Polski English

Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab.

Bogdan Jackowiak

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.19
Tel. +48 61 829 56 89
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: bogjack@amu.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje

 • Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin
 • Kierownik Pracowni Aeropalinologii
 • Przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Przewodniczący Komisji Senatu UAM ds. kształcenia
 • Przewodniczący Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
 • Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Powsinie

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Ostrów Wielkopolski, 24 września 1954 r.
1973 - matura w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
1973-1977 - studia na kierunku biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UAM w Poznaniu)
1976 - podjęcie pracy w UAM na stanowisku inżynieryjno-technicznym
1978 - służba wojskowa w Szkole Oficerów Rezerwy
1979 - podjęcie pracy na etacie naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Taksonomii Roślin
1987 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk przyrodniczych w zakresie botaniki
1989 - stypendium naukowo-badawcze Rządu Republiki Austrii w Uniwersytecie Wiedeńskim
1994-1996 - zastępca dyrektora (d/s dydaktyki) nowo utworzonego Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
1996-1999 - prodziekan d/s studiów stacjonarnych
1998 - kolokwium habilitacyjne
1999 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii - geografii roślin i geobotaniki
1999-2002 - prodziekan d/s studiów stacjonarnych
2003 - uzyskanie tytułu profesora
2003 - objęcie stanowiska kierownika Zakładu Taksonomii Roślin
2005 - objęcie stanowiska kierownika nowo utworzonej Pracowni Aeropalinologii
2007 - objęcie stanowiska profesora zwyczajnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
2008 - objęcie funkcji dziekana Wydziału Biologii (kadencja 2008-2012)
2012 - objęcie funkcji dziekana Wydziału Biologii (kadencja 2012-2016)
2016 - objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Senackiej ds. kształcenia (kadencja 2016-2020)

Kierunki i obszary badań

 • Chorologiczno-ekologiczne mechanizmy współczesnych przeobrażeń flory
 • Ekologia roślin na obszarach zurbanizowanych
 • Biologia roślin ekspansywnych
 • Biologia roślin wymierających i zagrożonych
 • Rozmieszczenie i ekologia chwastów segetalnych
 • Biologiczne podstawy oceny i monitoringu środowiska przyrodniczego
 • Fenologia i aeropalinologia roślin alergennych

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Systematyka i filogeneza roślin i grzybów
 • Różnorodność roślin i grzybów
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Wymieranie i ekspansja roślin

Seminaria

 • Metodyka pisania prac dyplomowych
 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego

Wybrane publikacje naukowe

Monografie i rozdziały w książkach

MONOGRAFIE:

Błoszyk J., Brzeg A., Dylewska M., Gołdyn B., Gołdyn R., Jackowiak B., Kaniowski W., Kasprowicz M., Konwerski Sz., Koralewska E., Kupczyk M., Leśniewska M., Napierała A., Rusińska A., Ziomek J. 2005. Walory przyrodnicze doliny Cybiny pod redakcją R. Gołdyna, B. Jackowiaka i J. Błoszyka. Ss. 96. Wydawnictwo Kontekst. Poznań.

Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 8: 1-228. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Piotrowska H., Żukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego (Vascular Plants of the Słowiński National Park). Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 6: 1-216. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego (The vascular plants of Wielkopolska National Park). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon., AMU; 4: 1-231. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Jackowiak B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu (Atlas of distribution of vascular plants in Poznań). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon. AMU; 2: 1-409.

Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania (Anthropogenic changes of the flora of vascular plants of Poznań). Wyd. Nauk. UAM, Seria Biologia, 42: 1-232.

ROZDZIAŁY:

Jackowiak B. 2010. Poznań. [In:] J.G. Kelcey and N. Müller (eds.). Plants and Habitats in European Cities. 361-403. Springer Science +Business Media.

Jackowiak B. 2010. Szata roslinna. [W:] Kaczmarek T. (red.). Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. 72-73. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Jackowiak B., Bekker H., Iuell B., Mikusinski G., Ratyńska H. & Wojterska M. 2007. Oceny środowiskowe w świetle dyskusji nad oddziaływaniem infrastruktury transportowej na przyrodę. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 245-246. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W. & Wojterska M. 2007. Wpływ infrastruktury transportowej na siedliska i roślinność: metodyczne podstawy analizy i próba oceny. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 53-65. Warszawa-Poznań-Lublin.

Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B. 2008. Zróżnicowanie współczesnej flory roślin naczyniowych Lednickiego Parku Krajobrazowego. W: L. Burchardt (red.). Jezioro Lednica. Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego, s. 81-104. Kwartet, Poznań.

Jackowiak B. 2007. Wstęp. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 5-6. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B. Bekker H., Iuell B., Mikusinski G., Ratyńska H., Wojterska M. 2007. Environmental impact assessments in the light of discussions on the influence of transport infrastructure on nature. In: B. Jackowiak (ed.) Influence of Transport Infrastructure on Nature. General Directorate of National Roads and Motorways, p. 235-236. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B. Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2007. Influence of transport infrastructure on habitats and vegetation: methodological grounds for analysis and an attempt at assessment. In: B. Jackowiak (ed.) Influence of Transport Infrastructure on Nature. General Directorate of National Roads and Motorways, p. 51-63. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B. 2007. Preface. In: B. Jackowiak (ed.) Influence of Transport Infrastructure on Nature, General Directorate of National Roads and Motorways, Warszawa-Poznań-Lublin, ISBN 83-87414-83-2, 5-6.

Jackowiak B. 2004. Apium repens (Jacq.) Lag. - Selery błotne. [W]: A. Werblan, B. Sudnik-Wójcikowska (red). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 9. S. 81-84.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Maps of real and potential natural forest vegetation of the Słowiński National Park. [In:] Brzeg A., Wojterska M. (eds). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Biologia, 69: 299-304.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Differentiation of the coniferous forest associations in the Słowiński National Park. [In:] Brzeg A., Wojterska M. (eds). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Biologia, 69: 49-60.

Jackowiak B. 2003. Współczesne przemiany flory Wielkopolski w świetle hipotezy stepowienia. [W:] Banaszak J. (red.) Stepowienie Wielkopolski pół wieku później. S. 65-76. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.

Jackowiak B. 2003. Spatial structure of urban flora and its dynamism. [In:] Zając A., Zając M., Zemanek B. (Eds.). Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. P. 17-28. Institute of Botany Jagiellonian University. Cracow.

Żukowski W., Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce (Distribution of some threatened plants in Wielkopolska). Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu; 12: 1-68. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Chmiel J., Jackowiak B. 2001. Apium repens (Jacq.) Lag. - pęczyna błotna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. II - poprawione i uzupełnione. S. 273-274. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Herbichowa M., Jackowiak B. 2001. Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. - ponikło wielołodygowe. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. II - poprawione i uzupełnione. S. 480-482. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Jackowiak B. 2001. Corrigiola litoralis L. - nabrzeżyca nadrzeczna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. II - poprawione i uzupełnione. S. 104-105. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Żukowski W., Jackowiak B. 2001. Apium nodiflorum (L.) Lag. - selery węzłobaldachowe. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 271-272. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Żukowski W., Jackowiak B. 2001. Pilularia globulifera L. - gałuszka kulecznica. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 63-64. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Jackowiak B. 2000. Chorological and ecological model of urbanophilous plants in Central Europe. In: Jackowiak B., Żukowski W. (Eds.) Mechanisms of anthropogenic changes of plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy - Adam Mickiewicz University in Poznań, 10: 125-141.

Jackowiak B., Niedbała W. 1999. Miasto jako układ ekologiczny. S. 278-309. W: Kompendium wiedzy o ekologii (red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska). Wyd. Nauk. PWN. Warszawa-Poznań

Jackowiak B., Tobolski K. 1993. Tymczasowa lista florystyczna współczesnych roślin naczyniowych. W: Tobolski K. (red.). Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifauny Lednickiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. S. 19-42. Wyd. Sorus Poznań.

BIBLIOGRAFIE:

Latowski K., Jackowiak B. 2016. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2011-2016 [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2011-2016]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań] 20, 1-134. Wyd. Kontekst.

Latowski K., Jackowiak B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010 [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2006-2010]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań] 18, 1-130. Wyd. Kontekst.

Latowski K., Jackowiak B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań], 16, 1-104.

Latowski K., Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac opublikowanych w latach 1996-2000. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works 1996-2000]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu[Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań]; 11: 1-94. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Artykuły naukowe

Buters J, Prank M, Sofiev M, Pusch G, Albertini R, Annesi-Maesano I, Antunes C, Behrendt H, Berger U, Brandao R, Celenk S, Galan C, Grewling Ł, Jackowiak B, Kennedy R, Rantio-Lehtimäki A, Reese G, Sauliene I, Smith M, Thibaudon M, Weber B, Cecchi L. 2015. Variation of the group 5 grass pollen allergen content of airborne pollen in relation to geographic location and time in season. Journal of Allergy and Clinical Immunology 136 (1), 87-95.

Bogawski P, Grewling Ł, Nowak M, Smith M, Jackowiak B. 2014. Trends in atmospheric concentrations of weed pollen in the context of recent climate warming in Poznań (Western Poland). International Journal of Biometeorology, 1-10.

Grewling L, Janerowicz D, Nowak M, Polanska A, Jackowiak B, Czarnecka-Operacz M, Smith M. 2014. Clinical relevance of Corylus pollen in Poznan, western Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 21 (1): 64–69.

Grewling Ł., Jackowiak B., SMITH M . 2014. Variations in Quercus sp. pollen seasons (1996–2011) in Poznań, Poland, in relation to meteorological parameters. Aerobiologia, 30 (2): 149-159 (Original paper). 2013: 1-11

Wojciechowska M, Jackowiak B. 2013. Selected elements of vascular flora structure under long-term flood conditions in the Warta Mouth National Park, Poland. Plant Diversity and Evolution 130 (3-4), 239-249.

Drapikowska M, Susek K, Hasterok R, Szkudlarz P, Celka Z, Jackowiak B. 2013. Variability of stomata and 45S and 5S rDNAs loci characteristics in two species of Anthoxanthum genus: A. aristatum and A. odoratum (Poaceae). Acta Biologica Hungarica 64 (3), 352-363.

Galan C, Antunes C, Brandao R, Torres C, Garcia‐Mozo H, Caeiro E, Ferro R, Prank M, Sofiev M, Albertini R, Berger U, Cecchi L, Celenk S, Grewling Ł, Jackowiak B, Jäger S, Kennedy R, Rantio‐Lehtimäki A, Reese G, Sauliene I, Smith M, Thibaudon M, Weber B, Weichenmeier I, Pusch G, Buters JTM. 2013. Airborne olive pollen counts are not representative of exposure to the major olive allergen Ole e 1. Allergy 68 (6), 809-813.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Morphological variability of the two altitude vicariants, Anthoxanthum odoratum L. ss and Anthoxanthum alpinum in the Babia Góra Massif (Western Carpathian Mountains–Żywiec Beskid, Poland). Acta Botanica Gallica 159 (4), 433-442.

Grewling Ł, Jackowiak B, Nowak M, Uruska A, SMITH M. 2012. Variations and trends of birch pollen seasons during 15 years (1996–2010) in relation to weather conditions in Poznań (western Poland). Grana 51 (4), 280-292.

Buters JTM, Thibaudon M, Smith M, Kennedy R, Rantio‐Lehtimäki A, Albertini R, Reese G, Weber B, Galan C, Brandao R, Antunes CM, Jäger S, Berger U, Celenk S, Grewling Ł, Jackowiak B, Sauliene I, Weichenmeier I, Pusch G, Sarioglu H, Ueffing M, Behrendt H, Prank M, Sofiev M, Cecchi L, Hialine Working Group. 2012. Release of Bet v 1 from birch pollen from 5 European countries. Results from the HIALINE study. Atmospheric Environment 55, 496-505.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Variability of alien species Anthoxanthum aristatum Boiss. in Wielkopolska Lowland (Western Poland). Ukrainian Botanical Journal 69 (3), 385-392.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2011. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum (Poaceae) na siedliskach o zróżnicowanym stopniu antropogenicznego przekształcenia. Fragm. Flor. et Geobot. Polonica 18 (2): 281-293.

Lawniczak AE., Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2011. Response of Anthoxanthum odoratum and A. aristatum to different habitat types and nutrient concentrations in soil. Fresenius Environmental Bulletin 20 (9A), 2465-2474.

Wojterska M., Ratyńska H., Patalas A., Jackowiak B. 2010. Mitigation of conflicts created in the landscape ecological pattern by A2 highway in western Poland as result of cooperation between investor and scientists. Problemy Ekologii Krajobrazu 28, 146-162.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2010. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. (Participation of anthropophytes in the segetal flora of Wielkopolska). Fragmenta Agronomica. 2010, 27(3): 103-111.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Pierścińska J., Jackowiak B. 2008. Preliminary results of the studies on morphological diversity of the lowland populations of species from the genus Anthoxanthum L. In: P. Kočárek, V. Plášek, K. Malachová & Š. Cimalová (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186: 236-242.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8.

Jackowiak B. 2007. Pół wieku w trosce o zachowanie walorów przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 13:19-22.

Jackowiak B. 2006. Methodological proposals for studies on the structure and dynamics of urban flora. Polish Botanical Studies 22: 251-260.

Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Żukowski W. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve. Biological Bulletin of Poznań, 37 (2): 205-234.

Jackowiak B. 1999. Modele roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11(N.S.), Seminarium Geobot. 6: 3-16.

Jackowiak B. 1998. The hemeroby concept in the evaluation of human influence of the urban flora of Vienna. In: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (eds.). Synantropization of Plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10(N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 79-96.

Jackowiak B. 1998. The city as a centre for crystallization of the spatio-floristic system. In: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (eds.). Synantropization of Plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10(N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 55-68.

Jackowiak B., Lembicz M. 1997. Puccinellia capillaris (Poaceae) in Poland: the occurrence, morphology and ecology of populations. Fragm. Flor. Geobot. 42 (2): 295-303.

Jackowiak B., Celka Z. 1997. Materiały do flory aglomeracji miasta Poznania. Bad. Fizj. Pol. Zach. 46: 175-183.

Jackowiak B. 1995. Chorological-ecological model of the spread of Puccinellia distans (Poaceae) in Central Europe. Fragm. Flor. Geobot. 41(2): 551-561.

Jackowiak B. 1995. Stand und Perspectiven der floristischen Kartierung in polnischen Großstädten. Schr. für Vegetationkde. 27: 127-131. Bonn-Bad Godesberg.

Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1994. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 43: 105-124.

Jackowiak B. 1994. Outline of the floristical-ecological method of estimation of environmental transformation in the zone of the town's influence. Memor. Zool. 49: 83-92.

Kaniecki A., Graf R., Jackowiak B., Ludwiczak I., Ptaszyk J., Ziętkowiak Z. 1993. Problem zagospodarowania doliny Strumienia Junikowskiego. Kronika Miasta Poznania, 3-4: 436-454.

Jackowiak B. 1992. Rozmieszczenie roślin naczyniowych na terenie miasta Poznania. Gatunki wymarłe. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 41: 5-40.

Jackowiak B. 1992. Zur Ausbreitung von Duchesnea indica (Rosaceae) in Wien. Fragm. Flor. Geobot. 37 (2): 539-547.

Jackowiak B., Żukowski W., 1991. Z badań nad rzadkimi i ginącymi gatunkami roślin naczyniowych na Ziemi Lubuskiej. Lubuski Przegl. Przyr. 2 (4): 23-28.

Jackowiak B., Taraszkiewicz M., Wosicka E. 1991. Wpływ terminu wysiewu ziarniaków na rozwój fenologiczny Puccinellia distans (L.) Parl. Sprawozdania za lata 1989-90. Wydz. Mat.-Przyr. PTPN 108: 9-12.

Jackowiak B. 1991. Raport o stanie flory miasta Poznania. Przegląd Wielkopolski 3-4: 47-52.

Chmiel J., Jackowiak B. 1991. Godne ochrony torfowiska na Ziemi Lubuskiej. Lubuski Przegl. Przyr. 2 (4): 23-28.

Jackowiak B., Grabherr G. 1990. Zur Ausbreitung von Angelica archangelica L. an der Donau in Wien. Verhandl. Zool.-Bot. Gesell. Österreich. 127: 113-122.

Jackowiak B. Chmiel J., Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 40: 107-120.

Jackowiak B. 1990. Rośliny naczyniowe rezerwatu Krajkowo nad Wartą (woj. poznańskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 40: 29-56.

Jackowiak B. 1990. Neue Daten für die Gefäßpflanzenflora von Wien. Verhandl. Zool.-Bot. Gesell. Österreich. 127: 107-111.

Jackowiak B. 1989. Dynamik der Gefäßpflanzenflora einer Großstadt am Beispiel von Poznań. In: Ubrizsy Savoia A. (ed.). Spontaneous Vegetation in Settlements. Part I. Braun-Blanquetia 3: 89-98.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. Chmiel J. 1988. Apium repens (Jacq.) Lag.. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 284-290.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1988. Pilularia globulifera L. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 280-284.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag.. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 280-284.

Jackowiak B. 1988. Corrigiola litoralis L. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 343-348.

Herbichowa M., Jackowiak B. 1988. Eleocharis multicaulis Sm. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 384-354.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1986/87. Występowanie Pilularia globulifera L. nad jeziorem Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 31/32 (1/2): 69-76.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1985. Apium nodiflorum Lag. w Polsce. Bad. Fizj. nad Polską Zach. 36: 21-34.

Jackowiak B. 1984. Chorologiczne i synekologiczne aspekty ekspansji Puccinellia distans (L.) Parl. w Polsce. Bad. Fizj. nad Polską Zach. 35: 67-91.

Jackowiak B. 1983. Halofity okolic kopalni soli w Wapnie (woj. pilskie). Bad. Fizj. nad Polską Zach. 34: 131-144.

Jackowiak B. 1982. Występowanie Puccinellia distans (Jacq.) Parl. na terenie miasta Poznania. Bad. Fizj. nad Polską Zach. 33: 179-183.

Podręczniki, słowniki, inne publikacje dydaktyczne

Hryniewiecka L., Lesicki A., Jackowiak B., Ratajczak L., Błoszyk J., Krenz-Niedbała M. 2008. Organizacja życia na Ziemi. W: Biologia. Jedność i różnorodność. S. 16-150. Wyd. Szkolne PWN.

Jackowiak B., Błoszyk J., Duszyński J. 2008. Różnorodność organizmów. W: Biologia. Jedność i różnorodność. S. 558-780. Wyd. Szkolne PWN

Jackowiak B. 2008. Ekologia, biogeografia i ochrona przyrody. W: Biologia. Jedność i różnorodność. S. 862-959. Wyd. Szkolne PWN.

Duszyński J., Godzińska E. J., Grykiel K., Jackowiak B., Kaszycka K. A., Ryszkiewicz M. 2006. Biologia. Podręcznik. Tom 4. Zakres rozszerzony. Liceum ogólnokształcące. Ss. 304. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa.

Jackowiak B. 2006. Hasła z zakresu botaniki ogólnej, systematyki i geografii roślin. [W:] Strzałko J. (red.) 2006. Słownik terminów biologicznych. Ss. 740. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Duszyński J., Godzińska E. J., Grykiel K., Jackowiak B., Kaszycka K. A., Ryszkiewicz M. 2005. Biologia. Podręcznik. Tom 4. Zakres rozszerzony. Liceum ogólnokształcące. Ss. 304. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa.

Jackowiak B. 2005. Hasła z zakresu botaniki ogólnej, systematyki i geografii roślin. [W:] Strzałko J., (red.), 2005, Słownik terminów biologicznych, http://aneksy.pwn.pl/biologia

Duszyński J., Godzińska E. J., Grykiel K., Jackowiak B. 2004. Biologia. Podręcznik. Tom 4. Zakres rozszerzony. Liceum ogólnokształcące. Ss. 196. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa.

Jackowiak B. (współautor) 2004. Pytania testowe z biologii. Materiały pomocnicze dla kandydatów na kierunki: biologia, biotechnologia i bioinformatyka pod red. G. Rosińskiego. UAM Poznań. Ss. 119.

Jackowiak B. 2004. Flora jako obiekt obserwacji i studiów botanicznych. [W:] J. Chmiel, M. Kasprowicz (red.). Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wydział Biologii UAM. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych, 1: 25-31. Wyd. trzecie, poprawione. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Jackowiak B., Wojterska M. 2004. Wybrane krajobrazy roślinne. [W:] J. Chmiel, M. Kasprowicz (red.). Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wydział Biologii UAM. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 1: 25-31. Wydanie trzecie, poprawione. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Duszyński J., Błoszyk J., Grykiel K., Jackowiak B. 2003. Biologia. Podręcznik. Tom. 2. Zakres rozszerzony. Liceum Ogólnokształcące. Ss. 340. Wyd. Szkolne. PWN. Warszawa.

Komunikaty i notatki naukowe

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19 11. 2010 r.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. 2010. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Acta Soc. Bot. Pol. 79(Suppl. 1): 37.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, p. 31.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, pp. 23-24.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional Biodiversity Assessment: A Case Study of Vascular Flora of Wielkopolska. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 104.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2009. Natural and anthropogenic determinants of genetic variability of species in the genus Anthoxanthum L. (Poaceae). In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, pp. 95-96.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Comparative anatomy of Anthoxanthum (Poaceae) species from Poland. In: The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones & The Fifth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Abstracts, p. 76. Copenhagen, Denmark 11-15 August 2008.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Morphological variability of Anthoxanthum aristatum and A. odoratum in Poland – a preliminaryreport. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008. Book of Abstracts: 12.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2006. Influence of transport infrastructure on the habitats and vegetation: bases of methodical analyses and the attempt of evaluation. [In:] International Scientific Technical Conference "Influence of Transport Infrastructure on Nature", Poznań (Poland), September 13-15, 2006.

Jackowiak B. 2006. Różnorodność biologiczna i człowiek: problem globalny w perspektywie regionalnej. III Ogólnopolskie Sympozjum Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin - Łukęcin, 10-12 maja 2006. S. 50. Uniwersytet Szczeciński.

Jackowiak B. 2006 Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen in polnischen Städten: Richtungen und Perspektiven. [In:] Stadtflora und Stadtvegetation. Arbeitskreis Biomonitoring/Global Change. Hannover, 11. Mai 2006. Reinhold-Tüxen-Gesellschaft für Vegetationskunde Hannover.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2006. Wybrane problemy ocen oddziaływania przedsięwzięć drogowych na obszary Natura 2000 na przykładzie wpływu autostrady A2 na środowisko przyrodnicze. [W:] Skuteczność ochrony przyrody. Łagów Lubuski, 7-9. 04. 2006 r., Lubuski Klub Przyrodników.

Jackowiak B. 2005. The Spatial Patterns of the Flora in Large European Cities. Abstracts. XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, Europe, 17-23 July, p. 369.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Share of Ancient Forest Plant Species in Recent Forests as a Criterion of their Valuation and Reconstruction. Abstracts. XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, Europe, 17-23 July, p. 600.

Jackowiak B. 2005. Z życia naukowego i akademickiego Profesora Waldemara Żukowskiego. [W:] Jackowiak B., Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. S. 11-17. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin.

Jackowiak B. 2005. Znaczenie taksonomii, chorologii i ekologii roślin w ochronie różnorodności biologicznej: refleksja w świetle działalności naukowej, edukacyjnej oraz organizacyjnej Profesora Waldemara Żukowskiego. Ibidem. S. 27-41.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Charakterystyka synekologiczna gatunków roślin leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. Ibidem. S. 251.

Jackowiak B. 2005. Współzależność flory segetalnej i ruderalnej w procesie rozwoju miasta. [W]: Jackowiak B., Latowski K. (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Poznań-Czerniejewo 2005. S. 24. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin.

Jackowiak B. 2005. Badania nad antropogenicznymi przemianami flory w Polsce w świetle współczesnych kierunków i priorytetów badawczych. [W:] Współczesne kierunki badań botanicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gdańsk, 14-15 października 2005 r. S. 10. Katedra Ekologii Roślin, Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Zbiorowiska leśne Słowińskiego Parku Narodowego w świetle nowych badań. [W:] E. Jendrzejczak (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, s. 63. Wyd. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Bydgoski, Oddział Toruński. Toruń - Bydgoszcz.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2003. Mapy rzeczywistej i potencjalnej roślinności leśnej Słowińskiego Parku Narodowego. - [W:] Brzeg A., Lisiewska M. (red.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Teofila Wojterskiego: 44-45. Sorus. Poznań.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2003. Zróżnicowanie zbiorowisk borowych Słowińskiego Parku Narodowego. [W:] Brzeg A., Lisiewska M. (Eds.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Teofila Wojterskiego: 34. Sorus. Poznań.

Jackowiak B. 1995. Kontrola stanu i dynamiki szaty roślinnej w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - koncepcja programu i podstawy metodyczne systemu pomiarowego. W: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów. Szymbark 14-16 wrzesień 1995 r.

Jackowiak B. 1994. State and perspectives of floristical-ecological studies in polish towns. VI International Congress of Ecology. Ecological Progress to meet the Challange of Environmental Change. Manchester, England 20-26 August 1994.

Jackowiak B. 1992. Floristical-ecological method of estimation of environmental transformation in the zone of town influence. II European Meeting of the INTECOL/UNESCO-MaB. International Network for Urban Ecology. Warsaw, 15-17 Dec. 1992.

Jackowiak B. 1991. Floristische Kartierung von Biotopen in polnischen Großstädten. Kurzfassungen der Vorträge 12. Jahrestagung der LfNuL der BRD und der BfNuL. 26-28. Sept. 1991 in Wien.

Jackowiak B. 1990. Usage of a floristical-ecological method in the towns planning. V International Congress of Ecology. Yokohama, Japan, August 23-30, 1990.

Jackowiak B. 1988. Dynamik der Gefäßpflanzenflora einer Großstadt am Beispiel von Poznań (Polen). W: 31 International Symposium IAVS "Spontaneous Vegetation in Settlement. Frascati, April 11-15, 1988

Redakcje naukowe

Gołdyn R., Jackowiak B., Błoszyk J. (red.). 2005. Walory przyrodnicze doliny Cybiny". Ss. 96. Wydawnictwo Kontekst. Poznań.

Jackowiak B., Celka Z. (red.). 2005. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Ss. 308. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin.

Jackowiak B., Latowski K. (red.). 2005. Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Poznań - Czerniejewo 2005. Ss. 96. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin.

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty wygłoszone na zaproszenie organizatorów konferencji

Jackowiak B. 2010. Flora der Region Großpolen und ihre anthropogene Veränderungen. 41. Brandenburgische Botanikertagung, Witnica 26. Juni 2010.

Jackowiak B. 2007. Pół wieku w trosce o walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mosina-Jeziory, 18. kwietnia 2007 r.

Jackowiak B. 2006. Geobotaniczne badania porównawcze w miastach środkowej Europy (Vergleichende geobotanische Untersuchungen in den mitteleuropäischen Städten). Międzynarodowe seminarium "Ekologiczne problemy krajobrazu miejskiego i strefy podmiejskiej w środkowo-wschodniej Europie". 11-14 maj 2006 Poznań.

Jackowiak B. 2006. Różnorodność biologiczna i człowiek: problem globalny w perspektywie regionalnej. III Ogólnopolskie Sympozjum Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin - Łukęcin. Uniwersytet Szczeciński, 10-12 maja 2006 r.

Jackowiak B. 2006. Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen in polnischen Städten: Richtungen und Perspektiven. Tagung "Stadtflora und Stadtvegetation", Arbeitskreis Biomonitoring/Global Change, Reinhold-Tüxen-Gesellschaft für Vegetationskunde Hannover, Hannover, 11. Mai 2006.

Jackowiak B. 2005. Badania nad antropogenicznymi przemianami flory w Polsce w świetle współczesnych kierunków i priorytetów badawczych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne kierunki badań botanicznych", Uniwersytet Gdański. Gdańsk 14-15. październik 2005 r.

Jackowiak B. 2005. Wandel von Flora und Vegetation unter dem Einfluß des Menschen: Richtungen und Perspektive der Forschungen in Polen. Sukopps-Festkoloquium, Technische Universität Berlin; Berlin; 26. November 2005.

Jackowiak B. 2003. Dynamik und räumliche Differenzierung der Flora einer Großstadt am Beispiel von Poznan. Workshop "Stadtökologische Auswirkungen des Nutzungswandels in Kernstadt und Suburbanraum"; Halle 27. September 2003.

Referaty i postery

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. Poster. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19. 11. 2010 r.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. 2010. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Poster. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Planta in vivo, in vitro et in silico”. Warszawa, 6-12 września 2010 r.

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. 2010. Population of Lavatera thuringiaca on a medieval fortified town site: from reproduction to distribution. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2009. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. XXXIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Siedlce.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2009. Natural and anthropogenic determinants of genetic variability of species in the genus Anthoxanthum L. (Poaceae). Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional Biodiversity Assessment: A Case Study of Vascular Flora of Wielkopolska. Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Morphological variability of Anthoxanthum aristatum and A. odoratum in Poland – a preliminary report. Poster. Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Comparative anatomy of Anthoxanthum (Poaceae) species from Poland. Poster. The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones & The Fifth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Copenhagen, Denmark 11-15 August 2008.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Flora Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jej naturalne i antropogeniczne uwarunkowania. Referat. Georóżnorodność i różnorodność biologiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego: stan, dynamika i ochrona. 26.11.2007 r., Jeziory.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2006. Wpływ infrastruktury transportowej na siedliska i roślinność: metodyczne podstawy analizy i próba oceny". Referat plenarny. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Wpływ infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą (Influence of Transport Infrastructure on Nature). Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Akademia Rolnicza w Krakowie; Poznań, 13-15 wrzesień 2006 r.

Jackowiak B. 2005. The Spatial Patterns of the Flora in Large European Cities. Poster. XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria, Europe, 17-23 July 2005;

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Share of ancient forest plant species in recent forests as a criterion of their valuation and reconstruction. Poster. XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria, Europe, 17-23 July 2005;

Jackowiak B. 2005. Znaczenie taksonomii, chorologii i ekologii roślin w ochronie różnorodności biologicznej: refleksja w świetle działalności naukowej, edukacyjnej oraz organizacyjnej Profesora Waldemara Żukowskiego. Referat plenarny. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej"; Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu; Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Charakterystyka synekologiczna gatunków roślin leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. Poster. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej"; Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu; Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.

Jackowiak B. 2005. Współzależność flory segetalnej i ruderalnej w procesie rozwoju miasta. Referat. XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizatorzy: Zakład Taksonomii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu; Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwiec 2005 r.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Zbiorowiska leśne Słowińskiego Parku Narodowego w świetle nowych badań." Referat. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Toruń. 8.09.2004.

Wybrane opracowania aplikacyjne (niepublikowane)

Jackowiak B. 2008. Synteza opracowania projektów obszarów siedliskowych Natura 2000, uzupełniających sieć istniejącą na terenie woj. wielkopolskiego. Opracowanie wykonane na zamówienie Ministerstwa Środowiska i Wojewody Wielkopolskiego.

Jackowiak B. 2006. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III Rama Komunikacyjna - odcinek wschodni" w Poznaniu. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Wojterska M., Ratyńska H., Jackowiak B., Szwed W. 2006. Ocena oddziaływania autostrady A2 na obszary Natura 2000 w województwie lubuskim. Opracowanie wykonane dla firmy Scott Willson w Poznaniu.

Jackowiak B. 2005. Poznań: obszary szczególnie cenne przyrodniczo, aktualizacja. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B., Brzeg A., Kasprowicz M. 2003. Operat ochrony fitocenoz leśnych i zaroślowych Słowińskiego Parku Narodowego. [W] Korzeń J. (red.). Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska.

Jackowiak B., Gołdyn R., Ptaszyk J. 2001. Ocena oddziaływania projektowanej obwodnicy Poznania (tzw. III ramy) na środowisko przyrodnicze. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 1998. Operat ochrony gatunkowej roślin naczyniowych. W: Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. BUL Poznań.

Engel J., Jackowiak B., Kuczyński L. Osiejuk T. S. 1996. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Słońsk". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Jackowiak B., Celka Z., J. Ptaszyk J. 1996. Wyznaczenie na obszarze aglomeracji Poznania terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B., Chmiel J., P. Szkudlarz P. 1996. Ocena walorów środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania rurociagu Jamał-Europa Zachodnia na terenie wojwództw gorzowskiego i poznańskiego. Biuro Projektowo-Doradcze "Eko-Konsult" w Gdańsku.

Jackowiak B., Wojterska M., Ratyńska H., Szwed W. 1994-1995. Ocena wpływu projektowanej autostrady A-2 na środowisko przyrody ożywionej i walory krajobrazowe na odcinku Świecko-Września. Transprojekt Poznań.

Jackowiak B., Ptaszyk J. 1993. Wyznaczenie na obszarze Poznania terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B. 1993. Geobotaniczne podstawy waloryzacji przyrodniczej 24 gmin na obszarze Środkowego Nadodrza. W programie koordynowanym przez Lubuski Klub Przyrodników na zlecenie Światowego Funduszu Ochrony Przyrody - WWF.

Jackowiak B. 1992. Kompleks biotyczny - waloryzacja geobotaniczna. [W:] L. Wojtasiewicz (red.). Studia do delimitacji regionu Bydgoskiego. Centrum Badania Gospodarki Regionalnej. Poznań.

Żukowski W., Jackowiak B. 1992. Dokumentacja do utworzenia rezerwatu przyrody "Czmoń" - w Wielkopolsce. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu.

Żukowski W., Jackowiak B. 1992. Dokumentacja dotycząca poszerzenia rezerwatu przyrody "Miranowo" w gminie Dolsk.

Jackowiak B. 1991. Waloryzacja geobotaniczna. [W:] L. Wojtasiewicz (red.). Studia do delimitacji regionu Wielkopolski. Centrum Badania Gospodarki Regionalnej. Poznań.

Udział w organizacji konferencji

 • Przewodniczący III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań 2014 r.
 • Przewodniczący II Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań 2011 r.
 • Przewodniczący I Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań 2009 r.
 • Członek Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Wpływ infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą (Influence of Transport Infrastructure on Nature). Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Akademia Rolnicza w Krakowie; Poznań, 13-15 wrzesień 2006 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizatorzy: Zakład Taksonomii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu; Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwiec 2005 r.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Organizatorzy: Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji pt. "Przyroda Poznania i jej ochrona - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy) oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii i Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego). Poznań, 12-13 maja 2003 r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań, 3-4 grudnia 1999 r.

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • 2008-2011 - główny wykonawca w projekcie "Wzorce zmienności strukturalnej i cytogenetycznej gatunków z rodzaju Anthoxanthum L. (Poaceae) oraz ich naturalne i antropogeniczne uwarunkowania w Polsce"
 • 2007-2008 - główny wykonawca w projekcie "Uwarunkowania genetyczne i morfologiczno-anatomiczne ekspansji Anthoxanthum aristatum w Polsce"
 • 2007-2008 - kierowanie projektem promotorskim (doktorantka mgr Magdalena Wojciechowska) "Struktura i dynamika flory roślin naczyniowych jako podstawa ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego Parku Narodowego 'Ujście Warty'".
 • 2006-2009 - kierowanie projektem własnym "Wpływ urbanizacji na różnorodność gatunkową roślin naczyniowych Europy srodkowo-zachodniej".
 • 2003-2006 - kierowanie projektem zespołowym "Chorologiczno-ekologiczne mechanizmy współczesnych przekształceń flory roślin naczyniowych" .
 • 2002-2004 - kierowanie projektem promotorskim (doktorant mgr Jacek Pawłowski) "Antropogeniczne przekształcenia flory w obrębie wyspy środowiskowej na przykładzie Płyty Krotoszyńskiej (Wielkopolska)"
 • 2000-2002 - kierowanie projektem promotorskim (doktorant mgr Krzysztof Ziarnek) "Dynamika flory roślin naczyniowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem".
 • 1996-1999 - kierowanie projektem własnym "Struktura przestrzenna flory dużego miasta" .
 • 1995-1997 - główny wykonawca w projekcie "Ostoje ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski".
 • 1993-1997 - główny wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej "Kompleksowe badania nad rezerwatem Słońsk".
 • 1993-1994 - kierowanie projektem "Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu".
 • 1992-1994 - główny wykonawca w projekcie "Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski".

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Recenzje wniosków o tytuł naukowy profesora

 • 2014 - L. Wołejko; Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie.
 • 2014 - B. Kiziewicz; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 • 2013 - J. Żarnowiec; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
 • 2012 - A. Kwiatkowska-Falińska; Uniwersytet Warszawski.
 • 2009 - J. Herbich; Uniwersytet Gdański.
 • 2007 - S. Loster; Uniwersytet Jagielloński.

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 • 2016 - M. Szymura (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) „Inwazja nawłoci (Solidago L. i Euthamia Nutt.) w południowo-zachodniej Polsce”.
 • 2016 - T. Durak (Uniwersytet Rzeszowski) "Przemiany roślinności wschodniokarpackich buczyn jako efekt spontanicznej dynamiki lasu oraz zmian w jego użytkowaniu"
 • 2015 - D. Myszkowska (Uniwersytet Jagielloński) "Prognozowanie sezonów pyłkowych roślin alergennych w Krakowie"
 • 2015 - D. Chmura (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Biology and ecology of an invasion of Impatiens parviflora DC in natural and semi-natural habitats"
 • 2015 - W. Kotowski (Uniwersytet Warszawski) "Funkcjonalna ekologia roślin jako podstawa czynnej ochrony torfowisk niskich i terenów nadrzecznych"
 • 2014 - A. Kompała-Bąba (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na zróżnicowanie roślinności ruderalnej Wyżyny Śląskiej (Polska)"
 • 2013 - M. Puc (Uniwersytet Szczeciński) "Wieloaspektowa analiza sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin”
 • 2010 - H. Przybysławska-Gołdyn (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN) „Wpływ struktury krajobrazu na różnorodność flory terenów rolniczych na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego” (2009).
 • 2009 - A. Urbisz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej” (2009).
 • 2007 - A. Rostański (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku" (2006)
 • 2006 - B. Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland" (2005).
 • 2005 - E. Fudali (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Bryophyte species diversity and ecology in the parks and cemeteries of selected Polish cities" (2005).
 • 2004 - M. Wojterska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Struktura krajobrazów roślinnych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego" (2003).
 • 2004 - H. Ratyńska (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) "Szata roślinna jako wyraz antropogenicznych przekształceń krajobrazu na przykładzie zlewni rzeki Głównej (środkowa Wielkopolska) (2003)
 • 2004 - M. Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) "Distribution Atlas of Vascular Plants in the Middle Vistula River Valley" (2003) i "Phytogeographical Roles of Lowland Rivers on the Example of the Middle Vistula" (2003).

Recenzje rozpraw doktorskich

 • 2010 - S. Suwara-Szmigielska (Uniwersytet Łódzki) „Flora naczyniowa małych miast zachodniej części województwa łódzkiego”.
 • 2008 - A. Kolasińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Struktura flory naczyniowej przydrożnych korytarzy ekologicznych Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego ‘Morasko’ w Poznaniu”
 • 2005 - M. Zarzyka-Ryszka (Uniwersytet Jagielloński) "Charakterystyka geobotaniczna doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki".
 • 2005 - A. Budyś (Uniwersytet Gdański) "Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych torfowisk w strefie przymorskiej na przykładzie wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego".
 • 2005 - M. Nobis (Uniwersytet Jagielloński) "Problemy fitogeograficzne i flora północno-wschodniej części Okręgu Koneckiego".
 • 2004 - B. Banaś (Uniwersytet Jagielloński) "Stosunki geobotaniczne i flora wschodniej części Pogórza Śląskiego i przylegającej części Kotliny Oświęcimskiej".
 • 2004 - A. Pasierbiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Struktura flory naczyniowej w zależności od form zagospodarowania terenu w aglomeracji górnośląskiej"
 • 2002 - W. Rakowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Zróżnicowanie wrzosowisk Vaccinio myrtilii-Genistetalia pilosae Schubert 1960 ex Passarge 1964 w Wielkopolsce".
 • 2002 - W. Stachnowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Flora naczyniowa orawskiego podnóża Babiej Góry (Beskid Wysoki) na tle głównych form antropopresji".
 • 2001 - P. Górski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Roślinność antropogenicznie generowanych piargów w obszarach górskich".
 • 2001 - J. Janowska (Uniwersytet Łódzki) "Flora roślin naczyniowych Kalisza jako efekt synantropizacji środowiska przyrodniczego".
 • 2001 - K. Żółkoś (Uniwersytet Gdański) "Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) jako strukturalno-funkcjonalny składnik nadmorskich zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego".

Promotorstwo prac doktorskich

 • 2016 - P. Bogawski "„Fenologia kwitnienia i produkcja pyłku w zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych dużego miasta oraz ich wpływ na przebieg sezonu pyłkowego brzozy (Betula spp.) i bylicy (Artemisia spp.) w Poznaniu”
 • 2012 - Ł. Grewling "Przebieg i prognozowanie sezonów pyłkowych brzozy (Betula sp.) i dębu (Quercus sp.) w Poznaniu w latach 1996-2010"
 • 2009 - J. Winiecka-Nowak „Chorologiczne i ekologiczne aspekty występowania fanerofitów w dużym mieście. Studium na przykładzie Poznania”.
 • 2009 - M. Wojciechowska "Struktura i dynamika flory parku narodowego 'Ujście Warty'"
 • 2008 - J. Maćkowiak-Pandera "Biotopy i krajobraz w ocenach oddziaływania autostrad na środowisko: studium doświadczeń niemieckich i polskich".
 • 2005 - J. Pawłowski "Antropogeniczne przekształcenia flory w obrębie wyspy środowiskowej na przykładzie Płyty Krotoszyńskiej (Wielkopolska)".
 • 2002 - K. Ziarnek "Dynamika flory roślin naczyniowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem".

Kierowanie pracami magisterskimi

 • 2014 - N. Rurkowska "Rośliny modyfikowane genetycznie w odbiorze społecznym"
 • 2014 - K. Lekowska "Gospodarka odpadami w świetle nowego systemu – skutki przejęcia przez gminę własności nad odpadami na przykładzie gminy Swarzędz".
 • 2010 - B. Strzyżycki "Ocena oddziaływania drogi S5 na projektowane obszary Natura 2000: Las Grądowy w Promnie i Dolina Cybiny".
 • 2010 - M. Stasiak „Rola opinii społecznej w uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.
 • 2010 - M. Harłożyński „Odbiór społeczny projektu utworzenia obszaru Natura 2000 „Doliny Moskawy” i „Średzkiej Strugi” w gminie Środa Wielkopolska.”
 • 2010 - K. Grześkowiak „Ocena oddziaływania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na planowany obszar Natura 2000 „Dolina Cybiny”.
 • 2010 - P. Kasprzyk „Wpływ drogi ekspresowej S-5 na środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego”.
 • 2009 - M. Napiórkowska „ Zmienność stężenia pyłku brzozy (Betula sp.) w Poznaniu (Morasko) na różnych wysokościach nad poziomem morza.”
 • 2009 - A. Wawrzynkowska "Zróżnicowanie dendroflory wybranych miast Polski: Warszawy, Łodzi i Poznania".
 • 2008 - K. Laskowska-Zięta „Fenologia kwitnienia leszczyny pospolitej (Corylus avellana) i olszy czarnej (Alnus glutinosa) a wahania stężenia pyłku w powietrzu Poznania w latach 2006-2008".
 • 2008 - M. Lubka „Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Golęcińskiego Klina Zieleni w Poznaniu.”
 • 2007 - Ł. Grewling „Fenologia kwitnienia brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego a wahania koncentracji pyłku w powietrzu Poznania w latach 2006-2007"
 • 2007 - M. Musielak „Zmiany flory roślin naczyniowych rezerwatu Krajkowo nad Wartą w okresie ostatnich 25 lat"
 • 2007 - A. Rybak "Przeobrażenia flory i siedlisk związanych z ciekami wodnymi w różnych strefach urbanizacyjnych miasta Poznania”.
 • 2007 - M. Moch "Flora roślin zasiedlających stawy hodowlane w miejscowości Janiławicz koło Ostrowa Wlkp. (woj. Wielkopolskie)”
 • 2007 - A. Błaszczyk „Rozmieszczenie i zasoby wybranych gatunków roślin leczniczych w różnych typach krajobrazu rolniczego okolic zbiornika retencyjnego Roszkowo (woj. wielkopolskie)”.
 • 2006 - U. Biereżnoj "Zróżnicowanie morfologiczne włosków i aparatów szparkowych u Malva alcea L. (Malvaceae)".
 • 2006 - M. Masłowska "Struktura i funkcjonowanie leśnych wysp na przykładzie okolic Służejowa (Wysoczyzna Ziębicka)".
 • 2006 - J. Roszkiewicz "Współczesne zasoby flory Rezerwatu im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim".
 • 2006 - K. Sobczak "Rośliny naczyniowe miejscowości Pecna i okolic".
 • 2006 - J. Zając "Zmienność wielkości pestek mącznicy (Arctostaphylos) w wybranych populacjach europejskich".
 • 2006 - M. Ratajszczak "Zasoby, zmienność i ekologia populacji Gladiolus imbricatus L. w Wielkopolskim Parku Narodowym".
 • 2005 - M. Cymerman "Ocena zasobów biotycznych i programu ochrony przyrody w gminie Szubin".
 • 2005 - E. Iżykowska "Porealizacyjna ocena oddziaływania poznańskiego odcinka autostrady A2 na środowisko przyrodnicze".
 • 2005 - A. Michałowska "Struktura przestrzenna flory roślin naczyniowych doliny rzecznej dużego miasta na przykładzie strumienia Junikowskiego w Poznaniu".
 • 2005 - M. Przybylak "Szata roslinna siedlisk podmokłych i wilgotnych okolicy jeziora Czarnego w parku krajobrazowym 'Puszcza Zielonka' koło Poznania".
 • 2005 - K. Skwarnecka "Zarządzanie terenami wartościowymi przyrodniczo w średnim mieście: analiza na przykładzie Łowicza".
 • 2004 - M. Buchwald "Rośliny naczyniowe cmentarzy poznańskich".
 • 2004 - M. Dejnak "Zasoby i ekologia populacji Lilium martagon L. w rezerwacie Czmoń" (woj. wielkopolskie)".
 • 2004 - P. Lepka "Wybrane elementy systemu zieleni miejskiej na tle fizjografii miasta Poznania".
 • 2004 - R. Sajkiewicz "Rośliny naczyniowe zamków szlaku "Orlich Gniazd" (woj. śląskie)".
 • 2004 - P. Wienckowski "Rośliny inwazyjne w Ameryce Północnej".
 • 2004 - J. Zys "Flora wybranych parków podworskich w gminie Nekla".
 • 2003 - J. Winiecka-Nowak "Struktura florystyczno-ekologiczna leśnych wysp środowiskowych w poznańskiej dzielnicy Rataje".
 • 2002 - M. Chwalisz "Flora okolic Stacji Geoekologicznej w Storkowie (Poj. Drawskie) na tle użytkowania terenu".
 • 2002 - P. Otawski "Znaczenie przyrody ożywionej w ocenach oddziaływania autostrad na środowisko w Polsce i Anglii".
 • 2001 - A. Łączna "Flora roślin naczyniowych występujących wzdłuż ulicy Majakowskiego w Poznaniu".
 • 2001 - H. Urbanowicz "Przekształcenia we florze naczyniowej okolic Sierosławia jako efekt wywołany rozbudową podmiejskich ogródków działkowych".
 • 2000 - J. Maćkowiak "Ocena oddziaływania projektowanej autostrady A-2 na środowisko przyrodnicze, odcinek od 138 do 155 km."
 • 2000 - M. Jesionowska "Wybrane aspekty dynamiki roślinności w dolinie Górnej Parsęty".
 • 1999 - A. Nowacka "Flora roślin naczyniowych doliny Michałówki w Poznaniu i jej przemiany w ciągu ostatnich 35 lat".
 • 1999 - B. Pękacz "Rośliny naczyniowe Parku w Antoninie koło Ostrowa Wlkp."
 • 1999 - A. Prządak "Wpływ antropopresji na florę towarzyszącą ciekom wodnym w okolicy Paczkowa (woj. wielkopolskie)".
 • 1998 - E. Kamińska "Ocena wpływu projektowanej autostrady A-2 na środowisko przyrodnicze miasta Poznania w strefie jej oddziaływania".
 • 1998 - M. Olejnik "Flora i roślinność planowanego rezerwatu leśnego 'Czmoń'".

Udział w organizacji kształcenia

 • 2012 - kierowanie Komisją ds. reformy programów studiów i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 • 2006 - współudział w przygotowaniu projektu nowego Regulaminu Studiów w UAM.
 • od 2003 r. - kierowanie pracami Wydziałowej Komisji ds. kierunku "Ochrona środowiska".
 • 2003 - współudział w przygotowaniu organizacji i programu studiów nowej specjalności na kierunku "Biologia" - "Bioinformatyka".
 • 2002 - współudział w przygotowaniu organizacji i programu studiów nowej specjalności na kierunku "Ochrona środowiska" - "Hydrobiologia i ochrona wód".
 • 2000 - zainicjowanie i przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. organizacji i programu studiów nowej specjalności na kierunku "Biologia" - "Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody"; wdrożenie projektu.
 • 1999-2001 r. - utworzenie i kierowanie Studium Podyplomowym "Przyroda wokół nas" finansowanym w ramach dwóch Grantów MEN.
 • 1999 r. - współudział w przygotowaniu informatora "Student Handbook - Faculty of Biology".
 • 1998 r. - współudział w przygotowaniu "Informatora Dydaktycznego Wydziału Biologii UAM na rok akademicki 1998/99".
 • 1996-1999 r. - współudział we wprowadzeniu na Wydziale Biologii (kierunek biologia i biotechnologia) studiów dwustopniowych i organizacji kształcenia zgodnej z zasadami ECTS; głównie w ramach "Grantu Tempus-Phare".
 • 1994-1996 r. - stworzenie podstaw organizacji dydaktyki nowo utworzonego Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii.

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • Aktualnie:
 • Główny redaktor czasopisma "Biodiversity: Research and Conservation".
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Wiadomości Botaniczne".
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria Polonica".
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Monographiae Botanicae".
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Przegląd Przyrodniczy".
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Acta Botanica Cassubica".
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • W przeszłości:
 • Członek Zespołu Ekspertów dla kierunku biologia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Członek Zespołu Oceniającego Kierunek Biologia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Członek Komitetu Botaniki Polskiej Akademii Nauk.
 • Członek Komitetu Ekologii Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2001 Medal im. Zygmunta Czubińskiego.
 • 2004 Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 2007 Medal Pamiątkowy z okazji Jubileuszu 50-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego.

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin