Polski English

Waldemar Żukowski, Professor emeritius

Waldemar Żukowski

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 2.18
Tel. +48 61 829 56 90
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: zukowski@amu.edu.pl

Chosen scientific publications

Monographs and chapters in books

ŻUKOWSKI W. 1960. Roślinność naczyniowa okolic Szczecinka. PTPN, Prace Kom. Biol. 22/1/: 1-73.

ŻUKOWSKI W. 1965. Rodzaj Eleocharis R. Br. w Polsce. PTPN. Prace Kom. Biol. 30 (2): 1-113.

ŻUKOWSKI W. 1966. Rozmieszczenie Pinguicula vulgaris L. i Pinguicula alpina L. w Polsce, Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 19: 181-196.

ŻUKOWSKI W. 1967. Rodzina Lentibulariaceae. [W:] "Flora Polska", 11: 52-63. PWN Warszawa.

ŻUKOWSKI W. 1967. Rodzina Verbenaceae. [W:] "Flora Polska", 11: 63-66. PWN Warszawa.

ŻUKOWSKI W. 1969. Studia systematyczne i geograficzne nad podrodziną Cyperoideae w Polsce, PTPN. Prace Kom. Biol. 33 (3): 1-132.

ŻUKOWSKI W. 1971. Rodzaj Artemisia L. [W:] "Flora Polska". 12: 288-304. PWN Warszawa-Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1971. Rodzaj Calendula L. [W] "Flora Polska". 12: 352-353. PWN Warszawa-Kraków.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1972. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Pteridophyta (Psilotaceae to Azollaceae) 1: 1-121. Maps 1-150. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1973. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Gymnospermae (Pinaceae to Ephedraceae). 2: 1-40. Maps 151-200. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1976. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Salicaceae-Balanephoraceae. 3: 1-128. Maps 201-383. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1979. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae, Distribution of vascular plants in Europe. Polygonaceae. 4: 1-71. Maps 384-478. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1980. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae, Distribution of vascular plants in Europe. Chenopodiaceae to Basellaceae. 5: 1-119. Maps 479-668. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1983. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Caryophyllaceae (Alsinoideae and Paronychioideae). 6: 1-176. Maps 669-1011. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1986. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Caryophyllaceae (Silenoideae). 7: 1-229. Maps 1012-1508. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1989. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Nymphacaceae to Ranunculaceae. 8: 1-261. Maps 1509-1953. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1991. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Paconiaceae to Capparaceae. 9: 1-110. Maps 1954-2109. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1992. [W]: A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [ATPOL]. [Distribution Atlas of vascular Plant in Poland]. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 1-32. Kraków.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu, 4: 1-231. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1996. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Cruciferae (Ricotia to Raphanus). 11: 1-310. Maps 2434-2927. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1997. [W]: A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. [Distribution Atlas of Vascular Plant Protected in Poland]. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 1-99. Kraków.

PIOTROWSKA H., ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 6: 1-216.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (red.) 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. [Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Departament of Plant Taxonomy, AMU in Poznań]. 3: 1-141. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1999. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Resedaceae to Plantanaceae. 12: 1-250. Maps 2928-3270. Helsinki.

ŻUKOWSKI W., CELKA Z., CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K., SZKUDLARZ P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce [Distribution of Selected Species od Threatened Plants in Wielkopolska]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań]. 12: 1-69. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

ŻUKOWSKI W. (współautor). 2001. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland]. Ss. 1-714. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Scientific articles

ŻUKOWSKI W. 1958. Roślinność synantropijna okolic Szczecinka. Spraw. PTPN za I i II kwartał 1958 r. S. 245-255.

ŻUKOWSKI W. 1958. Stanowisko Veronica filiformis Smith. na Pomorzu Zachodnim. Przyr. Polski Zach. 2/1/3/: 126-128.

ŻUKOWSKI W. 1959. Nowe i rzadkie gatunki synantropijne dla flory miasta Poznania. Ibidem. 3: 150-153.

WOŁK K., ŻUKOWSKI W. 1959. Z przyrody okolic Gorzowa (woj. zielonogórskie). Ibidem. 3-4: 291-292. Poznań.

ŻUKOWSKI W. 1960. Materiały florystyczne z województwa koszalińskiego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 6: 266-272.

ŻUKOWSKI W. 1960. Kilka interesujących gatunków synantropijnych z terenu Poznania. Przyr. Polski Zach. 4: 141-145.

ŻUKOWSKI W. 1960. Nowe stanowiska roślin synantropijnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski północno-zachodniej. Fragm. Flor. et Geobot. 4 (4): 481-489.

ŻUKOWSKI W. 1960. Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski. Spraw. PTPN za III i IV kwartał 1960 r. S. 374.

ŻUKOWSKI W. 1961. Materiały do znajomości flory wschodniej Wielkopolski. PTPN Prace Kom. Biol. 22/1-31.

ŻUKOWSKI W. 1961. Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 8: 219-230.

ŻUKOWSKI W. 1961. Z rezerwatów województwa koszalińskiego. Przyr. Polski Zach. 5: 181-182.

ŻUKOWSKI W. 1962. Materiały do znajomości flory Pojezierza Drawskiego i terenów sąsiednich. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 10: 215-232.

ŻUKOWSKI W. 1963. Nowe stanowiska rzadszych roślin na Pomorzu. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 12: 341-344.

ŻUKOWSKI W. 1963. Nowo odkryte stanowiska Hildebrandia rivularis na Pomorzu Zachodnim. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 12: 357-358.

ŻUKOWSKI W. 1963. Notatki florystyczne z Wielkopolski. Fragm. Flor. et Geobot. 9 (4): 463-467.

ŻUKOWSKI W., MICHNA I. 1964. Nowe stanowiska rzadszych roślin wodnych w zachodniej części Pojezierza Drawskiego. Przyr. Polski Zach. 8: 83-86.

ŻUKOWSKI W. 1964. Przywrotniki (Alchemilla sp. div.) Polski północnej i środkowej. Spraw. PTPN za II półrocze 1964 r. S. 234.

ŻUKOWSKI W. 1964. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Pinquicula L. w Polsce. Spraw. PTPN za II półrocze 1964. r. S. 234.

ŻUKOWSKI W. 1967. Występowanie Ajuga pyramidalis L. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 20: 79-86.

PIOTROWSKA H., ŻUKOWSKI W. 1967. Bory mieszane i lasy mieszane Wolińskiego Parku Narodowego. Ibidem. 20: 45-57.

ŻUKOWSKI W. 1967. Eleocharis multicaulis Sm. on the Hiddensee Island in the German Democratic Republic. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, D. 8: 43-56.

ŻUKOWSKI W. 1967. Zapiski florystyczne z województwa zielonogórskiego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 20: 147-152.

FAGASIEWICZ L., ŻUKOWSKI W. 1968. Gatunki z rodzaju Alchemilla L. w zbiorach zielnikowych Katedry Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Cz. I. Zesz. Nauk. UŁ, ser. II. 28: 75-81.

ŻUKOWSKI W., PIASZYK M. 1971. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Artemisia L w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 24: 107-129.

ŻUKOWSKI W. 1971. Zmiany we florze synantropijnej miasta Poznania w latach 1950-1970. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW. 27: 115-132.

TATIĆ B., ŻUKOWSKI W. 1973. Bidens vulgata Groene in Yugoslavia. Bull. Bot. Universite de Beograd. 3 (1-4): 125-128. Beograd.

ŻUKOWSKI W. 1974. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Utricularia L. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 27: 189-217.

LATOWSKI K., SZMAJDA P., ŻUKOWSKI W. 1974. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. I. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 27: 263-266.

ŻUKOWSKI W. 1975. Rodzaj Elatine L. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 28: 7-23.

ŻUKOWSKI W., KLIMKO M. 1975. Morphological variability of scotch-pine cones (Pinus silvestris L.) in forest associations in the Słowiński National Park. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, ser. D. 15: 9-21.

ŻUKOWSKI W. 1976. Zanikanie storczyków w Polsce niżowej w świetle analizy obecnego rozmieszczenia wybranych gatunków. Phytocoenosis 5 (3/4): 215-226 Warszawa-Białowieża.

ŻUKOWSKI W. 1976. Ogólna charakterystyka flory. [W:] T. Wojterski (red.). Roślinność rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika 29: 79-80.

ŻUKOWSKI W. 1976. Rośliny naczyniowe. [W:] Wojterski T. (red.). Roślinność rezerwatu "Dębina" pod Wągrowcem w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Seria B - Botanika 29: 33-49.

LATOWSKI K., SZMAJDA P. ŻUKOWSKI W. 1977. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. II. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 30: 203-206.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., SZMAJDA P. 1979. Charakterystyka flory pól uprawnych Wielkopolski na przykładzie wybranych punktów badawczych. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 31: 65-88. Poznań.

ŻUKOWSKI W., KLIMKO M. 1979. Variability of fruits in species of Eleocharis genus subseries Palustres in Poland. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, D. 19: 83-90.

ŻUKOWSKI W., SŁOWIŃSKA T. 1979. Chromosome numbers of Angiosperms of North-Western Poland. Part 1. Fragm. Flor. Et Geobot. 25 (4): 477: 483.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K. 1979. Materiały do flory północno-zachodniej Polski. Cz. I. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 31: 163-174.

ŻUKOWSKI W. 1981. Rozmieszczenie Artemisia scoparia W. K. w Polsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 32: 115-121.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., KLIMKO M. 1981. A Comparison of Maritime and Inland Populations of Glaux maritima L. in Poland. Fragm. Flor. et Geobot. 37(3): 385-399.

PEEW D. P., ŻUKOWSKI W., 1982. Variability of populations of Veronica filiformis Sm. [Izmienczywość na dwie smiecieny probi ot Veronica filiformis Smith.] Phytology 19: 69-77.

ŻUKOWSKI W., PAWLUS M. 1982 (1984). Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Alchemilla L. w Polsce północno-zachodniej. Fragm. Flor. et Geobot. 28(4): 509-534.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., NINOVA D., POPOVA M., ČEMEDŻIJEV I., KUZMANOV B., KLIMKO M. 1982 (1984). Tendencies in anatomical variation of the genus Glechoma L. as determinated by populations analysis. Fragm. Flor. et Geobot. 28(3) 342-362.

LATOWSKI K., SZMAJDA P., JACKOWIAK B., ŻUKOWSKI W., 1982. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. III. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 33: 179-183.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1985. Apium nodiflorum (L.) Lag. w Polsce. Apium nodiflorum (L.) Lag. in Poland. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. Ser. B. 36: 21-34.

ŻUKOWSKI W., KLIMKO M., BOCHEŃSKI W. 1986. Variability of Nuts Corylus avellana L. in North-Western Poland. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań, Serie D. 27: 81-93.

LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. 1986. Anatomical characteristic of Puccinellia distans (L.) Parl. in natural and synanthropic habitans. Bull. Soc. Amis. Sc. Poznań. 25: 107-114.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1986-1987. Występowanie Pilularia globulifera L. nad jeziorem Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. [The occurence of Pilularia globulifera L. at Lake Janiszowice in the Lubusz Region (Western Poland)]. Fragm. Flor. et Geobot. 31-32: 69-76.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. [Materials for knowledge of rare and endangred species of Poland. P. 1]. Fragm. Flor. et Geobot. 33: 280-284.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 1988. Pilularia globulifera L. [W:] A. Jasiewicz (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. [Materials for knowledge of rare and endangred species of Poland]. Fragm. Flor. et Geobot. 33: 441-446.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. 1988. Apium repens (Jacq.) Lag. [W:] A. Jasiewicz (red.) Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. [Materials for knowledge of rare and endangred species of Poland]. Fragm. Flor. et Geobot. 33: 284-290.

ŻUKOWSKI W. 1993. Crassula aquatica (L.) Schrönl. - Uwłoć wodna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 86-87. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Apium inundatum (L.) Rchb. fil. - Pęczyna wodna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 137-138. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. - Kaldezja dziewięciornikowata. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 198-199. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Groenlandia densa (L.) Fourr. - Rdestnica gęsta. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 199-200. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Scirpus supinus L. (Isolepis supina (L.) R. Br.) - Sitniczka drobna. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 230-231. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Scirpus hudsonianus (Michx) Fernald (Trichopodium alpinum (L.) Pers. - Wełnianeczka alpejska. [W:] K. Zarzycki, Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 231-232. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Scirpus cespitosus L. (Trichophorum cespitosum (L.) Hartman) - Wełnianeczka darniowa. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 232-233. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Blysmus rufus (Hudson) Link - Ostrzew rudy. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 233-234. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Eleocharis parvula (Roemer et Schultes) Link ex Bluff, Nees et Schauer (Heleocharis parvula (R. et Sch.) Lk) - Ponikło maleńkie. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 235. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. Cyperus michelianus (L.) Link - Dichostylis Michela. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 237-238. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1993. Pilularia globulifera L. - Gałuszka kulecznica. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 36-38. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1993. Apium nodiflorum (L.) Lag. - Selery węzłobaldachowe. [W:] K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 135-136. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 1993. New locality of Eleocharis carniolica (Cyperaceae) in Bulgaria and Yugoslavia. Fragm. Flor. et Geobot. 2(1): 213-218. Kraków.

ŻUKOWSKI W. (współautor) 1994. [W:] J. Jalas, J. Suominen (red.). Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Crucifreae (Sisymbrium to Aubrieta). 10: 1-224. Maps 2110-2433. Helsinki.

ŻUKOWSKI W. 1995. Prof. dr hab. Izabela Dąmbska i "car ziele". [W:] L. Burchardt (red.) Prof. dr hab. Izabela Dąmbska (1927-1984). Sesja naukowa w 10 rocznicę śmierci. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii s. 25-27. Poznań.

LATOWSKI K., CZARNA A., ŻUKOWSKI W.1998. Stan chwastów segetalnych w strefie powodziowej na glebach lekkich wsi Sleszów i Jemielno. Pamiętnik Puławski 115: 43-56.

LISIEWSKA M., ŻUKOWSKI W. (red.) 1998. Prof. dr hab. Zygmunt Czubiński (1912-1967). Sesja naukowa w 30 rocznicę śmierci. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii. S. 1-92. Poznań.

ŻUKOWSKI W. 1998. Wkład Profesora Czubińskiego w rozwój geografii roślin w ośrodku poznańskim. Sesja naukowa w 30 rocznicę śmierci. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. S. 40-45. Poznań.

CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. 2000. The vascular plants of the Słońsk nature reserve (Western Poland). Biol. Bull. of Poznań 37(2): 203-233.

ŻUKOWSKI W., LEMBICZ M. 2000. Carex pseudobrizoides (Cyperaceae) in Poland patterns of isozymatic phenotypes. Fragm. Flor. et Geobot. 45 (1-2): 265-271).

ŻUKOWSKI W. (współautor). 2001. [W:] H. Rola, J. Rola, A. Zalewski (red.). Rozmieszczenie chwastów segetalnych w uprawach rolniczych Polski. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Ss. 100. Wrocław-Puławy.

ŻUKOWSKI W. 2001. Carex ligerica J. Gay. - mapa autorska. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland]. S. 130. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Carex pseudobrizoides Chavaud - mapa autorska. [W:] A. Zając, M. Zając (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce [Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland]. S. 135. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Crassula aquatica (L.) Schrönl. - Uwłoć wodna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe S. 179-180. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Apium inundatum (L.) Reichenb. - Pęczyna wodna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 275. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Botrychium simplex E. Hitchc. - Podejrzon pojedynczy. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 40-41. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. - Kaldezja dziewięciornikowata. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 397-398. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Groenlandia densa (L.) Fourr. - Rdestnica gęsta. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 407-408. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Scirpus supinus L. (Isolepis supina (L.) R. Br.) - Sitniczka drobna. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 471-472. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Baeothryon alpinum (L.) T. V. Egorova - Wełnianeczka alpejska. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 472-474. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Baeothryon caespitosum A. Dietr. - Wełnianeczka darniowa. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe S. 474-475. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Blysmus rufus (Hudson) Link - Ostrzew rudy. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 476-477. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Eleocharis parvula (Roemer et Schultes) Link ex Bluff, Nees et Schauer (Heleocharis parvula (R. et Sch.) Lk) - Ponikło maleńkie. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 479-480. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W. 2001. Dichostylis micheliana (L.) Link - Dichostylis Michela. [W:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 482-483. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 2001. Pilularia globulifera L. - Gałuszka kulecznica. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 63-64. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

CHMIEL J., LEMBICZ M., ŻUKOWSKI W. 2001. Carex secalina Willd. ex Wahlenb. - Turzyca żytowata. [W:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe S. 508-510. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody. Kraków.

ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 2001. Apium nodiflorum (L.) Lag - Selery węzłobaldachowe. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. S. 271-272 PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera - Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

LEMBICZ M., ROGOWSKI A., BOGDANOWICZ A., ŻUKOWSKI W. 2003. The pattern of variation in the island population of Carex secalina (Cyperaceae) in Poland: from morphology to nuclear ribosomal DNA. I Kongres Taksonomii Polskiej. Wrocław, 18-21 września. Genus. S. 51-52.

ŻUKOWSKI W. 2004. Caldesia parnasiifolia - Kaldezja dziewięciornikowata [W:] A. Werblan & B. Sudnik-Wójcikowska (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny 9: 85-87.

ŻUKOWSKI W. 2004. Botrychium simplex - Podejźrzon pojedynczy [W:] A. Werblan & B. Sudnik-Wójcikowska (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny 9: 52-54.

ŻUKOWSKI W. 2005. Kierunki badań botanicznych nad chwastami: stan i perspektywy. W: B. Jackowiak, K. Latowski (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. S. 15-17. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Poznań-Czerniejewo.

ŻUKOWSKI W., LEMBICZ M., OLEJNICZAK P., BOGDANOWICZ A., CHMIEL J., ROGOWSKI A., 2005. Carex secalina (Cyperaceae), a species critically endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. Acta Soc. Bot. Pol. 74 (2): 141-147.

LEMBICZ M., BOGDANOWICZ A., ŻUKOWSKI W. 2006. Production and structure of unisexual and bisexual inflorescences in populations of Carex secalina (Cyperaceae). Polish Botanical Studies 22: 343-346.


© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy