Polski English

Waldemar Żukowski, prof. zw. dr hab.

Waldemar Żukowski

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.18
Tel. +48 61 829 56 90
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: zukowski@amu.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje

 • członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
 • członek Komitetu Botaniki PAN
 • członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera PAN w Krakowie
 • członek Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku
 • członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności PAN w Powsinie

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Lida, 20 czerwca 1935 r.
1954 - matura w Szczecinku
1954-1959 - studia na kierunku biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UAM w Poznaniu)
1956 - podjęcie pracy w UAM na stanowisku technika w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin kierowanej przez Profesora Zygmunta Czubińskiego, a po ukończeniu studiów na stanowisku asystenta technicznego
1961 - zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego
1964 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych i podjęcie pracy na stanowisku adiunkta
1968 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych
1969 - objęcie stanowiska docenta
1971-1981 - pełnienie funkcji z-cy dyrektora Instytutu Biologii
1972-1975 - pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
1974 - objęcie stanowiska kierownika nowo utworzonego Zakładu Taksonomii Roślin
1976 - uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego
1983 - uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego
1985-1990 - pełnienie funkcji prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1999-2002 - pełnienie funkcji przewodniczącego Senackiej Komisji d/s Rozwoju
2003 - przekazanie kierownictwa Zakładu Taksonomii Roślin swojemu następcy
2006 - przejście na stanowiska profesora emerytowanego

Kierunki i obszary badań

 • Taksonomia i geografia roślin
 • Ochrona przyrody

Wybrane publikacje naukowe

Monografie i rozdziały w książkach

ŻUKOWSKI W. 1960. Roślinność naczyniowa okolic Szczecinka. PTPN, Prace Kom. Biol. 22/1/: 1-73.

ŻUKOWSKI W. 1965. Rodzaj Eleocharis R. Br. w Polsce. PTPN. Prace Kom. Biol. 30 (2): 1-113.

ŻUKOWSKI W. 1966. Rozmieszczenie Pinguicula vulgaris L. i Pinguicula alpina L. w Polsce, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 19: 181-196.

ŻUKOWSKI W. 1967. Rodzina Lentibulariaceae. [W:] "Flora Polska", 11: 52-63. PWN Warszawa.

ŻUKOWSKI W. 1967. Rodzina Verbenaceae. [W:] "Flora Polska", 11: 63-66. PWN Warszawa.

ŻUKOWSKI W. 1969. Studia systematyczne i geograficzne nad podrodziną Cyperoideae w Polsce, PTPN. Prace Kom. Biol. 33 (3): 1-132.

ŻUKOWSKI W. 1971. Rodzaj Artemisia L. [W:] "Flora Polska". 12: 288-304. PWN Warszawa-Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1971. Rodzaj Calendula L. [W] "Flora Polska". 12: 352-353. PWN Warszawa-Kraków.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1972. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Pteridophyta (Psilotaceae to Azollaceae) 1: 1-121. Maps 1-150. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1973. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Gymnospermae (Pinaceae to Ephedraceae). 2: 1-40. Maps 151-200. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1976. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Salicaceae-Balanephoraceae. 3: 1-128. Maps 201-383. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1979. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae, Distribution of vascular plants in Europe. Polygonaceae. 4: 1-71. Maps 384-478. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1980. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae, Distribution of vascular plants in Europe. Chenopodiaceae to Basellaceae. 5: 1-119. Maps 479-668. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1983. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Caryophyllaceae (Alsinoideae and Paronychioideae). 6: 1-176. Maps 669-1011. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1986. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Caryophyllaceae (Silenoideae). 7: 1-229. Maps 1012-1508. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1989. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Nymphacaceae to Ranunculaceae. 8: 1-261. Maps 1509-1953. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1991. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Paconiaceae to Capparaceae. 9: 1-110. Maps 1954-2109. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1992. [W]: A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [ATPOL]. [Distribution Atlas of vascular Plant in Poland]. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 1-32. Kraków.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu, 4: 1-231. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1996. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Cruciferae (Ricotia to Raphanus). 11: 1-310. Maps 2434-2927. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1997. [W]: A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. [Distribution Atlas of Vascular Plant Protected in Poland]. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 1-99. Kraków.

PIOTROWSKA H., ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 6: 1-216.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (red.) 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. [Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Departament of Plant Taxonomy, AMU in Poznań]. 3: 1-141. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1999. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Resedaceae to Plantanaceae. 12: 1-250. Maps 2928-3270. Helsinki.

ŻUKOWSKI W., CELKA Z., CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K., SZKUDLARZ P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce [Distribution of Selected Species od Threatened Plants in Wielkopolska]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań]. 12: 1-69. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

ŻUKOWSKI W. (współautor). 2001. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland]. Ss. 1-714. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Artykuły naukowe

ŻUKOWSKI W. 1958. Roślinność synantropijna okolic Szczecinka. Spraw. PTPN za I i II kwartał 1958 r. S. 245-255.

ŻUKOWSKI W. 1958. Stanowisko Veronica filiformis Smith. na Pomorzu Zachodnim. Przyr. Polski Zach. 2/1/3/: 126-128.

ŻUKOWSKI W. 1959. Nowe i rzadkie gatunki synantropijne dla flory miasta Poznania. Ibidem. 3: 150-153.

WOŁK K., ŻUKOWSKI W. 1959. Z przyrody okolic Gorzowa (woj. zielonogórskie). Ibidem. 3-4: 291-292. Poznań.

ŻUKOWSKI W. 1960. Materiały florystyczne z województwa koszalińskiego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 6: 266-272.

ŻUKOWSKI W. 1960. Kilka interesujących gatunków synantropijnych z terenu Poznania. Przyr. Polski Zach. 4: 141-145.

ŻUKOWSKI W. 1960. Nowe stanowiska roślin synantropijnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski północno-zachodniej. Fragm. Flor. et Geobot. 4 (4): 481-489.

ŻUKOWSKI W. 1960. Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski. Spraw. PTPN za III i IV kwartał 1960 r. S. 374.

ŻUKOWSKI W. 1961. Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski. PTPN Prace Kom. Biol. 22/1-31.

ŻUKOWSKI W. 1961. Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 8: 219-230.

ŻUKOWSKI W. 1961. Z rezerwatów województwa koszalińskiego. Przyr. Polski Zach. 5: 181-182.

ŻUKOWSKI W. 1962. Materiały do znajomości flory Pojezierza Drawskiego i terenów sąsiednich. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 10: 215-232.

ŻUKOWSKI W. 1963. Nowe stanowiska rzadszych roślin na Pomorzu. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 12: 341-344.

ŻUKOWSKI W. 1963. Nowo odkryte stanowiska Hildebrandia rivularis na Pomorzu Zachodnim. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 12: 357-358.

ŻUKOWSKI W. 1963. Notatki florystyczne z Wielkopolski. Fragm. Flor. et Geobot. 9 (4): 463-467.

ŻUKOWSKI W., MICHNA I. 1964. Nowe stanowiska rzadszych roślin wodnych w zachodniej części Pojezierza Drawskiego. Przyr. Polski Zach. 8: 83-86.

ŻUKOWSKI W. 1964. Przywrotniki (Alchemilla sp. div.) Polski północnej i środkowej. Spraw. PTPN za II półrocze 1964 r. S. 234.

ŻUKOWSKI W. 1964. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Pinquicula L. w Polsce. Spraw. PTPN za II półrocze 1964. r. S. 234.

ŻUKOWSKI W. 1967. Występowanie Ajuga pyramidalis L. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 20: 79-86.

PIOTROWSKA H., ŻUKOWSKI W. 1967. Bory mieszane i lasy mieszane Wolińskiego Parku Narodowego. Ibidem. 20: 45-57.

ŻUKOWSKI W. 1967. Eleocharis multicaulis Sm. on the Hiddensee Island in the German Democratic Republic. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, D. 8: 43-56.

ŻUKOWSKI W. 1967. Zapiski florystyczne z województwa zielonogórskiego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 20: 147-152.

FAGASIEWICZ L., ŻUKOWSKI W. 1968. Gatunki z rodzaju Alchemilla L. w zbiorach zielnikowych Katedry Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Cz. I. Zesz. Nauk. UŁ, ser. II. 28: 75-81.

ŻUKOWSKI W., PIASZYK M. 1971. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Artemisia L w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 24: 107-129.

ŻUKOWSKI W. 1971. Zmiany we florze synantropijnej miasta Poznania w latach 1950-1970. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW. 27: 115-132.

TATIĆ B., ŻUKOWSKI W. 1973. Bidens vulgata Groene in Yugoslavia. Bull. Bot. Universite de Beograd. 3 (1-4): 125-128. Beograd.

ŻUKOWSKI W. 1974. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Utricularia L. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 27: 189-217.

LATOWSKI K., SZMAJDA P., ŻUKOWSKI W. 1974. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. I. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 27: 263-266.

ŻUKOWSKI W. 1975. Rodzaj Elatine L. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 28: 7-23.

ŻUKOWSKI W., KLIMKO M. 1975. Morphological variability of scotch-pine cones (Pinus silvestris L.) in forest associations in the Słowiński National Park. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, ser. D. 15: 9-21.

ŻUKOWSKI W. 1976. Zanikanie storczyków w Polsce niżowej w świetle analizy obecnego rozmieszczenia wybranych gatunków. Phytocoenosis 5 (3/4): 215-226 Warszawa-Białowieża.

ŻUKOWSKI W. 1976. Ogólna charakterystyka flory. [W:] T. Wojterski (red.). Roślinność rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika 29: 79-80.

ŻUKOWSKI W. 1976. Rośliny naczyniowe. [W:] Wojterski T. (red.). Roślinność rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika 29: 33-49.

LATOWSKI K., SZMAJDA P. ŻUKOWSKI W. 1977. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. II. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 30: 203-206.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., SZMAJDA P. 1979. Charakterystyka flory pól uprawnych Wielkopolski na przykładzie wybranych punktów badawczych. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 31: 65-88. Poznań.

ŻUKOWSKI W., KLIMKO M. 1979. Variability of fruits in species of Eleocharis genus subseries Palustres in Poland. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, D. 19: 83-90.

ŻUKOWSKI W., SŁOWIŃSKA T. 1979. Chromosome numbers of Angiosperms of North-Western Poland. Part 1. Fragm. Flor. Et Geobot. 25 (4): 477: 483.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K. 1979. Materiały do flory północno-zachodniej Polski. Cz. I. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 31: 163-174.

ŻUKOWSKI W. 1981. Rozmieszczenie Artemisia scoparia W. K. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 32: 115-121.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., KLIMKO M. 1981. A Comparison of Maritime and Inland Populations of Glaux maritima L. in Poland. Fragm. Flor. et Geobot. 37(3): 385-399.

PEEW D. P., ŻUKOWSKI W., 1982. Variability of populations of Veronica filiformis Sm. [Izmienczywość na dwie smiecieny probi ot Veronica filiformis Smith.] Phytology 19: 69-77.

ŻUKOWSKI W., PAWLUS M. 1982 (1984). Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Alchemilla L. w Polsce północno-zachodniej. Fragm. Flor. et Geobot. 28(4): 509-534.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., NINOVA D., POPOVA M., ČEMEDŻIJEV I., KUZMANOV B., KLIMKO M. 1982 (1984). Tendencies in anatomical variation of the genus Glechoma L. as determinated by populations analysis. Fragm. Flor. et Geobot. 28(3) 342-362.

LATOWSKI K., SZMAJDA P., JACKOWIAK B., ŻUKOWSKI W., 1982. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. III. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 33: 179-183.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1985. Apium nodiflorum (L.) Lag. w Polsce. Apium nodiflorum (L.) Lag. in Poland. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. Ser. B. 36: 21-34.

ŻUKOWSKI W., KLIMKO M., BOCHEŃSKI W. 1986. Variability of Nuts Corylus avellana L. in North-Western Poland. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, Serie D. 27: 81-93.

LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. 1986. Anatomical characteristic of Puccinellia distans (L.) Parl. in natural and synanthropic habitans. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań. 25: 107-114.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1986-1987. Występowanie Pilularia globulifera L. nad jeziorem Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. [The occurence of Pilularia globulifera L. at Lake Janiszowice in the Lubusz Region (Western Poland)]. Fragm. Flor. et Geobot. 31-32: 69-76.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. [Materials for knowledge of rare and endangred species of Poland. P. 1]. Fragm. Flor. et Geobot. 33: 280-284.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1988. Pilularia globulifera L. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. [Materials for knowledge of rare and endangred species of Poland]. Fragm. Flor. et Geobot. 33: 441-446.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. 1988. Apium repens (Jacq.) Lag. [W:] A. Jasiewicz (red.) Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. [Materials for knowledge of rare and endangred species of Poland]. Fragm. Flor. et Geobot. 33: 284-290.

ŻUKOWSKI W. 1993. Crassula aquatica (L.) Schrönl. - Uwłoć wodna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 86-87. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Apium inundatum (L.) Rchb. fil. - Pęczyna wodna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 137-138. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. - Kaldezja dziewięciornikowata. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 198-199. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Groenlandia densa (L.) Fourr. - Rdestnica gęsta. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 199-200. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Scirpus supinus L. (Isolepis supina (L.) R. Br.) - Sitniczka drobna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 230-231. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Scirpus hudsonianus (Michx) Fernald (Trichopodium alpinum (L.) Pers. - Wełnianeczka alpejska. [W:] K. Zarzycki, Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 231-232. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Scirpus cespitosus L. (Trichophorum cespitosum (L.) Hartman) - Wełnianeczka darniowa. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 232-233. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Blysmus rufus (Hudson) Link - Ostrzew rudy. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 233-234. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Eleocharis parvula (Roemer et Schultes) Link ex Bluff, Nees et Schauer (Heleocharis parvula (R. et Sch.) Lk) - Ponikło maleńkie. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 235. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Cyperus michelianus (L.) Link - Dichostylis Michela. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 237-238. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1993. Pilularia globulifera L. - Gałuszka kulecznica. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 36-38. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1993. Apium nodiflorum (L.) Lag. - Selery węzłobaldachowe. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 135-136. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. New locality of Eleocharis carniolica (Cyperaceae) in Bulgaria and Yugoslavia. Fragm. Flor. et Geobot. 2(1): 213-218. Kraków.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1994. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Crucifreae (Sisymbrium to Aubrieta). 10: 1-224. Maps 2110-2433. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. 1995. Prof. dr hab. Izabela Dąmbska i "car ziele". [W:] L. Burchardt (red.) Prof. dr hab. Izabela Dąmbska (1927-1984). Sesja naukowa w 10 rocznicę śmierci. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii s. 25-27. Poznań.

LATOWSKI K., CZARNA A., ŻUKOWSKI W.1998. Stan chwastów segetalnych w strefie powodziowej na glebach lekkich wsi Sleszów i Jemielno. Pamiętnik Puławski 115: 43-56.

LISIEWSKA M., ŻUKOWSKI W. (red.) 1998. Prof. dr hab. Zygmunt Czubiński (1912-1967). Sesja naukowa w 30 rocznicę śmierci. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii. S. 1-92. Poznań.

ŻUKOWSKI W. 1998. Wkład Profesora Czubińskiego w rozwój geografii roślin w ośrodku poznańskim. Sesja naukowa w 30 rocznicę śmierci. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. S. 40-45. Poznań.

CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. 2000. The vascular plants of the Słońsk nature reserve (Western Poland). Biol. Bull. of Poznań 37(2): 203-233.

ŻUKOWSKI W., LEMBICZ M. 2000. Carex pseudobrizoides (Cyperaceae) in Poland patterns of isozymatic phenotypes. Fragm. Flor. et Geobot. 45 (1-2): 265-271).

ŻUKOWSKI W. (współautor). 2001. [W:] H. Rola, J. Rola, A. Zalewski (red.). Rozmieszczenie chwastów segetalnych w uprawach rolniczych Polski. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ss. 100. Wrocław-Puławy.

ŻUKOWSKI W. 2001. Carex ligerica J. Gay. - mapa autorska. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland]. S. 130. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Carex pseudobrizoides Chavaud - mapa autorska. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland]. S. 135. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Crassula aquatica (L.) Schrönl. - Uwłoć wodna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe S. 179-180. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Apium inundatum (L.) Reichenb. - Pęczyna wodna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 275. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Botrychium simplex E. Hitchc. - Podejrzon pojedynczy. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 40-41. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. - Kaldezja dziewięciornikowata. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 397-398. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Groenlandia densa (L.) Fourr. - Rdestnica gęsta. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 407-408. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Scirpus supinus L. (Isolepis supina (L.) R. Br.) - Sitniczka drobna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 471-472. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Baeothryon alpinum (L.) T. V. Egorova - Wełnianeczka alpejska. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 472-474. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Baeothryon caespitosum A. Dietr. - Wełnianeczka darniowa. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe S. 474-475. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Blysmus rufus (Hudson) Link - Ostrzew rudy. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 476-477. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Eleocharis parvula (Roemer et Schultes) Link ex Bluff, Nees et Schauer (Heleocharis parvula (R. et Sch.) Lk) - Ponikło maleńkie. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 479-480. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Dichostylis micheliana (L.) Link - Dichostylis Michela. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 482-483. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 2001. Pilularia globulifera L. - Gałuszka kulecznica. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 63-64. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

CHMIEL J., LEMBICZ M., ŻUKOWSKI W. 2001. Carex secalina Willd. ex Wahlenb. - Turzyca żytowata. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe S. 508-510. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 2001. Apium nodiflorum (L.) Lag - Selery węzłobaldachowe. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 271-272 PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

LEMBICZ M., ROGOWSKI A., BOGDANOWICZ A., ŻUKOWSKI W. 2003. The pattern of variation in the island population of Carex secalina (Cyperaceae) in Poland: from morphology to nuclear ribosomal DNA. I Kongres Taksonomii Polskiej. Wrocław, 18-21 września. Genus. S. 51-52.

ŻUKOWSKI W. 2004. Caldesia parnasiifolia - Kaldezja dziewięciornikowata [W:] A. Werblan & B. Sudnik-Wójcikowska (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny 9: 85-87.

ŻUKOWSKI W. 2004. Botrychium simplex - Podejźrzon pojedynczy [W:] A. Werblan & B. Sudnik-Wójcikowska (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny 9: 52-54.

ŻUKOWSKI W. 2005. Kierunki badań botanicznych nad chwastami: stan i perspektywy. W: B. Jackowiak, K. Latowski (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. S. 15-17. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Poznań-Czerniejewo.

ŻUKOWSKI W., LEMBICZ M., OLEJNICZAK P., BOGDANOWICZ A., CHMIEL J., ROGOWSKI A., 2005. Carex secalina (Cyperaceae), a species critically endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. Acta Soc. Bot. Pol. 74 (2): 141-147.

LEMBICZ M., BOGDANOWICZ A., ŻUKOWSKI W. 2006. Production and structure of unisexual and bisexual inflorescences in populations of Carex secalina (Cyperaceae). Polish Botanical Studies 22: 343-346.

Udział w organizacji konferencji

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań, 3-4 grudnia 1999 r.

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • 1992-1994 - kierownik projektu "Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski"
 • 1993-1997 - główny wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej "Kompleksowe badania nad rezerwatem Słońsk"
 • 1995-1997 - kierownik projektu "Ostoje ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski"
 • 2003-2005 - kierownik projektu "The sedges (Cyperaceae) at the edges of their geographical range: molecular, morphological and ecological measures of biodiversity"
 • 2008-2010 - kierownik projektu "Turzycowate (Cyperaceae) – wskaźnik zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym”

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Recenzje wniosków o tytuł naukowy profesora

 • 1980 - ROSTAŃSKI KRZYSZTOF: tytuł prof. nadzw.; Uniwersytet Śląski.
 • 1980 - TOBOLEWSKI ZYGMUNT: tytuł prof. nadzw.; UAM Poznań.
 • 1983 - ĆWIKLIŃSKI EUGENIUSZ: tytuł prof. nadzw.; WSP Siedlce.
 • 1989 - DENISIUK ZYGMUNT: tytuł prof. nadzw.; PAN Kraków.
 • 1989 - KROTOSKA TERESA: tytuł prof. nadzw.; UAM Poznań.
 • 1989 - SOWA RYSZARD: tytuł prof. nadzw.; Uniwersytet Łódzki.
 • 1990 - ROSTAŃSKI KRZYSZTOF: tytuł prof. zw.; Uniwersytet Śląski.
 • 1991 - FABISZEWSKI JERZY: stanowisko prof. zw.; AR Wrocław.
 • 1991 - ZIELIŃSKI JERZY: tytuł prof. nadzw.; UAM Poznań.
 • 1992 - OCHYRA RYSZARD: tytuł prof. nadzw.; PAN Kraków.
 • 1992 - ZAJĄC ADAM: tytuł prof. nadzw.; Uniwersytet Jagielloński.
 • 1996 - DENISIUK ZYGMUNT: stanowisko prof. zw.; PAN Kraków.
 • 1996 - CEYNOWA-GIEŁDON MIROSŁAWA: tytuł prof.; UMK Toruń.
 • 1996 - DĄBROWSKA JANINA: stanowisko prof. nadzw.; Uniwersytet Wrocławski.
 • 1996 - TRZCIŃSKA-TACIK HELENA: tytuł prof.; Uniwersytet Jagielloński.
 • 1998 - ZAJĄC ADAM: stanowisko prof. zw.; Uniwersytet Jagielloński.
 • 1999 - ENDLER ZBIGNIEW: tytuł prof.; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • 1999 - HERBICH JACEK: stanowisko prof. nadzw.; Uniwersytet Gdański.
 • 1999 - SZLACHETKO DARIUSZ: tytuł prof.; Uniwersytet Gdański.
 • 2002 - BORATYŃSKI ADAM: tytuł prof.; UAM Poznań.
 • 2002 - HEREŹNIAK JANUSZ: tytuł prof.; Uniwersytet Łódzki.
 • 2002 - ZEMANEK BOGDAN: tytuł prof.; Uniwersytet Jagielloński.
 • 2002 - SZLACHETKO DARIUSZ: stanowisko prof. zw.; Uniwersytet Gdański.

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 • 1974 - JAKUSZEWSKA MARIA: Studia nad systematyką i rozmieszczeniem głogów występujących w Polsce. UAM Poznań.
 • 1977 - KLICHOWSKA MELANIA: Najstarsze zboża z wykopalisk polskich. UAM Poznań.
 • 1977 - MISIEWICZ JÓZEF: Flora synantropijna i zbiorowiska ruderalne polskich portów morskich. UAM Poznań.
 • 1979 - ZAJĄC ADAM: Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1982 - LATOWSKI KAROL: Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich gatunków rodzaju Lepidium L. UAM Poznań.
 • 1983 - PRZYWARA LESŁAW: Biosystematic studies on the Myosotis series Palustres. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1985 - WIKA STANISŁAW: Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Uniwersytet Śląski.
 • 1985 - ZIELIŃSKI JERZY: Studia taksonomiczne nad Sekcją Caninae rodzaju Rosa. UAM Poznań.
 • 1987 - BURCHARDT LUBOMIRA: Zmiany populacyjne fitoplanktonu na tle zmian warunków środowiskowych. UAM Poznań.
 • 1988 - BOBOWICZ MARIA: Zmienność introgresywnych mieszańców kosodrzewiny Pinus mugo i sosny zwyczajnej Pinus silvestris z torfowiska "Bór na Czerwonem" koło Nowego Targu. UAM Poznań.
 • 1988 - KRASKA MAREK: Reakcje ekosystemu jeziornego na wody podgrzane ze szczególnym uwzględnieniem hydromakrofitów. UAM Poznań.
 • 1992 - DĄBROWSKA JANINA: Studia kariologiczne i chorologiczne nad rodzajem Achillea L., ze szczególnym uwzględnieniem oznaczania zawartości DNA. Uniwersytet Wrocławski.
 • 1992 - MIZIANTY MARIA: Biosystematic studies on Dactylis. Instytut Botaniki PAN Kraków.
 • 1993 - FREY LUDWIK: Taxonomy, karyology and distribution of the selected genera of tribe Avena in Poland. Instytut Botaniki PAN Kraków.
 • 1994 - GUGNACKA-FIEDOR WANDA: Zmienność morfologiczna i chemiczna europejskich gatunków rodzaju Vaccinium L. UMK Toruń.
 • 1995 - SZLACHETKO DARIUSZ: Systema Orchidalium. UAM Poznań.
 • 1997 - POPEK RYSZARD: Biosystematyczne studia nad rodzajem Rosa L. w Polsce i krajach ościennych. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1997 - ZAJĄC MARIA: Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1999 - SUDNIK-WÓJCIKOWSKA BARBARA: Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. Uniwersytet Warszawski.
 • 2008 - TOMA CEZARY: Studium karpologiczne gatunków z podklasy Alismatidae (rząd Helobiae) występujących w Polsce. UAM Poznań

Recenzje rozpraw doktorskich

 • 1971 - FREY ANNA: Rodzaj Amaranthus L. w Polsce. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1972 - ANIOŁ JADWIGA: Flora i zbiorowiska roślinne Legnicy, Lubina i Polkowic jako przykład roślinności synantropijnej miast w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Uniwersytet Wrocławski.
 • 1972 - MICHNA IRENA: Roślinne zespoły jeziorne Pojezierza Drawskiego i Bytowskiego. UAM Poznań.
 • 1974 - DĄBROWSKA JANINA: Studia systematyczno-geograficzne rodzaju Achillea w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska oraz obserwacji form azulenowych. Uniwersytet Wrocławski.
 • 1974 - ZIELIŃSKI JERZY: Rodzaj Cytisus L. s. l. w Polsce. UAM Poznań.
 • 1975 - Kępczyńska Maria: Kompleksy przestrzenne zbiorowisk ruderalnych w mieście (na przykładzie miasta Słupska i Sławna). Uniwersytet Warszawski.
 • 1977 - BOBOWICZ MARIA: Analiza układu zmienności gatunków rodzaju Tragopogon L. w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunku Tragopogon dubius Scop. UAM Poznań.
 • 1977 - KOŹLICKA MARIA: Zmienność cech wegetatywnych gametofitu polskich gatunków rodzaju Cephalozia z grupy Bicuspidata (Hepaticae, Cephaloziaceae). UAM Poznań.
 • 1979 - KALINOWSKI ANDRZEJ: Zmienność trzech układów enzymatycznych w naturalnych populacjach Anthylis vulneraria s. l. z pasa przymorskiego. UAM Poznań.
 • 1979 - ŁUKASZEWSKA KRYSTYNA: Zmienność w naturalnych populacjach Anthylis vulneraria s. l. w pasie przymorskim. UAM Poznań.
 • 1979 - MIREK ZBIGNIEW: Zmienność, rozmieszczenie i warunki występowania gatunków z rodzaju Camelina w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 1980 - GUGNACKA-FIEDOR WANDA: Studia taksonomiczne nad gatunkami podrodzaju Oxycoccus (Hill) A.Gray. UMK Toruń.
 • 1980 - ZIELIŃSKI ROMAN: Zagadnienie przepływu genów między dwoma gatunkami tojadów w Tatrach. UAM Poznań.
 • 1982 - BORYSIAK JANINA: Skala ekologiczna roślin naczyniowych pięter leśnych masywu Babiej Góry przy zastosowaniu ekodiagramów. UAM Poznań.
 • 1982 - GLUZA IRENA: Neolityczne zboża i chwasty ze stanowiska kultury lendzielskiej w Nowej Hucie-Mogile. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 1982 - SZWED WOJCIECH: Skala ekologiczna roślin naczyniowych pięter górskich masywu Babiej Góry przy zastosowaniu ekodiagramów. UAM Poznań.
 • 1983 - FALENCKA MAŁGORZATA: Struktura i dynamika populacji Impatiens noli-tangere w różnych warunkach ekologicznych. Uniwersytet Warszawski.
 • 1983 - PAWLUS MARIA: Systematyka i rozmieszczenie gatunków Grupy Festuca ovina w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 1983 - URBANIAK LECH: Zmienność polskich populacji Carex arenaria L. UAM Poznań.
 • 1985 - JAGIEŁŁO MAŁGORZATA: Zmienność i rozmieszczenie gatunków z grupy Dactylorhiza maculata w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 1988 - GABRYCH ELŻBIETA: Flora pól uprawnych Pojezierza Krajeńskiego i Równiny Charzykowskiej. UAM Poznań.
 • 1988 - WÓJCICKI JAN: Zmienność Prunus fruticosa w Polsce na tle zmienności gatunku. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 1989 - KLAMA HENRYK: Wątrobowce zachodniej części Beskidu Żywieckiego. UAM Poznań.
 • 1989 - MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ JOLANTA: Taksonomia i rozmieszczenie rodzaju Gentiana L. sekcji Endotricha Froel w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 1990 - SZLACHETKO DARIUSZ: Rewizja taksonomiczna i zróżnicowanie gatunków rodzaju Schiedeella Schltr. sensu lato (Orchidaceae, Spiranthinae). Uniwersytet Gdański.
 • 1993 - BERNACKI LESŁAW: Studia systematyczno-taksonomiczne sekcji Latifoliae rodzaju Dactylorhiza w Polsce. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 1993 - SPALIK KRZYSZTOF: Badania nad systematyką rodzaju Anthriscus (Apiaceae). Uniwersytet Warszawski.
 • 1996 - CELKA ZBIGNIEW: Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. UAM Poznań.
 • 1997 - WAYDA MACIEJ: Charakterystyka geobotaniczna Płaskowyżu Tarnowskiego. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1998 - SOTEK ZOFIA: Biologia i autekologia populacji babki pierzastej Plantago coronopus L. UAM Poznań.
 • 1999 - KREFT ANNA: Zmienność współczesnych i kopalnych wybranych gatunków z rodzaju Bolboschoenus. UAM Poznań.
 • 1999 - PREJS BOŻENA: Rozmieszczenie gatunków kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea na Pomorzu. UMK Toruń.
 • 1999 - TRUCHAN MARIOLA: Zmienność wybranych współczesnych i kopalnych gatunków z rodzaju Cladium. UAM Poznań.
 • 2001 - MINASIEWICZ JULITA: Zmienność morfologiczna i genetyczna wybranych gatunków Dactylorhiza Sekcji Dactylorhiza w Polsce. Uniwersytet Gdański.
 • 2001 - PAŚNIK AGNIESZKA: Zróżnicowanie i rozmieszczenie w Polsce taksonów z krytycznej grupy Chenopodium album. Uniwersytet Jagielloński.
 • 2001 - ZALEWSKA-GAŁOSZ JOANNA: Rodzaj Potamogeton w Polsce. Uniwersytet Jagielloński.
 • 2002 - PAUL WOJCIECH: Pozycja i ranga fitogeograficzna części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i terenów przyległych. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 2002 - SZCZEŚNIAK MAGDALENA: Biosystematyka Elymus repens i Elymus hispidus w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 2002 - ZIARNEK KRZYSZTOF: Dynamika flory roślin naczyniowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. UAM Poznań.
 • 2003 - JAKUBSKA ANNA: Rodzaj Epipactis (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. Uniwersytet Wrocławski.
 • 2003 - KREITSCHITZ AGNIESZKA: Zróżnicowanie morfologiczne i cytologiczne wybranych gatunków rodzaju Artemisia z Dolnego Śląska. Uniwersytet Wrocławski.
 • 2005 - NIKEL AGNIESZKA: Flora i zagadnienia fitogeograficzne polskiej części Magury Spiskiej. Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • 2005 - BLOCH-ORŁOWSKA JOANNA: Studium ekologiczne-fitosocjologiczne Carex chordorrhiza w strefie wygaszania zasięgu geograficznego. Uniwersytet Gdański
 • 2007 - ROGOWSKI ARTUR: Markery molekularne w badaniach taksonomicznych i ekologicznych wybranych gatunków z rodzaju Carex (Cyperaceae). UAM Poznań.

Promotorstwo prac doktorskich

 • 1974 - ADAMIAK HELENA: Flora synantropijna Konina, Koła i Turka. UAM Poznań.
 • 1975 - STASIAK JADWIGA: Studia systematyczno-geograficzne rodzaju Juncus L. UAM Poznań.
 • 1976 - HANTZ JACEK: Rodzaj Oxalis L w Polsce. UAM Poznań.
 • 1978 - KLIMKO MAŁGORZATA: Zmienność populacji i stanowisko systematyczne Carex nigra (L.) Reich. w Polsce. UAM Poznań.
 • 1986 - JACKOWIAK BOGDAN: Dynamika synantropizacji flory Poznania jako rezultat antropogenicznych zmian w ekosystemie dużego miasta. UAM Poznań.
 • 1991 - CHMIEL JULIAN: Antropogeniczne przeobrażenia flory wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. UAM Poznań.
 • 1997 - KUJAWA-PAWLACZYK JOLANTA: Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. UAM Poznań.
 • 1999 - SZCZEPANIK-JANYSZEK MAGDALENA: Studia systematyczno-geograficzne nad gatunkami z rodzaju Carex L. z sekcji Muehlenbergianae (L. H. Bailey) Kük. w Polsce. AR Poznań.

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • Członek Rady Redakcyjnej Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Członek Rady Redakcyjnej Biodiversity: Reaearch and Conservation
 • Członek Rady Redakcyjnej Monographiae Botanicae
 • Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Floristica et Geobotanica
 • Członek Rady Redakcyjnej Wiadomości Botanicznych
 • Członek Rady Redakcyjnej Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią - Seria Botanika

Nagrody i wyróżnienia

 • 1969 Honorowa odznaka "Za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego"
 • 1974 "Odznaka honorową miasta Poznania"
 • 1977 Honorowa odznaka "Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego"
 • 1991 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1988 srebrna odznaka "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej"
 • 1992 złota odznaka "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej"
 • 1982 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1989 Krzyż Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 2005 Nagroda Ministra Środowiska za całokształt działalności w zakresie ochrony przyrody
 • 2006 Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki "Słownik Botaniczny"
 • 2006 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2010 Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin