Gmina Sławno”. Warszkowo, 4-6 października 2007 r.

Celka Z. 2007. The vascular plants of earthworks in the Wielkopolska region (western Poland). Poster. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) "Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology". September 12-15 2007, Poznań.

Celka Z., Drapikowska M. 2007. Malva alcea L. and other relics of cultivation in the flora of central Europe. Poster. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA) “Euroasian Perspectives on Environmental Archaeology”. September 12-15 2007, Poznań.

Celka Z. 2007. Stanowiska archeologiczne jako obiekt badań geobotanicznych. Referat. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin 3-8 września 2007 r.

Drapikowska M., Celka Z., Buczkowska K., Bączkiewicz A, Ogrodowicz K. 2007. Zmienność morfologiczna płatków korony u Malva alcea L. Poster. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin 3-8 września 2007 r.

Celka Z. 2007. Significance of research into the contemporary vascular flora of old settlements. Poster. 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków.

Celka Z., Drapikowska M. 2007. Malva alcea L. as relict of prehistoric and mediaeval cultivation in central Europe. Poster. 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany. 17-23 June 2007, Kraków.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Flora Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jej naturalne i antropogeniczne uwarunkowania. Referat. Georóżnorodność i różnorodność biologiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego: stan, dynamika i ochrona. 26.11.2007 r., Jeziory.

Celka Z., Drapikowska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Marciniak J. 2006. Morphological variability of Malva alcea L. populations from Poland. Poster. Environmental changes and biological assessment. III. Ostrava. 26-28.04.2006 r.

Celka Z. 2006. Relicts of former cultivations in vascular flora of central Europe. Referat. XII Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego. Odessa, 13-18.05.2006 r.

Celka Z. 2006. Trawy i ich znaczenie we florze obiektów archeologicznych. Poster. VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw". Kraków. 16-17.11.2006 r.

Drapikowska M., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Celka Z., Frankowska K. 2006. Zmienność morfologiczna Calamagrostis epigejos z terenu Polski Północnej na podstawie cech kwiatostanów. Poster. VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw". Kraków. 16-17.11.2006 r.

Celka Z. 2005. Regionalne i lokalne zasięgi reliktów upraw. Referat. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Konferencja naukowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Poznań. 16.09.2005 r.

Celka Z. 2005. Zmiany w lokalnej florze segetalnej w ostatnich 20 latach na przykładzie okolic Borku Wlkp. (pow. gostyński). Referat. Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". 28.06.2005 r.

Celka Z. 2005. Relicts of former cultivations in Central Europe. Poster. XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria, Europe, 17-23.07.2005 r.

Gruszka B., Celka Z. 2005. Wykorzystanie metod archeologii lotniczej i geografii roślin do lokalizacji stanowisk archeologicznych na przykładzie kompleksu osadniczego Zawada-Przytok (woj. lubuskie). Poster. Sympozjum archeologii środowiskowej. Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszłość. Koszęcin, 21.10.2005 r.

Stachnowicz W., Celka Z., Chmiel J., Pawłowski J., Szkudlarz P. 2004. Ochrona różnorodności florystycznej na tle wybranych obiektów projektowanej sieci Natura 2000 w Wielkopolsce. Poster. BIO Platforma. Bioróżnorodność i polskie badania nad bioróżnorodnością. Białowieża. 23-25.04.2004 r.

Celka Z. 2004. Koncepcja i założenia metodyczne "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski". Referat. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury". Toruń. 8.09.2004 r.

Sobisz Z., Celka Z., Morka D. 2004. Przyczynek do znajomości herbarium sławieńskiego. Referat. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury". Toruń. 8.09.2004 r.

Celka Z. 2003. Relikty dawnych upraw we współczesnej florze Polski. Referat. VI Warsztaty Archeobotaniczne. Igołomia 16-18.09.2003 r.

Celka Z. 2002. Miejsca średniowiecznego osadnictwa ostojami flory naczyniowej. Referat. Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Migracje - Inwazje - Ostoje. Toruń. 22.06.2002 r.

Szkudlarz P., Celka Z. 2002. Ostoje roślin torfowiskowych na przykładzie kompleksu "Bagna" koło Chlebowa (Wielkopolska). Referat. Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Migracje - Inwazje - Ostoje. Toruń. 22.06.2002 r.

Celka Z. 2001. Grodziska jako wyspy środowiskowe w krajobrazie rolniczym Wielkopolski i ich waloryzacja florystyczna. Referat. Konferencja naukowa pt. "Waloryzacja przyrodnicza wysp środowiskowych w krajobrazie rolniczym". Lubostroń k. Bydgoszczy. 15-17.10.2001 r.

Celka Z. 2001. Relikty dawnych upraw w Polsce. Referat. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w dobie biologii molekularnej". Poznań. 26.09.2001 r.

Celka Z. 1998. Grodziska Wielkopolski jako ostoje roślin naczyniowych. Referat. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk. 16.09.1998 r.

Celka Z. 1995. Malva alcea L. - relikt pradziejowych i wczesnośredniowiecznych upraw. Plakat. 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków. 26.06-01.07.1995 r.

Celka Z. 1994. Rośliny i grodziska - zapraszamy do Bnina. Plakat. 44. Seminarium Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty roślinnej PTB "Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej", cz. 3. Poznań.

Wybrane opracowania aplikacyjne (niepublikowane)

Celka Z., Żukowski W. 2016. Warunki ochrony czynnej wybranych gatunków specjalnej troski w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Celka Z., Gawrońska A., Gawroński A. 2008. Natura 2000 – Standardowy Formularz Danych. Opracowanie charakterystyki ogólnej, siedlisk, list gatunków roślin i zwierząt cennych dla obiektów wskazanych do ochrony OSO Zamorze Pniewskie. Określenie zagrożeń i zasad ochrony przyrody. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Poznaniu.

Celka Z. (współautorstwo 7 obszarów). 2002. Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych . Materiały Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. 1996, 1997, 1998, 1999. Sprawozdania z wykonania programów pomiarowych J1: Programy flora i roślinność zlewni; J2: struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe) realizowanych w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Opracowania wykonane na zlecenie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 1998. Operat ochrony gatunkowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rośliny naczyniowe. Opracowanie wykonane na zlecenie Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Jackowiak B., Ptaszyk J., Celka Z. 1996. Wyznaczenie na obszarze aglomeracji Poznania terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym. Opracowanie wykonane na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Udział w organizacji konferencji

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 11 Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Synanthropization of Flora and Vegetation". 11-13.09.2014 r., Poznań-Obrzycko.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego V International Conference of Young Scientists Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution, dedicated to 160th anniversary from birth of Professor Frants Kamenskiy. Odesa, June, 13-17, 2011.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Polsko-Niemieckiego Sympozjum Naukowego Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River zorganizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM w Poznaniu, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Zossen OT Wünsdorf, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Wydział Biologii UAM, Collegium Biologicum na Morasku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 26-28.05.2011 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Wydział Biologii dla Wielkopolski zorganizowanej przez Wydział Biologii UAM i Centrum „Instytut Wielkopolski”. Poznań – Wydział Biologii UAM, Collegium Biologicum na Morasku, 27.11.2009 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego IV International Conference of Young Scientists Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution, dedicated to 180th anniversary from birth of famous physiologist Ivan Sechenov. Odesa, September, 16-19, 2009.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego III International Young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Makarevych. Odesa, 15-18 May, 2007.
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin), Komitet Botaniki PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy), Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwca 2005 r.
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Przyroda Poznania i jej ochrona - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy) oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii i Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego). Poznań, 12-13 maja 2003 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego i prowadzący sesje terenowe 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego pt. "Botanika w dobie biologii molekularnej". Organizator: Polskie Towarzystwo Botaniczne. Poznań, 23-28 września 2001 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań, 3-4 grudnia 1999 r.

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • 2009 - główny wykonawca w projekcie „Wpływ warunków siedliskowych na rozprzestrzenianie się Anthoxanthum odoratum i A. aristatum w Polsce”
 • 2008-2011 - główny wykonawca w projekcie "Wzorce zmienności strukturalnej i cytogenetycznej gatunków z rodzaju Anthoxanthum L. (Poaceae) oraz ich naturalne i antropogeniczne uwarunkowania w Polsce"
 • 2007-2008 - główny wykonawca w projekcie "Uwarunkowania genetyczne i morfologiczno-anatomiczne ekspansji Anthoxanthum aristatum w Polsce"
 • 2006 - główny wykonawca w projekcie "Struktura genetyczna populacji trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos (L.) Roth pochodzących z ekologicznie zróżnicowanych siedlisk"
 • 2005-2008 - kierownik projektu "Zmienność strukturalna i genetyczna Malva alcea L. i Malva excisa Rchb. w strefie przenikania zasięgów"
 • 2005-2008 - główny wykonawca w projekcie "Teledetekcyjna metoda identyfikacji odłogów i nieużytków porolnych"
 • 2005-2007 - główny wykonawca w projekcie "Zmienność genetyczna trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.) z różnych regionów geograficznych"
 • 2004-2006 - główny wykonawca w projekcie "Chorologiczno-ekologiczne mechanizmy współczesnych przekształceń flory roślin naczyniowych"
 • 2003 - główny wykonawca w projekcie "Zmienność genetyczna trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.) z różnych regionów geograficznych"
 • 2001-2004 - kierownik projektu "Relikty upraw w Polsce: Studium taksonomiczne, fitogeograficzne i ekologiczne"
 • 1998-1999 - kierownik projektu "Grodziska Wielkopolski jako wyspy różnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym"
 • 1995-1996 - główny wykonawca w projekcie "Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski"

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 • 2012 – Renata Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) "Phytogeographic, syntaxonomic and hosts problems of the genus Orobanche (Orobanchaceae) in Poland"

Recenzje rozpraw doktorskich

 • 2018 – Renata Kasper-Pakosz (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie) „Etnobiologiczna charakterystyka roślin i grzybów na targach Polski południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dziko rosnących”
 • 2018 – Anna Bordiuk (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie) „Fitogeograficzne aspekty synantropijnej flory naczyniowej Pomorza Zachodniego na przykładzie miasta Stargard”
 • 2016 – Karolina Bloom (Uniwersytet Gdański w Gdańsku) "Wpływ czynników naturalnych i gospodarki pradziejowej na sukcesję roślinności w rejonie Jeziora Rakoczego na Ziemi Pyrzyckiej w holocenie. Studium paleoekologiczne"
 • 2016 – Joanna Gadziszewska (Uniwersytet Gdański w Gdańsku) "Rola czynników naturalnych i antropogenicznych w postglacjalnych przemianach środowiska przyrodniczego w rejonie Wrześnicy (Pomorze Zachodnie)"
 • 2015 – Karolina Konopska (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie) "Problemy fitogeograficzne i flora południowej części Równiny Nowogardzkiej"
 • 2014 – Katarzyna Krawczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) "Ewolucja i taksonomia molekularna rodzaju Lamium L. w oparciu o analizę trzech genomów”

Kierowanie pracami magisterskimi

 • 2017 - Małgorzata Rzepka "Zmienność Lythrum salicaria L. (Lythraceae) na podstawie wybranych cech morfologicznych"
 • 2016 - Anna Pędziwiatr "Bioróżnorodność chwastów segetalnych wsi Kopyść (gmina Łask) i ich ochrona"
 • 2016 - Malwina Biedalak "Wykorzystanie i poszerzenie możliwości zastosowania w edukacji szkolnej ścieżki dydaktycznej historyczno-przyrodniczej w Śremie"
 • 2016 - Dominika Strzyżewska "Zmienność Lavatera thuringiaca L. na podstawie wybranych cech morfologicznych"
 • 2015 - Natalia Milicka "Właściwości morfologiczne i zmienność niełupek Erechtites hieracifolia (Asteraceae), gatunku inwazyjnego w Polsce"
 • 2015 - Alicja Gronowicz "Warunki siedliskowe, liczebność i ochrona populacji Botrychium lunaria (L.) Sw. w okolicach Słup (pow. nakielski)"
 • 2015 - Zuzanna Klause "Zasoby, warunki występowania i ochrona populacji Ophioglossum vulgatum L. w okolicach Skorzęcina (pow. gnieźnieński)"
 • 2015 - Katarzyna Kulus "Bliżej przyrody – projekt poznańskich terenowych punktów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć szkolnych z przyrody i biologii"
 • 2015 - Marta Sowińska "Kompetencje absolwentów gimnazjum w zakresie botaniki"
 • 2015 - Marta Manicka "Wykorzystanie roślin chronionych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz badanie świadomości konsumenckiej w tym zakresie"
 • 2014 - Michał Mróz "Występowanie i zasoby Acer negundo L. w dolinie Warty w Poznaniu"
 • 2014 - Mariusz Krakowski "Rozmieszczenie i ekspansja obcych gatunków dendroflory w leśnictwie Tumidaj (nadl. Jarocin)"
 • 2014 - Anna Walkiewicz "Rowerowe ścieżki dydaktyczne okolic Gostynia w przyrodniczej edukacji szkolnej"
 • 2014 - Monika Grzywacz "Zróżnicowanie niełupek w rodzaju Solidago L. (Asteraceae)"
 • 2012 - Natalia Olejnik "Populacja Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) na Dziewiczej Górze (pow. poznański): zasoby i warunki występowania"
 • 2012 - Tomasz Górny "Rośliny naczyniowe miejsc średniowiecznego osadnictwa w okolicach Górzna (woj. kujawsko-pomorskie"
 • 2012 - Maciej Gładkowski "Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych parków okolic Rypina (woj. kujawsko-pomorskie)"
 • 2012 - Agnieszka Burghardt "Staphylea pinnata L. i inne rośliny naczyniowe rezerwatu „Husówka” (woj. podkarpackie)"
 • 2012 - Anna Bartkowiak "Walory i zagrożenia środowiska przyrodniczego doliny Strumienia Różanego w Poznaniu"
 • 2012 - Karolina Chwiałkowska "Flora naczyniowa obszaru poddanego presji urbanizacyjnej na przykładzie Kicina koło Poznania"
 • 2010 - Sylwia Lietz "Rośliny naczyniowe wybranych zamków krzyżackich ziemi chełmińskiej"
 • 2010 - Wojciech Szaszner "Rośliny naczyniowe cmentarzy okolic Swarzędza"
 • 2009 - Barbara Szymczak-Figielek "Zmiany we florze naczyniowej powierzchni wyłączonej z użytkowania rolniczego w okolicach Storkowa (Pomorze)"
 • 2004 - Marzena Czekała "Zasoby populacji gatunków zagrożonych i chronionych w rezerwacie im. Bolesława Papi na Jeziorze Zgierzynieckim (pow. nowotomyski)"
 • 2004 - Joanna Siewruk "Obserwacje nad zasobami wybranych gatunków ginących i chronionych w leśnictwie Kiejsze (pow. kolski)"
 • 2003 - Katarzyna Nowicka "Biologia osobnika i populacji rośliny wieloletniej na przykładzie Lavatera thuringiaca (Malvaceae)"
 • 2003 - Lidia Pawłowska "Biologia osobnika i populacji Malva alcea (Malvaceae)"
 • 2002 - Alicja Szymczak "Rośliny segetalne gminy Borek Wlkp. (pow. gostyński)"
 • 2002 - Joanna Żywica "Flora naczyniowa wybranych cmentarzy Ostrowa Wlkp. i okolicy (woj. wielkopolskie)"

Udział w organizacji kształcenia

 • Opiekun Sekcji Geobotanicznej Koła Naukowego Przyrodników.
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (w latach 2002-2012) i Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2012 roku)
 • Opiekun naukowy i organizator trzech studenckich obozów naukowych Sekcji Florystyczno-Geobotanicznej Koła Naukowego Przyrodników w okolicach Sławna na Pomorzu w latach 2002-2004.

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • Honorowy Członek Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu (od 2011 r.)
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (od 2006 r.)
 • Członek Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego (od 2006 r.)
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1999 r., sekretarz III Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w latach 1999-2008)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1998 r.), sekretarz Kapituły Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego (od 2014 r.)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012 Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012 Nagroda Dziekana Wydziału Biologii UAM w Poznaniu
 • 2001 Nagroda Naukowa im. Augusta Cieszkowskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • 2000 Nagroda Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin