Polski English

Julian Chmiel, Assistant professor

Julian Chmiel

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 2.19
Tel. +48 61 829 56 89
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: chmielju@amu.edu.pl

Chosen scientific publications

Monographs and chapters in books

Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część 1. [Flora of vascular plants of the eastern part of the Gniezno Lake District and its transformation under the influence of man in the 19th and 20th centuries. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 1, ss. 202. Wyd. Sorus.

Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część 2. Atlas rozmieszczenia roślin. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 1, ss. 212. Wyd. Sorus.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego [The vascular plants of Wielkopolska National Park], Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 4, ss. 229, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Żukowski W., celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce (Distribution of Selected Species of Threatened Plants in Wielkopolska). Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 12, ss. 66. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Chmiel J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym [Spatial diversity of flora as a basis for nature nonservancy in the agricultural landscape]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 14, ss. 250. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Chmiel J. 2006. Rośliny specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce [Plants of special care and valuable natural areas in the north-eastern part of the Wielkopolska]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 15, ss. 95. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. 2008. Nad rzeką Noteć. O przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości. (By the Noteć River. On the nature and culture of the Barcin, Łabiszyn and Pakość region), ss. 223. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M., Rusińska A. 2010. Krajobrazy pałuckich wapieni. 150 lat białego górnictwa. (Landscapes on the Pałuki limestones. The 150 years of white mining). ss. 184. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Scientific articles

Chmiel J. 1985. Nowe i rzadsze gatunki we florze południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Część I [New and Less Frequent Species in the Flora of the SE Part of Gniezno Lakeland. Part I]. Bad. Fizj. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 36: 161-169.

Chmiel J. 1987. Zaraza niebieska Orobanche purpurea (= Orobanche coerulea) nad Jeziorem Suszewskim na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1: 52-54.

Chmiel J. 1997. Nowe i rzadsze gatunki we florze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Część III [New and Rare Species in the Flora of the Eastern Part of the Gniezno Lakeland. Part III]. Bad. Fizj. nad Polską Zach., Seria B - Botanika, 46: 107-129.

Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Żukowski W. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve (Western Poland), s. 205-233. [In:] Lesicki A. (ed.) Biological Bulletin of Poznań 37(2). Special Volume. Results of Zoological, Botanical and Hydrological Investigations in the Słońsk Nature Reserve in Years 1994-1996. The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences & Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology.

Chmiel J., Jackowiak B. 2001. Apium repens (Jacq.) Lag. Selery błotne (pęczyna błotna). s. 273-274. [w:] (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotnik i rośliny kwiatowe, wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.

Chmiel J., Lembicz M., Żukowski W. 2001. Carex secalina Willd. ex Wahlenb. Turzyca żytowata. s. 508-510. [w:] (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.

Trzcińska-Tacik H. , Chmiel J. 2001. Veronica praecox All. Przetacznik wczesny. s. 331-332. [w:] (red. Zarzycki K., Kaźmierczakowa R.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN Kraków.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

Chmiel J. 2009. Ochrona przyrody wczoraj i dziś – ewolucja myśli i działań. [w:] Drążek J, Chmiel J.) To nie przyroda jest na krawędzi.... s. 51-65. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Chmiel J. 2009. Od akcesji do prezydencji – osiągnięcia i rozczarowania na polu ochrony przyrody. [w:] Drążek J, Chmiel J.) To nie przyroda jest na krawędzi.... s. 67-76. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2010. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. (Participation of anthropophytes in the segetal flora of Wielkopolska). Fragmenta Agronomica. 2010, 27(3): 103-111.

Chmiel J. 2010. Murawy kserotermiczne projektowanego Pałuckiego Parku Krajobrazowego. [w:] RATYŃSKA H, WALDON B. Ciepłolubne murawy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 95-109.

Kupczyk M., Chmiel J. 2010. Miejsce edukacji w dobie wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata. [w:] BURCHARDT L, MICHALAK B. Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, s. 57-69.

Chmiel J., Czarna A. 2011. Rumian austriacki (Anthemis austriaca Jacq.) w agrocenozach Wielkopolski [Austrian chamomile (Anthemis austriaca Jacq.) in agrocoenoses of Wielkopolska]. Ekologia i Technika. 3A(112A), str. 155-160.

Chmiel J., Ziarnek K. (2012): 1614 Selery błotne Apium repens (Jacq.) Lag. s. 243-259. W: (red. Perzanowska J.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska. s. 1-342. GIOŚ, Warszawa 2012.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. 2012. Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. s. 1-200. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Chmiel J., Majchrzak B., Gołaszewki Ł., Nikodem R. 2012. Głos w obronie torfowiska w Oporówku. s. 68-71. [W] DRĄŻEK J., CHMIEL J., KUPCZYK M. (red.) Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. s. 1-200. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Chmiel J., Kupczyk M. 2013. Szata roślinna i zwierzęta zamieszkujące Pałuki. s. 14-26. [w] Drążek J, Adamczyk L. (red.) Zachować piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie. s. 1-48. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Bogdanowicz A., Chmiel J., Lembicz M., Żukowski W. 2014. Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – turzyca żytowata. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 709-711.

Chmiel J., Jackowiak B., Ziarnek K. 2014. Apium repens (Jacq.) Lag. – selery błotne (pęczyna błotna). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 360-362.

Trzcińska-Tacik H., Chmiel J., Nobis M., Nobis A. 2014. Veronica praecox All. – przetacznik wczesny. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 441-443.

Chmiel J., Czarna A., Pilarczyk A., Ziarnek K., Ziarnek M. 2014. Corydalis pumila (Host.) Rchb. – kokorycz drobna (kokorycz skapokwiatowa). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 202-205.

Chmiel J. 2014. Draba nemorosa – głodek żółty. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 224-226.

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Chmiel J. 1998. Turzyca oścista Carex atherodes Sprengel na Pojezierzu Gnieźnieńskim. [w:] Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk 15-19 wrzesień 1998. s. 75

Chmiel J. 2005. Flora segetalna istniejących i projektowanych obszarów chronionych w północno-wschodniej Wielkopolsce, s. 21-21, [w:] (red. Jackowiak B., Latowski K.) Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Poznań - Czerniejewo 27-29 czerwca 2005.

Chmiel J. 2005. Obszary chronione w Wielkopolsce północno-wschodniej na tle struktury różnorodności florystycznej, s. 158-158. [w:] (red. Jackowiak B., Celka Z.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały Konferencji Naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. UAM, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin.

Scientific editing

Chmiel J., Kasprowicz M. (red.). 2004. Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Poznań, Wydział Biologii. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Nr 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., ss. 138, wyd. 3, Poznań.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. 2008. Nad rzeką Noteć. O przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości. (By the Noteć River. On the nature and culture of the Barcin, Łabiszyn and Pakość region), ss. 223. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M., Rusińska A. 2010. Krajobrazy pałuckich wapieni. 150 lat białego górnictwa. (Landscapes on the Pałuki limestones. The 150 years of white mining). ss. 184. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Latest main scientific reports

Reports and posters

Chmiel J. 1993. Stan obecny i perspektywy zachowania gatunków prawnie chronionych na obszarze wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Sesja Naukowa nt. "Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody". Ojców, 6-8 wrzesień 1993.

Chmiel J. 1994. Stan zachowania populacji Graphephorum arundinaceum. I Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe nt. "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce". Kraków, 15 listopada 1994.

Chmiel J., Kupczyk M. 1994. Stan poznania przyrody Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jego najcenniejsze walory. Konferencja nt. "Parki krajobrazowe: Nadgoplański i Lednicki - strategia ochrony ich zasobów przyrodniczych i kulturowych", Kruszwica, Lednogóra, Dziekanowice, 30 maj - 1 czerwiec 1994.

Chmiel J. 1996. Dynamika flory segetalnej wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. XX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", nt. "Ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej". Łódź, 20-21 czerwca 1996.

Chmiel J. 1998. Turzyca oścista Carex atherodes Sprengel na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Konferencja "Botanika u progu XXI wieku" zorganizowana z okazji 51 Zjazdu PTB. Gdańsk, 15-19 wrzesień 1998.

Chmiel J. 1999. Wybrane aspekty synantropizacji i ochrony flory Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Konferencja Naukowa pt. "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Poznań, 3-4 grudnia 1999 r.

Chmiel J. 2001. Walory florystyczne Pałuk. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Przyroda, kultura i krajobraz regionu Pałuk". Lubostroń, 15-17 maja 2001.

Chmiel J. 2004. Struktura różnorodności flory roślin naczyniowych na tle warunków naturalnych i funkcji gospodarczych w północno-wschodniej Wielkopolsce. 53 Zjazd PTB pt. "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury", Toruń - Bydgoszcz, 6-11 września 2004.

Chmiel J. 2005. Flora segetalna istniejących i projektowanych obszarów chronionych w północno-wschodniej Wielkopolsce. XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Poznań - Czerniejewo, 27-29 czerwca 2005.

Chmiel J. 2005. Obszary chronione w Wielkopolsce północno-wschodniej na tle struktury różnorodności florystycznej, Konferencja Naukowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin, pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Poznań, 15-16 września 2005.

Bogdanowicz A., Lembicz M., Olejniczak P., Chmiel J., Żukowski W. 2007. The sex expression in life history of sedge Carex secalinba (Cyperaceae). European Society for Evolutionary Biology, 11th Congress, Uppsala, Sweden, 20-25 August.

Bogdanowicz A. M., Lembicz M., Chmiel J., Żukowski W. 2007. Carex secalina (Cyperaceae), a species endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. III International Young Scientists Conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution., 15-18 May, Odessa, Ukraina.

Chmiel J. 2008. Czy gospodarowanie lokalne może być metodą na powstrzymanie globalnych zmian w przyrodzie. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Burmistrza Barcina. Barcin, 19 grudzień 2008.

Chmiel J. 2009. Od akcesji do prezydencji. Osiągnięcia i rozczarowania na polu ochrony przyrody. Konferencja Naukowa, pt. „... To nie przyroda jest na krawędzi”. Barcin, 28 styczeń 2009.

Chmiel J., Kupczyk M. 2009. Zagrożenia dla środowiska roślin i zwierząt wynikające z odkrywkowej metody pozyskiwania węgla brunatnego w obszarze działalności KWB Konin. Krajowa Konferencja Ekologiczna, pt. „Odkrywkowe wydobycie węgla, a środowisko”, Przyjezierze, 26 marzec 2009.

Chmiel J. 2009. Murawy kserotermiczne projektowanego Pałuckiego Parku Krajobrazowego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego – stan zachowania, ochrona i perspektywy”. Bydgoszcz, 28-30 maj 2009.

Chmiel J., Kozak J., Pabijan M., Kupczyk M. 2009. Field and lacustrine landscape structure versus quantitative and species diversity of the batrachofauna, breeding avifauna and flora of Ostoja Nadgoplańska – a Special Protection Area within the Natura 2000 network (PLB 040004). I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, pt. „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań, 21-23 maja 2009.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional biodiversity assessment: A Case study of vascular flora of Wielkopolska. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, pt. „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań, 21-23 maja 2009.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2009. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. XXXIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Siedlce, 3-4 września 2009 biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, Poznań, 21-23 maja 2009.

Chmiel J. 2010. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w racjonalnym rozwoju turystyki na Pojezierzu Gnieźnieńskim. II Krajowa Konferencja Ekologiczna. Przyjezierze, 27 marzec 2010.

Chmiel J. 2010. Kryteria doboru gatunków do postępowania ochronnego. Seminarium Naukowe pt. „Ochrona stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin” z cyklu „Naukowe podstawy ochrony szaty roślinnej i zagrożonych gatunków zwierząt na terenach leśnych” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Leśne – Oddział Wielkopolski. Poznań, 15 kwietnia 2010.

Burchardt L., Chmiel J., Gąbka M., Kupczyk M., Messyasz B. 2010. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach naturalnych i narażonych na antropopresję. I Wielkopolskie Dni Wody, Poznań, 18 maj 2010.

Chmiel J. 2010. Prospects for survival of plant species considered threatened in NE Wielkopolska (Poland). IX Internationale Conference: Anthropization and Environmental of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets Podilskiy, Ukraine, 29 June – 1 July 2010.

Bogdanowicz A., Lembicz M., Chmiel J., Żukowski W. 2010. Traits of life history as a key to understanding population dynamics of a species: the case of Carex secalina (Cyperaceae). International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets–Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 2010.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets–Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 20100.

Chmiel J., Czarna A. 2010. Rumian austriacki (Anthemis austriaca Jacq.) w agrocenozach Wielkopolski. XXXIV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu “Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”, nt. “Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na terenach podmiejskich”. Bydgoszcz-Fordon, 2 – 3 września 2010.

Chosen applied elaborations (unpublished)

Jackowiak B., Chmiel J., Szkudlarz P. 1996. Ocena walorów środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania rurociągu Jamał-Europa Zachodnia na terenie województw gorzowskiego i poznańskiego. Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Projektowo-Doradczego "EKO-KONSULT" w Gdańsku. (wykonanie waloryzacji przyrodniczej wzdłuż przebiegu inwestycji na odcinku Pniewy - Gniezno)

Chmiel J. 1994-1997. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Opracowania wykonywane na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w latach 1994-1997.

Borsuk S., Dzieduszycki W., Harabin Z., Chmiel J., Kupczyk M. 1998. Gopło "Mare Polonorum". Ścieżka edukacyjna. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Koninie i Włocławku.

Chmiel J. 1999. Nadgoplański Park Tysiąclecia. Operat ochrony flory. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Chmiel J. 2006. Inwentaryzacja i waloryzacja siedlisk, flory i roślinności obszarów Natura 2000 położonych w strefie potencjalnego oddziaływania projektowanej odkrywki złoża węgla brunatnego "Tomisławice" wraz z propozycją kompensacji dla środowiska. Opracowanie wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa Geologicznego PROXIMA S.A. we Wrocławiu.

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Miradz (RDLP Toruń).

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Gołąbki (RDLP Toruń).

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Gniezno (RDLP Poznań).

Chmiel J. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych z załącznika 1 oraz gatunków roślin z załącznika 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu.

Korczyńska-Krasicka E., Chmiel J., Kupczyk M., Stosik T. 2007. Operat uwarunkowań przyrodniczych obiektów objętych Programem małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. Opracowanie wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Gołąbki (RDLP Toruń).

Chmiel J., Kosiński Z., Winiecki A. 2008. Szczegółowa inwentaryzacja flory i fauny do projektu „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: granica województw wielkopolskiego-kujawsko-pomorskiego - Gniezno-Łubowo”. Opracowanie wykonane na zlecenie Scott Wilson Ltd Spólka z o.o.

Chmiel J. 2008. Dokumentacja przyrodnicza w związku z korektą przebiegu granic obszaru Natura 2000 PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie. Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu ds. Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska.

Chmiel J. 2008. Inwentaryzacja i waloryzacja flory, roślinności i siedlisk obszaru wzdłuż projektowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych EWI Kleczew, Ślesin i Sompolno. [W:] BEDNAREK R. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej farmy wiatrowej o mocy 37,5 MW składającej się z 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda wraz z urządzeniami i instalacjami służącymi do przesyłu energii elektrycznej oraz niezbędnymi obiektami towarzyszącymi i budowie przesyłowej doziemnej linii kablowej 110 kV oraz przyłączenie farmy do istniejącej sieci wysokiego napięcia 110 kV w m. Sompolno i Ślesin. Opracowanie wykonane na zlecenie TML ENERGY SP. Z O.O., ul. Torowa 2b, 62-510 Konin.

Chmiel J. 2010. Sprawozdanie z monitoringu w zakresie stanu populacji i siedlisk selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Lag. (kod 1614) za rok 2010 na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Państwowy Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Projekt koordynowany przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie. Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu ds. Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska.

Chmiel J. 2010. Monitoring stanu populacji gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG na obszarze NATURA 2000 PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie w związku z planowanym przerzutem części wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego z odkrywki węgla brunatnego JÓŹWIN IIB (rok 2010, etap przedrealizacyjny). Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu ds. Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska. Opracowanie wykonane na zlecenie INVEST-EKO w Poznaniu.

Błoszyk J., Burchardt L., Chmiel J. 2010-12. Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (Jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsoskie, Ślesińskie. Opracowanie wykonane na zlecenie Departamentu ds. Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska. Program badawczy realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Konina, Starostwa Powiatowego w Koninie, Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin”.


© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy