Polski English

Julian Chmiel, prof. UAM dr hab.

Julian Chmiel

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.19
Tel. +48 61 829 56 89
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: chmielju@amu.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje

 • Koordynator i ekspert w zakresie programu J2 realizowanego w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Niechanowo, pow. gnieźnieński, 04 stycznia 1958 r.
1977 - matura w Państwowym Technikum Rolniczym w Witkowie
1977-1981 - studia na kierunku biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UAM w Poznaniu)
1981 - praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. W. Żukowskiego pt. "Rośliny naczyniowe okolic Skorzęcina"
1991 - doktorat wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. W. Żukowskiego pt. "Antropogeniczne przeobrażenia flory wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego w wieku XIX i XX"
2007 - praca habilitacyjna pt. "Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym"

Kierunki i obszary badań

 • Zmiany we florze roślin naczyniowych w uwarunkowaniach naturalnych i antropogenicznych (Wielkopolska, Kujawy).
 • Problemy chorologiczne wybranych gatunków roślin naczyniowych w różnej skali (cały zasięg, Polska, Wielkopolska, Kujawy).
 • Zagadnienia sozoflorystyczne wschodniej Wielkopolski.
 • Ochrona przyrody (Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Lubuska).

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Systematyka i filogeneza roślin i grzybów
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Zasoby przyrody i ich ochrona
 • Projekty i plany ochrony przyrody
 • Programy rolnośrodowiskowe

Seminaria

 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Zasoby przyrody i ich ochrona

Ćwiczenia

 • Programy rolnośrodowiskowe
 • Szata roślinna środkowej Wielkopolski
 • Gospodarka i środowisko

Wybrane publikacje naukowe

Monografie i rozdziały w książkach

Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część 1. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 1, ss. 202. Wyd. Sorus.

Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część 2. Atlas rozmieszczenia roślin. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 1, ss. 212. Wyd. Sorus.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 4, ss. 229, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Żukowski W., celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 12, ss. 66. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Chmiel J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 14, ss. 250. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Chmiel J. 2006. Rośliny specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 15, ss. 95. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. 2008. Nad rzeką Noteć. O przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości. ss. 223. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M., Rusińska A. 2010. Krajobrazy pałuckich wapieni. 150 lat białego górnictwa. ss. 184. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Artykuły naukowe

Chmiel J. 1985. Nowe i rzadsze gatunki we florze południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Część I [New and Less Frequent Species in the Flora of the SE Part of Gniezno Lakeland. Part I]. Bad. Fizj. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 36: 161-169.

Chmiel J. 1987. Zaraza niebieska Orobanche purpurea (= Orobanche coerulea) nad Jeziorem Suszewskim na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1: 52-54.

Chmiel J. 1997. Nowe i rzadsze gatunki we florze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Część III [New and Rare Species in the Flora of the Eastern Part of the Gniezno Lakeland. Part III]. Bad. Fizj. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 46: 107-129.

Chmiel J., Jackowiak B. 2001. Apium repens (Jacq.) Lag. Selery błotne (pęczyna błotna). s. 273-274. [w:] (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotnik i rośliny kwiatowe, wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.

Chmiel J., Lembicz M., Żukowski W. 2001. Carex secalina Willd. ex Wahlenb. Turzyca żytowata. s. 508-510. [w:] (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.

Trzcińska-Tacik H. , Chmiel J. 2001. Veronica praecox All. Przetacznik wczesny. s. 331-332. [w:] (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.

Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Żukowski W. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve (Western Poland), s. 205-233. [In:] Lesicki A. (ed.) Biological Bulletin of Poznań 37(2). Special Volume. Results of Zoological, Botanical and Hydrological Investigations in the Słońsk Nature Reserve in Years 1994-1996. The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences & Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology.

Żukowski W., Lembicz M., Olejniczak P., Bogdanowicz A., Chmiel J., Rogowski A. 2005. Carex secalina (Cyperaceae), a species critically endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 74(2): 141-147.

Chmiel J. 2006. Flora segetalna parków krajobrazowych w północno-wschodniej Wielkopolsce. Pamiętnik Puławski, zesz. 143, s. 45-58. IUNG Państwowy Instytut badawczy w Puławach, Puławy.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

Chmiel J. 2009. Ochrona przyrody wczoraj i dziś – ewolucja myśli i działań. [w:] Drążek J, Chmiel J.) To nie przyroda jest na krawędzi.... s. 51-65. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Chmiel J. 2009. Od akcesji do prezydencji – osiągnięcia i rozczarowania na polu ochrony przyrody. [w:] Drążek J, Chmiel J.) To nie przyroda jest na krawędzi.... s. 67-76. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2010. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. Fragmenta Agronomica. 2010, 27(3): 103-111.

Chmiel J. 2010. Murawy kserotermiczne projektowanego Pałuckiego Parku Krajobrazowego. [w:] RATYŃSKA H, WALDON B. Ciepłolubne murawy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 95-109.

Kupczyk M., Chmiel J. 2010. Miejsce edukacji w dobie wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata. [w:] BURCHARDT L, MICHALAK B. Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, s. 57-69.

Chmiel J., Czarna A. 2011. Rumian austriacki (Anthemis austriaca Jacq.) w agrocenozach Wielkopolski. Ekologia i Technika. 3A(112A), str. 155-160.

Chmiel J., Ziarnek K. (2012): 1614 Selery błotne Apium repens (Jacq.) Lag. s. 243-259. W: (red. Perzanowska J.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska. s. 1-342. GIOŚ, Warszawa 2012.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. 2012. Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. s. 1-200. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Chmiel J., Majchrzak B., Gołaszewki Ł., Nikodem R. 2012. Głos w obronie torfowiska w Oporówku. s. 68-71. [w] Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. (red.) Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. s. 1-200. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Chmiel J., Kupczyk M. 2013. Szata roślinna i zwierzęta zamieszkujące Pałuki. s. 14-26. [w] Drążek J, Adamczyk L. (red.) Zachować piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie. s. 1-48. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Bogdanowicz A., Chmiel J., Lembicz M., Żukowski W. 2014. Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – turzyca żytowata. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 709-711.

Chmiel J., Jackowiak B., Ziarnek K. 2014. Apium repens (Jacq.) Lag. – selery błotne (pęczyna błotna). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 360-362.

Trzcińska-Tacik H., Chmiel J., Nobis M., Nobis A. 2014. Veronica praecox All. – przetacznik wczesny. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 441-443.

Chmiel J., Czarna A., Pilarczyk A., Ziarnek K., Ziarnek M. 2014. Corydalis pumila (Host.) Rchb. – kokorycz drobna (kokorycz skąpokwiatowa). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 202-205.

Chmiel J. 2014. Draba nemorosa – głodek żółty. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 224-226.

Chmiel J., Mielczarek S. 2016. Melilotus wolgica Poir. in Lam. (Fabaceae) in Eurasia: distribution and habitats. Steciana. 2016, Vol. 20(3): 159–172.

Komunikaty i notatki naukowe

Chmiel J. 1998. Turzyca oścista Carex atherodes Sprengel na Pojezierzu Gnieźnieńskim. [w:] Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk 15-19 wrzesień 1998. s. 75

Chmiel J. 2005. Flora segetalna istniejących i projektowanych obszarów chronionych w północno-wschodniej Wielkopolsce, s. 21-21, [w:] (red. Jackowiak B., Latowski K.) Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Poznań - Czerniejewo 27-29 czerwca 2005.

Chmiel J. 2005. Obszary chronione w Wielkopolsce północno-wschodniej na tle struktury różnorodności florystycznej, s. 158-158. [w:] (red. Jackowiak B., Celka Z.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały Konferencji Naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. UAM, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin.

Redakcje naukowe

Chmiel J., Kasprowicz M. (red.). 2004. Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Poznań, Wydział Biologii. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Nr 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., ss. 138, wyd. 3, Poznań.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. 2008. Nad rzeką Noteć. O przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości. (By the Noteć River. On the nature and culture of the Barcin, Łabiszyn and Pakość region), ss. 223. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M., Rusińska A. 2010. Krajobrazy pałuckich wapieni. 150 lat białego górnictwa. (Landscapes on the Pałuki limestones. The 150 years of white mining). ss. 184. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty i postery

Chmiel J. 1993. Stan obecny i perspektywy zachowania gatunków prawnie chronionych na obszarze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Sesja Naukowa nt. "Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody". Ojców, 6-8 wrzesień 1993.

Chmiel J. 1994. Stan zachowania populacji Graphephorum arundinaceum. I Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe nt. "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce". Kraków, 15 listopada 1994.

Chmiel J., Kupczyk M. 1994. Stan poznania przyrody Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jego najcenniejsze walory. Konferencja nt. "Parki krajobrazowe: Nadgoplański i Lednicki - strategia ochrony ich zasobów przyrodniczych i kulturowych", Kruszwica, Lednogóra, Dziekanowice, 30 maj - 1 czerwiec 1994.

Chmiel J. 1996. Dynamika flory segetalnej wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. XX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", nt. "Ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej". Łódź, 20-21 czerwca 1996.

Chmiel J. 1998. Turzyca oścista Carex atherodes Sprengel na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Konferencja "Botanika u progu XXI wieku" zorganizowana z okazji 51 Zjazdu PTB. Gdańsk, 15-19 wrzesień 1998.

Chmiel J. 1999. Wybrane aspekty synantropizacji i ochrony flory Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Konferencja Naukowa pt. "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Poznań, 3-4 grudnia 1999 r.

Chmiel J. 2001. Walory florystyczne Pałuk. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Przyroda, kultura i krajobraz regionu Pałuk". Lubostroń, 15-17 maja 2001.

Chmiel J. 2004. Struktura różnorodności flory roślin naczyniowych na tle warunków naturalnych i funkcji gospodarczych w północno-wschodniej Wielkopolsce. 53 Zjazd PTB pt. "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury", Toruń - Bydgoszcz, 6-11 września 2004.

Chmiel J. 2005. Flora segetalna istniejących i projektowanych obszarów chronionych w północno-wschodniej Wielkopolsce. XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Poznań - Czerniejewo, 27-29 czerwca 2005.

Chmiel J. 2005. Obszary chronione w Wielkopolsce północno-wschodniej na tle struktury różnorodności florystycznej, Konferencja Naukowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin, pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Poznań, 15-16 września 2005.

Bogdanowicz A., Lembicz M., Olejniczak P., Chmiel J., Żukowski W. 2007. The sex expression in life history of sedge Carex secalinba (Cyperaceae). European Society for Evolutionary Biology, 11th Congress, Uppsala, Sweden, 20-25 August.

Bogdanowicz A. M., Lembicz M., Chmiel J., Żukowski W. 2007. Carex secalina (Cyperaceae), a species endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. III International Young Scientists Conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution., 15-18 May, Odessa, Ukraina.

Chmiel J. 2008. Czy gospodarowanie lokalne może być metodą na powstrzymanie globalnych zmian w przyrodzie. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Burmistrza Barcina. Barcin, 19 grudzień 2008.

Chmiel J. 2009. Od akcesji do prezydencji. Osiągnięcia i rozczarowania na polu ochrony przyrody. Konferencja Naukowa, pt. „... To nie przyroda jest na krawędzi”. Barcin, 28 styczeń 2009.

Chmiel J., Kupczyk M. 2009. Zagrożenia dla środowiska roślin i zwierząt wynikające z odkrywkowej metody pozyskiwania węgla brunatnego w obszarze działalności KWB Konin. Krajowa Konferencja Ekologiczna, pt. „Odkrywkowe wydobycie węgla, a środowisko”, Przyjezierze, 26 marzec 2009.

Chmiel J. 2009. Murawy kserotermiczne projektowanego Pałuckiego Parku Krajobrazowego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego – stan zachowania, ochrona i perspektywy”. Bydgoszcz, 28-30 maj 2009.

Chmiel J., Kozak J., Pabijan M., Kupczyk M. 2009. Field and lacustrine landscape structure versus quantitative and species diversity of the batrachofauna, breeding avifauna and flora of Ostoja Nadgoplańska – a Special Protection Area within the Natura 2000 network (PLB 040004). I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, pt. „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań, 21-23 maja 2009.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional biodiversity assessment: A Case study of vascular flora of Wielkopolska. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, pt. „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań, 21-23 maja 2009.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2009. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. XXXIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Siedlce, 3-4 września 2009 biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań, 21-23 maja 2009.

Chmiel J. 2010. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w racjonalnym rozwoju turystyki na Pojezierzu Gnieźnieńskim. II Krajowa Konferencja Ekologiczna. Przyjezierze, 27 marzec 2010.

Chmiel J. 2010. Kryteria doboru gatunków do postępowania ochronnego. Seminarium Naukowe pt. „Ochrona stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin” z cyklu „Naukowe podstawy ochrony szaty roślinnej i zagrożonych gatunków zwierząt na terenach leśnych” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Leśne – Oddział Wielkopolski. Poznań, 15 kwietnia 2010.

Burchardt L., Chmiel J., Gąbka M., Kupczyk M., Messyasz B. 2010. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach naturalnych i narażonych na antropopresję. I Wielkopolskie Dni Wody, Poznań, 18 maj 2010.

Chmiel J. 2010. Prospects for survival of plant species considered threatened in NE Wielkopolska (Poland). IX Internationale Conference: Anthropization and Environmental of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets Podilskiy, Ukraine, 29 June – 1 July 2010.

Bogdanowicz A., Lembicz M., Chmiel J., Żukowski W. 2010. Traits of life history as a key to understanding population dynamics of a species: the case of Carex secalina (Cyperaceae). International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets–Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 2010.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets–Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 20100.

Chmiel J., Czarna A. 2010. Rumian austriacki (Anthemis austriaca Jacq.) w agrocenozach Wielkopolski. XXXIV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu “Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, nt. “Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na terenach podmiejskich”. Bydgoszcz-Fordon, 2 – 3 września 2010.

CHMIEL J. 2014. New species of anthropophytes in the flora of Wielkopolska. 11 th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland. Biodiv. Res. Conserv. 2014. Supplement 1: 42 (poster).

Wybrane opracowania aplikacyjne (niepublikowane)

Jackowiak B., Chmiel J., Szkudlarz P. 1996. Ocena walorów środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania rurociągu Jamał-Europa Zachodnia na terenie województw gorzowskiego i poznańskiego. Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Projektowo-Doradczego "EKO-KONSULT" w Gdańsku. (wykonanie waloryzacji przyrodniczej wzdłuż przebiegu inwestycji na odcinku Pniewy - Gniezno)

Chmiel J. 1994-1997. InwentarOPR_APLIKACYJNE

Chmiel J. 1998. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Opracowania wykonywane na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w latach 1994-1997.

Chmiel J. 1999. Nadgoplański Park Tysiąclecia. Operat ochrony flory. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Chmiel J. 2006. Inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk, flory i roślinności obszarów Natura 2000 położonych w strefie potencjalnego oddziaływania projektowanej odkrywki złoża węgla brunatnego "Tomisławice" wraz z propozycją kompensacji dla środowiska. Opracowanie wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa Geologicznego PROXIMA S.A. we Wrocławiu.

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Miradz (RDLP Toruń).

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Gołąbki (RDLP Toruń).

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Gniezno (RDLP Poznań).

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych z załącznika 1 oraz gatunków roślin z załącznika 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu.

Korczyńska-Krasicka E., Chmiel J., Kupczyk M., Stosik T. 2007. Operat uwarunkowań przyrodniczych obiektów objętych Programem małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Gołąbki (RDLP Toruń).

Chmiel J., Kosiński Z., Winiecki A. 2008. Szczegółowa inwentaryzacja flory i fauny do projektu „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: granica województw wielkopolskiego-kujawsko-pomorskiego - Gniezno-Łubowo”. Opracowanie wykonane na zlecenie Scott Wilson Ltd Spólka z o.o.

Chmiel J. 2008. Dokumentacja przyrodnicza w związku z korektą przebiegu granic obszaru Natura 2000 PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu ds. Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska.

Chmiel J. 2008. Inwentaryzacja i waloryzacja flory, roślinności i siedlisk obszaru wzdłuż projektowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych EWI Kleczew, Ślesin i Sompolno. [W:] BEDNAREK R. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej farmy wiatrowej o mocy 37,5 MW składającej się z 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu energii elektrycznej oraz niezbędnymi obiektami towarzyszącymi i budowie przesyłowej doziemnej linii kablowej 110 kV oraz przyłączenie farmy do istniejącej sieci wysokiego napięcia 110 kV w m. Sompolno i Ślesin. Opracowanie wykonane na zlecenie TML ENERGY SP. Z O.O., ul. Torowa 2b, 62-510 Konin.

Chmiel J. 2010. Sprawozdanie z monitoringu w zakresie stanu populacji i siedlisk selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Lag. (kod 1614) za rok 2010 na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Państwowy Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Projekt koordynowany przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie. Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu ds. Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska.

Chmiel J. 2010. Monitoring stanu populacji gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG na obszarze NATURA 2000 PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie w związku z planowanym przerzutem części wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego z odkrywki węgla brunatnego JÓŹWIN IIB (rok 2010, etap przedrealizacyjny). Opracowanie wykonane na zlecenie INVEST-EKO w Poznaniu.

Błoszyk J., Burchardt L., Chmiel J. 2010-12. Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (Jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsoskie, Ślesińskie. Program badawczy realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Konina, Starostwa Powiatowego w Koninie, Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin”.

Chmiel J. 2013. Regionalna strategia zarządzania zasobami selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Laq. w Wielkopolsce.

Chmiel J. 2016. Regionalna strategia zarządzania zasobami selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Laq. w Wielkopolsce. Sprawozdanie z wykonania działań ochronnych zleconych przez

Udział w organizacji konferencji

 • członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Organizatorzy: Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.
 • członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych", XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, Poznań - Czerniejewo, 27-29 czerwiec 2005 r.
 • członek Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Ekologicznej pt. "Odkrywkowe wydobycie węgla, a środowisko", Krajowa Konferencja Ekologiczna, Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego „Przyjezierze” , Stowarzyszenie SOS Budzisław , Burmistrz Strzelna, Przyjezierze 26 marca 2009.
 • członek Komitetu Organizacyjnego III Krajowej Konferencji Ekologicznej pt. Przyszłość nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze, Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki Nie. Przyjezierze 25- 26 luty 2016 roku.

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • 1993-1994 - wykonawca tematu badawczego "Zasoby zagrożonych roślin naczyniowych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej"
 • 1995-1997 - wykonawca tematu badawczego "Zagrożone ostoje różnorodności gatunkowej flory Wielkopolski i Pomorza Zachodniego w warunkach presji człowieka"
 • 1993-1997 - wykonawca polsko-niemieckiego projektu badawczego "Kompleksowe badania nad rezerwatem Słońsk (Ujście Warty do Odry) włączając badania hydrologiczne, ornitologiczne, parazytologiczne oraz nad fauną glebową i florę"
 • 1999-2001 - kierownik i wykonawca tematu badawczego "Zagrożenie i plan ochrony in situ różnorodności florystycznej Wschodniej Wielkopolski"
 • 2004-2006 - wykonawca tematu badawczego "Chorologiczno-ekologiczne mechanizmy współczesnych przemian flory roślin naczyniowych"
 • 2010-2012 - wykonawca tematu badawczego pt. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (Jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsoskie, Ślesińskie. Program badawczy realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Konina, Starostwa Powiatowego w Koninie, Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin”.
 • 2013 - wykonawca projektu pt. "Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski". Zadanie realizowane na zlecenie Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (umowa nr ROBIA PN/4/07/13 z dnia 10 lipca 2013).
 • 2014-2016 - kierownik i wykonawca zlecenia pt. „Wykonanie w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu wszelkich działań związanych z hodowlą ramet selerów błotnych” w związku z realizacją planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000: Jezioro Brenno PLH 300018 oraz Pojezierze Gnieźnieńskie PLH 300026 (umowa WOP.023.36.2014; WOP.023.26.2015DU; WOP.023.24.2016MP).
 • 2016-2017 - kierownik i wykonawca tematu badawczego "Plan wsparcia różnorodności biologicznej dla Zakładu Górniczego Lafarge Holcim". Program badawczy realizowany na zlecenie Lafarge Holcim z siedzibą w Małogoszczu (umowa 8/2016/DNiPK/UAM).

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierowanie pracami magisterskimi

 • 1998 - Aneta Stranc "Dendroflora parków podworskich zachodniej części Nadgoplanskiego Parku Tysiąclecia"
 • 2002 - Małgorzata Szoldra "Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody Łąki Ślesińskie"
 • 2002 - Kamila Krajewicz "Antropogeniczne wpływy we florze rezerwatu Dębina"
 • 2002 - Marzena Stoińska "Rosliny naczyniowe terenów kolejowych w rejonie Mogilna"
 • 2002 - Sylwia Dobek "Flora segetalna południowo-wschodniej części gminy Trzemeszno"
 • 2005 - Bogusław Kwaśniowski "Struktura florystyczna rezerwatu Kokorycz"
 • 2006 - Magdalena Grzesiek "Porównawcza analiza flor rezerwatów nadleśnictwa Krotoszyn"
 • 2007 - Michał Skrzypczak "Flora rezerwatu Las Czeszewski"
 • 2009 - Marta Kucharczyk "Waloryzacja kompleksów użytkowych w krajobrazie rolniczym dla potrzeb programów rolnośrodowiskowych w gminie Zagórów (powiat Słupca)"
 • 2009 - Anna Łubkowska "Flora rezerwatów torfowiskowych „Jezioro Czarne” i „Jezioro Pławno” w PK Puszcza Zielonka "
 • 2009 - Marta Pawlaczyk "Dynamika dendroflory parków podworskich w gminie Nowe Miasto n/Wartą"
 • 2009 - Barbara Piekarska "Dynamika dendroflory parków podworskich w gminie Żerków"
 • 2010 - Marlena Szczepaniak "Plany ochrony dla różnych kategorii obszarów chronionych w województwie wielkopolskim"
 • 2011 - Agnieszka Rogozińska "Selery błotne Apium repens (Jacq) Lag. w Przemęckim Parku Krajobrazowym"
 • 2011 - Zuzanna Trojak "Obudowa biologiczna odcinka Poznań-Kórnik na przykładzie drogi szybkiego ruchu S11"
 • 2012 - Katarzyna Zioło "Gospodarka leśna w lasach Nadleśnictwa Ośno Lubuskie w granicach obszarów Natura 2000"
 • 2012 - Miłosz Majchrzak "Ochrona zasobów florystycznych rezerwatu wisienki stepowej Cerasus fruticosa "Rejna"
 • 2012 - Joanna Szczepaniak "Rośliny naczyniowe pól uprawnych Gminy Chodzież"
 • 2012 - Lenarczyk "Wybrane gatunki roślin specjalnej troski na terenie gminy Ślesin"
 • 2012 - Joanna Bartkowiak "Preferencje żywicielskie jemioły pospolitej Viscum album L. występującej na terenie miasta Opalenica"
 • 2012 - Anna Dubowik "Waloryzacja siedliskowa doliny Strumienia Junikowskiego"
 • 2012 - Natalia Janas "Ocena wartości przyrodniczej łąk i pastwisk w gminie Rzepin"
 • 2014 - Ewelina Godawa "Występowanie zimowita jesiennego Colchicum autumnale L. w Gminie Ryczywół powiat Oborniki"
 • 2015 - Justyna Bandurska "Struktura i funkcje roślinności wysokiej w krajobrazie rolniczym południowej części Gminy Grudziądz"
 • 2015 - Mikołaj Wojtkowiak "Zasoby, zagrożenia i możliwości ochrony gatunków specjalnej troski na terenie gminy Skoki (powiat wągrowiecki)"
 • 2015 - Anna Szulczewska "Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze uwarunkowania eksploatacji węgla brunatnego w Tomisłowicach"
 • 2016 - Magdalena Warach "Aspekty rozwojowe Apium repens (Jaq.) Lag. w warunkach hodowli zachowawczej ex-situ"
 • 2016 - Michał Jarecki "Preferencje żywicielskie Viscum album w różnych warunkach siedliskowych na terenie miasta Torunia"
 • 2016 - Patrycja Talarska "Stan wiedzy i umiejętności studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie znajomości i rozpoznawania gatunków drzew"
 • 2016 - Agnieszka Witkowska "Chwaty segetalne wsi Chalin województwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski gmina Dobrzyń nad Wisłą"

Udział w organizacji kształcenia

 • od roku 2005 - zastepca Dyrektora Instytutu Biologii Środowiska d/s dydaktycznych
 • 2007 r. - współudział w opracowaniu programów studiów (kierunek biologia, ochrona środowiska) pod kątem nowych standardów kształcenia
 • 2010 r. - współudział w opracowaniu anglojęzycznego programu studiów (kierunek: biotechnologia)
 • 2011 r. - współudział w opracowaniu anglojęzycznego programu studiów (kierunek: ochrona środowiska)
 • FUNKCJE

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • Z-ca przewodniczącego Rady Naukowo-Społecznej Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
 • Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

 • 1994 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin