Polski English

Agata Frątczak, dr

Agata Frątczak

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.15
Tel. +48 618295693
Fax.
E-mail: agataf@amu.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje

 • Opiekun Laboratorium Taksonomii i Ekologii Molekularnej w Zakładzie Taksonomii Roślin.

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Poznań
-matura w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
-studia licencjackie na kierunku biologia (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)
-studia magisterskie na kierunku biologia specjalność biologia molekularna (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)
-2005 - praca magisterska "Otrzymywanie oraz wstępne badanie aktywności polimerazowej białka NS5B wirusa zapalenia wątroby typu C" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Figlerowicza w Zespole Wirusologii Molekularnej Pracowni Biologii Molekularnej Roślin, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
-2005-2010 - studia doktoranckie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
-2010 - praca doktorska: "Izoenergetyczne mikromacierze RNA jako narzędzie do badania biologicznie funkcjonalnych RNA" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kierzka w Pracowni Chemii RNA, w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
-od 2010 - adiunkt w Zakładzie Taksonomii Roślin (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

Kierunki i obszary badań

 • Wykorzystanie markerów molekularnych w ocenie zmienności genetycznej populacji gatunków rzadkich i inwazyjnych.
 • Badania nad białkami ziaren pyłku wywołującymi reakcje alergiczne, w tym czasowa i przestrzenna analiza ekspresji, lokalizacji i przemieszczania transkryptów oraz białek alergennych w dojrzewającym pyłku. Stosowane techniki badawcze to m.in. ELISA, real-time PCR, in situ RT-PCR, mikroskopia elektronowa i konfokalna. Badania są częścią projektu badawczego, w ramach którego dla potrzeb wykonania zadań utworzono interspecjalistyczną grupę badawczą, w skład której weszli pracownicy Zakładu Taksonomii Roślin, Pracowni Aeropalinologii oraz Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydziału Biologii UAM. Skład zespołu: dr Agata Frątczak, dr Anna Kasprowicz - Maluśki, dr Łukasz Grewling, dr Paweł Bogawski oraz magistranci i licencjusze.

Zajęcia dydaktyczne

Ćwiczenia

 • Biotaksonomia
 • Różnorodność świata roślin i grzybów
 • Systematyka i filogeneza roślin i grzybów
 • Szata roślinna Wielkopolski

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe

Bogawski P, Grewling Ł, Frątczak A, Flowering phenology and potential pollenemission of three Artemisia species inrelation to airborne pollen data in Poznań(Western Poland). Aerobiologia 32, 265-276, 2016.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic microarrays to studies the structure and interactions of DsrA and OxyS RNAs in two- and three-component complexes. Biochemistry 50 (35), 7647-7665, 2011.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. LNA-modified primers drastically improve hybridization to target RNA and reverse transcription. Biochemistry 48 (3), 514-516,2009.

Kierzek E, Frątczak A. Mikromacierze izoenergetyczne, nowa metoda badania struktury i oddziaływań RNA. Biotechnologia 4 (83);p. 144-153,2008.

Pasternak A, Kierzek E, Pasternak K, Frątczak A, Turner D H, Kierzek R. The thermodynamics of 3'-terminal pyrene and guanosine for the design of isoenergetic 2'-O-methyl RNA-LNA chimeric oligonucleotide probes of RNA structure. Biochemistry, 47, 1249-1258, 2008.

Kierzek E, Frątczak A, Pasternak A, Turner D H, Kierzek R. Isoenergetic RNA microarrays, a new method to study the structure and interactions of RNA. 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wroclaw, Medimond, International Proceedings Division, p. 25-30, Bologna, Italy, 2007

Kędziora R, Figlerowicz M, Formanowicz P, Alejska A, Jackowiak P, Malinowska N, Frątczak A, Błażewicz J, Figlerowicz M. Computational methods in diagnostics of chronic hepatitis C. Bulletin of the Polish Academy of Sciences; Technical Sciences 53(3); p.273-281, 2005.

Komunikaty i notatki naukowe

Bogawski P, Grewling Ł, Frątczak A. Flowering phenology and pollen productionof three Artemisia species in urban and rural environments. Poster at conference:6th European Symposium on Aerobiology of the European AerobiologySociety.18-22.07.2016, Lyon, Francja. In: conference materials p.209.

Grewling Ł, Bogawski P, Szymańska A, Kostecki Ł, Nowak M, Frątczak A, Smith M. Pyłkowy koszmar - wysokie stężenia ziaren pyłku w nocy. Poster at conference:57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika - tradycja i nowoczesność. 27.06-3.07.2016, Lublin In: conference materials p.25.

Grewling Ł, Bogawski P, Jenerowicz D, Nowaka M, Szymańska A, Kostecki Ł, Stawińska M, Sękowska E, Smith M, Czarnecka-Operacz M, Frątczak A. Wykrywanie głównych alergenów ziaren pyłku bylicy (Art v 1), ambrozji (Amb a 1) i zarodników Alternaria alternata (Alt a 1) w powietrzu Poznania. Poster at conference: Sympozjum aerobiologiczne - Pyłek roślin wśród nas - aspekty fenologiczne i zagrożenie alergenami pyłkowymi. 29-30.05.2015. Szczecin. In: conference materials p.16-17.

Grewling Ł, Jenerowicz D, Nowaka M, Szymańska A, Kostecki Ł, Bogawski P, Stawińska M, Smith M, Frątczak A, Czarnecka-Operacz M. Alergie wziewne na ziarna pyłku bylicy i ambrozji - prewalencja i kosensytyzacja, w powiązaniu z danymi aerobiologicznymi w Poznaniu. Poster at conference: Sympozjum aerobiologiczne - Pyłek roślin wśród nas - aspekty fenologiczne i zagrożenie alergenami pyłkowymi. 29-30.05.2015. Szczecin. In: conference materials p.15.

Bogawski P, Deptuch T, Grewling Ł, Kasprowicz-Maluśki A, Nawrocka A, Nawrocka P, Pogorzelec A, Stawińska M, Stein E, Wiertelak K, Wierzbiński K, Frątczak A. Alergeny bylicy (Artemisia spp.): ujęcie molekularne, środowiskowe i taksonomiczne. Poster at conference: Pyłek roślin i alergia pyłkowa. 30-31.05.2014, Lublin. In: conference materials.p.12-14

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic microarrays to studies the structure and interactions of OxyS and DsrA RNAs in di- and tricomponents complexes. Poster at conference: Frontiers In Structural Biology of RNAs and RNPs. 16-18.08.2010; Poznań. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. LNA-modified primers drastically improve hybridization to target RNA and reverse transcription. Poster at conference: Frontiers In Structural Biology of RNAs and RNPs. 16-18.08.2010; Poznań. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. LNA-modified primers drastically improve hybridization to target RNA and reverse transcription. Poster at conference: Regulatory RNA in Prokaryotes. 03-06.06.2009; Berlin, Germany. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic RNA microarrays, alternative method to study the structure and interactions of RNA, tested on regulatory DsrA RNA and OxyS RNA. Poster at conference: Regulatory RNA in Prokaryotes; 03-06.06.2009, Berlin, Germany. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek E, Pasternak A, Kierzek R. Studies of the structure and interactions of DsrA RNA and OxyS RNA by isoenergetic RNA microarrays. Poster at conference: Thirteenth Annual Meeting of the RNA Society; 28.07-3.08.2008, Berlin, Germany. In: conference materials.

Kierzak A, Frątczak A, Ciesielska A, Christiansen S,M, Eickbush T,H, Turner D,H, Kierzek R. Isoenergetic RNA microarrays, a new method for study of the structure and interactions of RNA. Poster at conference: RNA Chemistry Meets Biology; 29-30.09.2006, Lund, Sweden. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic RNA microarrays; fluorescent labeling of RNA 3’end. Poster at conference: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 12-15.09.2006, Białystok. In: Acta Biochemica Polonica 53(suppl.1/2006); p.151.

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • 2015 - 2018 wykonawca projektu badawczego NCN SONATA "Hiperpasożytniczy grzyb Bionectria epichloe jako nowy element symbiozy pomiędzy trawami a endofitami: ekologiczna analiza nowych zależności"(kierownik: dr Karolina Górzyńska).
 • 2012 - 2018 kierownik projektu badawczego NCN SONATA „Alergeny bylicy (Artemisia sp.): wykrywanie, lokalizacja i ocena ilościowa w ujęciu molekularnym, środowiskowym i taksonomicznym”.
 • 2011 kierownik projektu badawczego który otrzymał finansowanie w ramach konkursu „grant na grant interspecjalistyczny” przyznane przez Komisję Dziekańską Wydziału Biologii UAM „Pyłek bylicy jako ważna przyczyna alergii: monitoring, wykrywanie i ocena ilościowa alergenów w ujęciu środowiskowym i taksonomicznym”.
 • 2008 - 2010 wykonawca projektu badawczego FNP, Subsydium Profesorskie Mistrz (umowa 5/2008), „Oligonucleotides modulations of aberrant alternative splicing of pre-mRNA associated with some neurodegenerative diseases” (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kierzek).
 • 2007 - 2010 wykonawca grantu w ramach projektu badawczego zamawianego PBZ-MNiSW-07/I/200717 „Modyfikowane oligonukleotydy jako potencjalne terapeutyki skierowane na allelospecyficzną regulację aktywności biologicznej genów związanych z chorobami człowieka” (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kierzek).
 • 2007 - 2010 główny wykonawca grantu w ramach projektu badawczego własnego MNiSW N301 3383 33, „Strukturalne uwarunkowania biologicznych aktywności RNA badane za pomocą izoenergetycznych mikromacierzy RNA” (kierownik: dr Elżbieta Kierzek).
 • 2005 - 2008 wykonawca grantu w ramach projektu badawczego własnego KBN 2P04A 03729, „Mikromacierze RNA, jako nowoczesne narzędzia genomiki strukturalnej i funkcjonalnej w badaniach struktury i oddziaływań natywnych RNA” (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kierzek).

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierowanie pracami magisterskimi

 • 2016 Ewa Stein "Profil ekspresji genów kodujących alergeny w czasie rozwoju ziaren pyłku w gatunkach bylic (Artemisia spp.) występujących na terenie Wielkopolski"
 • 2015 Jagoda Gałkus "Analiza porównawcza sekwencji genów Art v 2, Art v 4, Art v 5, kodujących białka alergenne występujące w ziarnach pyłku u gatunków z rodzaju bylica (Artemisia spp.)"
 • 2014 Katarzyna Wiertelak "Analiza poziomu ekspresji genów kodujących alergeny w ziarnach pyłku u gatunków z rodzaju Artemisia"
 • KIEROWANIE PRACAMI LICENCJACKIMI:
 • 2014 - Paulina Nawrocka - Sekwencjonowanie porównawcze genu kodującego alergenne białko Art v 3 u gatunków z rodzaju bylica (Artemisia spp.).
 • 2014 - Anna Nawrocka - Sekwencjonowanie porównawcze genu kodującego alergenne białko Art v 1 u gatunków z rodzaju bylica (Artemisia spp.).
 • 2014 - Ewa Stein - Analiza poziomu ekspresji genów kodujących alergenne białka występujące w ziarnach pyłku bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris).
 • 2012 - Kamil Wierzbiński - Pyłek bylicy jako ważna przyczyna alergii, molekularna charakterystyka alergenów.
 • 2012 - Katarzyna Wiertelak - Alergeny pyłku roślin a układ immunologiczny człowieka.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2011 „grant na grant interspecjalistyczny” przyznany przez Komisję Dziekańską Wydziału Biologii UAM ze środków w ramach dotacji statutowej przeznaczonej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców
 • 2007 grant wyjazdowy na kurs ICGEB „RNA Structure and Function” 2-5.04.2007 Triest, Włochy.
 • 2006 nagroda za plakat „Isoenergetic RNA microarrays, a new method for study of the structure and interactions of RNA”; na konferencji RNA Chemistry Meets Biology; 29-30.09.2006, Lund, Szwecja; przyznana przez American Chemical Society.

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin