Polski English

Bogdan Jackowiak, Professor

Bogdan Jackowiak

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 2.19
Tel. +48 61 829 56 89
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: bogjack@amu.edu.pl

Chosen scientific publications

Monographs and chapters in books

MONOGRAPHS:

Błoszyk J., Brzeg A., Dylewska M., Gołdyn B., Gołdyn R., Jackowiak B., Kaniowski W., Kasprowicz M., Konwerski Sz., Koralewska E., Kupczyk M., Leśniewska M., Napierała A., Rusińska A., Ziomek J. 2005. Walory przyrodnicze doliny Cybiny pod redakcją R. Gołdyna, B. Jackowiaka i J. Błoszyka. Ss. 96. Wydawnictwo Kontekst. Poznań.

Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 8: 1-228. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Piotrowska H., Żukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego (Vascular Plants of the Słowiński National Park). Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 6: 1-216. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego (The vascular plants of Wielkopolska National Park). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon., AMU; 4: 1-231. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Jackowiak B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu (Atlas of distribution of vascular plants in Poznań). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu - Public. Depart. Plant Taxon. AMU; 2: 1-409.

Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania (Anthropogenic changes of the flora of vascular plants of Poznań). Wyd. Nauk. UAM, Seria Biologia, 42: 1-232.

CHAPTERS IN BOOKS:

Jackowiak B. 2010. Poznań. [In:] J.G. Kelcey and N. Müller (eds.). Plants and Habitats in European Cities. 361-403. Springer Science +Business Media.

Jackowiak B. 2010. Szata roslinna. [W:] Kaczmarek T. (red.). Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. 72-73. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Jackowiak B., Bekker H., Iuell B., Mikusinski G., Ratyńska H. & Wojterska M. 2007. Oceny środowiskowe w świetle dyskusji nad oddziaływaniem infrastruktury transportowej na przyrodę. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 245-246. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W. & Wojterska M. 2007. Wpływ infrastruktury transportowej na siedliska i roślinność: metodyczne podstawy analizy i próba oceny. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 53-65. Warszawa-Poznań-Lublin.

Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B. 2008. Zróżnicowanie współczesnej flory roślin naczyniowych Lednickiego Parku Krajobrazowego. W: L. Burchardt (red.). Jezioro Lednica. Historyczne i współczesne funkcjonowanie ekosystemu wodnego, s. 81-104. Kwartet, Poznań.

Jackowiak B. 2007. Wstęp. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, s. 5-6. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B. Bekker H., Iuell B., Mikusinski G., Ratyńska H., Wojterska M. 2007. Environmental impact assessments in the light of discussions on the influence of transport infrastructure on nature. In: B. Jackowiak (ed.) Influence of Transport Infrastructure on Nature. General Directorate of National Roads and Motorways, p. 235-236. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B. Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2007. Influence of transport infrastructure on habitats and vegetation: methodological grounds for analysis and an attempt at assessment. In: B. Jackowiak (ed.) Influence of Transport Infrastructure on Nature. General Directorate of National Roads and Motorways, p. 51-63. Warszawa-Poznań-Lublin.

Jackowiak B. 2007. Preface. In: B. Jackowiak (ed.) Influence of Transport Infrastructure on Nature, General Directorate of National Roads and Motorways, Warszawa-Poznań-Lublin, ISBN 83-87414-83-2, 5-6.

Jackowiak B. 2004. Apium repens (Jacq.) Lag. - Selery błotne. [W]: A. Werblan, B. Sudnik-Wójcikowska (red). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 9. S. 81-84.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Maps of real and potential natural forest vegetation of the Słowiński National Park. [In:] Brzeg A., Wojterska M. (eds). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Biologia, 69: 299-304.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Differentiation of the coniferous forest associations in the Słowiński National Park. [In:] Brzeg A., Wojterska M. (eds). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, Ser. Biologia, 69: 49-60.

Jackowiak B. 2003. Współczesne przemiany flory Wielkopolski w świetle hipotezy stepowienia. [W:] Banaszak J. (red.) Stepowienie Wielkopolski pół wieku później. S. 65-76. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.

Jackowiak B. 2003. Spatial structure of urban flora and its dynamism. [In:] Zając A., Zając M., Zemanek B. (Eds.). Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. P. 17-28. Institute of Botany Jagiellonian University. Cracow.

Żukowski W., Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce (Distribution of some threatened plants in Wielkopolska). Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu; 12: 1-68. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Chmiel J., Jackowiak B. 2001. Apium repens (Jacq.) Lag. - pęczyna błotna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. II - poprawione i uzupełnione. S. 273-274. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Herbichowa M., Jackowiak B. 2001. Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. - ponikło wielołodygowe. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. II - poprawione i uzupełnione. S. 480-482. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Jackowiak B. 2001. Corrigiola litoralis L. - nabrzeżyca nadrzeczna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. Wyd. II - poprawione i uzupełnione. S. 104-105. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Żukowski W., Jackowiak B. 2001. Apium nodiflorum (L.) Lag. - selery węzłobaldachowe. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 271-272. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Żukowski W., Jackowiak B. 2001. Pilularia globulifera L. - gałuszka kulecznica. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska Czerwona Księga Roślin. S. 63-64. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Kraków.

Jackowiak B. 2000. Chorological and ecological model of urbanophilous plants in Central Europe. In: Jackowiak B., Żukowski W. (Eds.) Mechanisms of anthropogenic changes of plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy - Adam Mickiewicz University in Poznań, 10: 125-141.

Jackowiak B., Niedbała W. 1999. Miasto jako układ ekologiczny. S. 278-309. W: Kompendium wiedzy o ekologii (red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska). Wyd. Nauk. PWN. Warszawa-Poznań

Jackowiak B., Tobolski K. 1993. Tymczasowa lista florystyczna współczesnych roślin naczyniowych. W: Tobolski K. (red.). Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifauny Lednickiego Parku Krajobrazowego. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. S. 19-42. Wyd. Sorus Poznań.

BIBLIOGRAPHIES:

Latowski K., Jackowiak B. 2016. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2011-2016 [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2011-2016]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań] 20, 1-134. Wyd. Kontekst.

Latowski K., Jackowiak B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010 [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works in 2006-2010]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań] 18, 1-130. Wyd. Kontekst.

Latowski K., Jackowiak B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu [Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań], 16, 1-104.

Latowski K., Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac opublikowanych w latach 1996-2000. [Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds. Bibliography of Polish Works 1996-2000]. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu[Publications of the Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań]; 11: 1-94. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

Scientific articles

Buters J, Prank M, Sofiev M, Pusch G, Albertini R, Annesi-Maesano I, Antunes C, Behrendt H, Berger U, Brandao R, Celenk S, Galan C, Grewling Ł, Jackowiak B, Kennedy R, Rantio-Lehtimäki A, Reese G, Sauliene I, Smith M, Thibaudon M, Weber B, Cecchi L. 2015. Variation of the group 5 grass pollen allergen content of airborne pollen in relation to geographic location and time in season. Journal of Allergy and Clinical Immunology 136 (1), 87-95.

Bogawski P, Grewling Ł, Nowak M, Smith M, Jackowiak B. 2014. Trends in atmospheric concentrations of weed pollen in the context of recent climate warming in Poznań (Western Poland). International Journal of Biometeorology, 1-10.

Grewling L, Janerowicz D, Nowak M, Polanska A, Jackowiak B, Czarnecka-Operacz M, Smith M. 2014. Clinical relevance of Corylus pollen in Poznan, western Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 21 (1): 64–69.

Grewling Ł., Jackowiak B., SMITH M . 2014. Variations in Quercus sp. pollen seasons (1996–2011) in Poznań, Poland, in relation to meteorological parameters. Aerobiologia, 30 (2): 149-159 (Original paper). 2013: 1-11

Wojciechowska M, Jackowiak B. 2013. Selected elements of vascular flora structure under long-term flood conditions in the Warta Mouth National Park, Poland. Plant Diversity and Evolution 130 (3-4), 239-249.

Drapikowska M, Susek K, Hasterok R, Szkudlarz P, Celka Z, Jackowiak B. 2013. Variability of stomata and 45S and 5S rDNAs loci characteristics in two species of Anthoxanthum genus: A. aristatum and A. odoratum (Poaceae). Acta Biologica Hungarica 64 (3), 352-363.

Galan C, Antunes C, Brandao R, Torres C, Garcia‐Mozo H, Caeiro E, Ferro R, Prank M, Sofiev M, Albertini R, Berger U, Cecchi L, Celenk S, Grewling Ł, Jackowiak B, Jäger S, Kennedy R, Rantio‐Lehtimäki A, Reese G, Sauliene I, Smith M, Thibaudon M, Weber B, Weichenmeier I, Pusch G, Buters JTM. 2013. Airborne olive pollen counts are not representative of exposure to the major olive allergen Ole e 1. Allergy 68 (6), 809-813.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Morphological variability of the two altitude vicariants, Anthoxanthum odoratum L. ss and Anthoxanthum alpinum in the Babia Góra Massif (Western Carpathian Mountains–Żywiec Beskid, Poland). Acta Botanica Gallica 159 (4), 433-442.

Grewling Ł, Jackowiak B, Nowak M, Uruska A, Smith M. 2012. Variations and trends of birch pollen seasons during 15 years (1996–2010) in relation to weather conditions in Poznań (western Poland). Grana 51 (4), 280-292.

Buters JTM, Thibaudon M, Smith M, Kennedy R, Rantio‐Lehtimäki A, Albertini R, Reese G, Weber B, Galan C, Brandao R, Antunes CM, Jäger S, Berger U, Celenk S, Grewling Ł, Jackowiak B, Sauliene I, Weichenmeier I, Pusch G, Sarioglu H, Ueffing M, Behrendt H, Prank M, Sofiev M, Cecchi L, Hialine Working Group. 2012. Release of Bet v 1 from birch pollen from 5 European countries. Results from the HIALINE study. Atmospheric Environment 55, 496-505.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Variability of alien species Anthoxanthum aristatum Boiss. in Wielkopolska Lowland (Western Poland). Ukrainian Botanical Journal 69 (3), 385-392.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2011. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum (Poaceae) na siedliskach o zróżnicowanym stopniu antropogenicznego przekształcenia. Fragm. Flor. et Geobot. Polonica 18 (2): 281-293.

Lawniczak AE., Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2011. Response of Anthoxanthum odoratum and A. aristatum to different habitat types and nutrient concentrations in soil. Fresenius Environmental Bulletin 20 (9A), 2465-2474.

Wojterska M., Ratyńska H., Patalas A., Jackowiak B. 2010. Mitigation of conflicts created in the landscape ecological pattern by A2 highway in western Poland as result of cooperation between investor and scientists. Problemy Ekologii Krajobrazu 28, 146-162.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2010. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. (Participation of anthropophytes in the segetal flora of Wielkopolska). Fragmenta Agronomica. 2010, 27(3): 103-111.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Pierścińska J., Jackowiak B. 2008. Preliminary results of the studies on morphological diversity of the lowland populations of species from the genus Anthoxanthum L. In: P. Kočárek, V. Plášek, K. Malachová & Š. Cimalová (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 186: 236-242.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8.

Jackowiak B. 2007. Pół wieku w trosce o zachowanie walorów przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 13:19-22.

Jackowiak B. 2006. Methodological proposals for studies on the structure and dynamics of urban flora. Polish Botanical Studies 22: 251-260.

Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Żukowski W. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve. Biological Bulletin of Poznań, 37 (2): 205-234.

Jackowiak B. 1999. Modele roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11(N.S.), Seminarium Geobot. 6: 3-16.

Jackowiak B. 1998. The hemeroby concept in the evaluation of human influence of the urban flora of Vienna. In: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (eds.). Synantropization of Plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10(N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 79-96.

Jackowiak B. 1998. The city as a centre for crystallization of the spatio-floristic system. In: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (eds.). Synantropization of Plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10(N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 55-68.

Jackowiak B., Lembicz M. 1997. Puccinellia capillaris (Poaceae) in Poland: the occurrence, morphology and ecology of populations. Fragm. Flor. Geobot. 42 (2): 295-303.

Jackowiak B., Celka Z. 1997. Materiały do flory aglomeracji miasta Poznania. Bad. Fizj. Pol. Zach. 46: 175-183.

Jackowiak B. 1995. Chorological-ecological model of the spread of Puccinellia distans (Poaceae) in Central Europe. Fragm. Flor. Geobot. 41(2): 551-561.

Jackowiak B. 1995. Stand und Perspectiven der floristischen Kartierung in polnischen Großstädten. Schr. für Vegetationkde. 27: 127-131. Bonn-Bad Godesberg.

Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1994. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 43: 105-124.

Jackowiak B. 1994. Outline of the floristical-ecological method of estimation of environmental transformation in the zone of the town's influence. Memor. Zool. 49: 83-92.

Kaniecki A., Graf R., Jackowiak B., Ludwiczak I., Ptaszyk J., Ziętkowiak Z. 1993. Problem zagospodarowania doliny Strumienia Junikowskiego. Kronika Miasta Poznania, 3-4: 436-454.

Jackowiak B. 1992. Rozmieszczenie roślin naczyniowych na terenie miasta Poznania. Gatunki wymarłe. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 41: 5-40.

Jackowiak B. 1992. Zur Ausbreitung von Duchesnea indica (Rosaceae) in Wien. Fragm. Flor. Geobot. 37 (2): 539-547.

Jackowiak B., Żukowski W., 1991. Z badań nad rzadkimi i ginącymi gatunkami roślin naczyniowych na Ziemi Lubuskiej. Lubuski Przegl. Przyr. 2 (4): 23-28.

Jackowiak B., Taraszkiewicz M., Wosicka E. 1991. Wpływ terminu wysiewu ziarniaków na rozwój fenologiczny Puccinellia distans (L.) Parl. Sprawozdania za lata 1989-90. Wydz. Mat.-Przyr. PTPN 108: 9-12.

Jackowiak B. 1991. Raport o stanie flory miasta Poznania. Przegląd Wielkopolski 3-4: 47-52.

Chmiel J., Jackowiak B. 1991. Godne ochrony torfowiska na Ziemi Lubuskiej. Lubuski Przegl. Przyr. 2 (4): 23-28.

Jackowiak B., Grabherr G. 1990. Zur Ausbreitung von Angelica archangelica L. an der Donau in Wien. Verhandl. Zool.-Bot. Gesell. Österreich. 127: 113-122.

Jackowiak B. Chmiel J., Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 40: 107-120.

Jackowiak B. 1990. Rośliny naczyniowe rezerwatu Krajkowo nad Wartą (woj. poznańskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 40: 29-56.

Jackowiak B. 1990. Neue Daten für die Gefäßpflanzenflora von Wien. Verhandl. Zool.-Bot. Gesell. Österreich. 127: 107-111.

Jackowiak B. 1989. Dynamik der Gefäßpflanzenflora einer Großstadt am Beispiel von Poznań. In: Ubrizsy Savoia A. (ed.). Spontaneous Vegetation in Settlements. Part I. Braun-Blanquetia 3: 89-98.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. Chmiel J. 1988. Apium repens (Jacq.) Lag.. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 284-290.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1988. Pilularia globulifera L. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 280-284.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag.. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 280-284.

Jackowiak B. 1988. Corrigiola litoralis L. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 343-348.

Herbichowa M., Jackowiak B. 1988. Eleocharis multicaulis Sm. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. 33 (3-4): 384-354.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1986/87. Występowanie Pilularia globulifera L. nad jeziorem Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 31/32 (1/2): 69-76.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. 1985. Apium nodiflorum Lag. w Polsce. Bad. Fizj. nad Polską Zach. 36: 21-34.

Jackowiak B. 1984. Chorologiczne i synekologiczne aspekty ekspansji Puccinellia distans (L.) Parl. w Polsce. Bad. Fizj. nad Polską Zach. 35: 67-91.

Jackowiak B. 1983. Halofity okolic kopalni soli w Wapnie (woj. pilskie). Bad. Fizj. nad Polską Zach. 34: 131-144.

Jackowiak B. 1982. Występowanie Puccinellia distans (Jacq.) Parl. na terenie miasta Poznania. Bad. Fizj. nad Polską Zach. 33: 179-183.

Textbooks, dictionaries and other educational publications

Duszyński J., Błoszyk J., Grykiel K., Jackowiak B. 2003. Biologia. Podręcznik. Tom. 2. Zakres rozszerzony. Liceum Ogólnokształcące. Ss. 340. Wyd. Szkolne. PWN. Warszawa.

Duszyński J., Godzińska E. J., Grykiel K., Jackowiak B. 2004. Biologia. Podręcznik. Tom 4. Zakres rozszerzony. Liceum ogólnokształcące. Ss. 196. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa.

Jackowiak B. (współautor) 2004. Pytania testowe z biologii. Materiały pomocnicze dla kandydatów na kierunki: biologia, biotechnologia i bioinformatyka pod red. G. Rosińskiego. UAM Poznań. Ss. 119.

Jackowiak B. 2004. Flora jako obiekt obserwacji i studiów botanicznych. [W:] J. Chmiel, M. Kasprowicz (red.). Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wydział Biologii UAM. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych, 1: 25-31. Wyd. trzecie, poprawione. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Jackowiak B., Wojterska M. 2004. Wybrane krajobrazy roślinne. [W:] J. Chmiel, M. Kasprowicz (red.). Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wydział Biologii UAM. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 1: 25-31. Wydanie trzecie, poprawione. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Duszyński J., Godzińska E. J., Grykiel K., Jackowiak B., Kaszycka K. A., Ryszkiewicz M. 2005. Biologia. Podręcznik. Tom 4. Zakres rozszerzony. Liceum ogólnokształcące. Ss. 304. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa.

Jackowiak B. 2005. Hasła z zakresu botaniki ogólnej, systematyki i geografii roślin. [W:] Strzałko J., (red.), 2005, Słownik terminów biologicznych, http://aneksy.pwn.pl/biologia

Jackowiak B. 2006. Hasła z zakresu botaniki ogólnej, systematyki i geografii roślin. [W:] Strzałko J. (red.) 2006. Słownik terminów biologicznych. Ss. 740. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Duszyński J., Godzińska E. J., Grykiel K., Jackowiak B., Kaszycka K. A., Ryszkiewicz M. 2006. Biologia. Podręcznik. Tom 4. Zakres rozszerzony. Liceum ogólnokształcące. Ss. 304. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa.

Hryniewiecka L., Lesicki A., Jackowiak B., Ratajczak L., Błoszyk J., Krenz-Niedbała M. 2008. Organizacja życia na Ziemi. W: Biologia. Jedność i różnorodność. S. 16-150. Wyd. Szkolne PWN.

Jackowiak B., Błoszyk J., Duszyński J. 2008. Różnorodność organizmów. W: Biologia. Jedność i różnorodność. S. 558-780. Wyd. Szkolne PWN.

Jackowiak B. 2008. Ekologia, biogeografia i ochrona przyrody. W: Biologia. Jedność i różnorodność. S. 862-959. Wyd. Szkolne PWN.

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Jackowiak B. 1988. Dynamik der Gefäßpflanzenflora einer Großstadt am Beispiel von Poznań (Polen). W: 31 International Symposium IAVS "Spontaneous Vegetation in Settlement. Frascati, April 11-15, 1988.

Jackowiak B. 1990. Usage of a floristical-ecological method in the towns planning. V International Congress of Ecology. Yokohama, Japan, August 23-30, 1990.

Jackowiak B. 1991. Floristische Kartierung von Biotopen in polnischen Großstädten. Kurzfassungen der Vorträge 12. Jahrestagung der LfNuL der BRD und der BfNuL. 26-28. Sept. 1991 in Wien.

Jackowiak B. 1992. Floristical-ecological method of estimation of environmental transformation in the zone of town influence. II European Meeting of the INTECOL/UNESCO-MaB. International Network for Urban Ecology. Warsaw, 15-17 Dec. 1992.

Jackowiak B. 1994. State and perspectives of floristical-ecological studies in polish towns. VI International Congress of Ecology. Ecological Progress to meet the Challange of Environmental Change. Manchester, England 20-26 August 1994.

Jackowiak B. 1995. Kontrola stanu i dynamiki szaty roślinnej w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - koncepcja programu i podstawy metodyczne systemu pomiarowego. W: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów. Szymbark 14-16 wrzesień 1995 r.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2003. Zróżnicowanie zbiorowisk borowych Słowińskiego Parku Narodowego. [W:] Brzeg A., Lisiewska M. (Eds.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Teofila Wojterskiego: 34. Sorus. Poznań.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2003. Mapy rzeczywistej i potencjalnej roślinności leśnej Słowińskiego Parku Narodowego. - [W:] Brzeg A., Lisiewska M. (red.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Teofila Wojterskiego: 44-45. Sorus. Poznań.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Zbiorowiska leśne Słowińskiego Parku Narodowego w świetle nowych badań. [W:] E. Jendrzejczak (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, s. 63. Wyd. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Bydgoski, Oddział Toruński. Toruń - Bydgoszcz.

Jackowiak B. 2005. The Spatial Patterns of the Flora in Large European Cities. Abstracts. XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, Europe, 17-23 July, p. 369.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Share of Ancient Forest Plant Species in Recent Forests as a Criterion of their Valuation and Reconstruction. Abstracts. XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, Europe, 17-23 July, p. 600.

Jackowiak B. 2005. Z życia naukowego i akademickiego Profesora Waldemara Żukowskiego. [W:] Jackowiak B., Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. S. 11-17. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin.

Jackowiak B. 2005. Znaczenie taksonomii, chorologii i ekologii roślin w ochronie różnorodności biologicznej: refleksja w świetle działalności naukowej, edukacyjnej oraz organizacyjnej Profesora Waldemara Żukowskiego. Ibidem. S. 27-41.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Charakterystyka synekologiczna gatunków roślin leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. Ibidem. S. 251.

Jackowiak B. 2005. Współzależność flory segetalnej i ruderalnej w procesie rozwoju miasta. [W]: Jackowiak B., Latowski K. (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Poznań-Czerniejewo 2005. S. 24. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin.

Jackowiak B. 2005. Badania nad antropogenicznymi przemianami flory w Polsce w świetle współczesnych kierunków i priorytetów badawczych. [W:] Współczesne kierunki badań botanicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gdańsk, 14-15 października 2005 r. S. 10. Katedra Ekologii Roślin, Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański.

Jackowiak B. 2006. Różnorodność biologiczna i człowiek: problem globalny w perspektywie regionalnej. III Ogólnopolskie Sympozjum Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin - Łukęcin, 10-12 maja 2006. S. 50. Uniwersytet Szczeciński.

Jackowiak B. 2006 Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen in polnischen Städten: Richtungen und Perspektiven. [In:] Stadtflora und Stadtvegetation. Arbeitskreis Biomonitoring/Global Change. Hannover, 11. Mai 2006. Reinhold-Tüxen-Gesellschaft für Vegetationskunde Hannover.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2006. Wybrane problemy ocen oddziaływania przedsięwzięć drogowych na obszary Natura 2000 na przykładzie wpływu autostrady A2 na środowisko przyrodnicze. [W:] Skuteczność ochrony przyrody. Łagów Lubuski, 7-9. 04. 2006 r., Lubuski Klub Przyrodników.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2006. Influence of transport infrastructure on the habitats and vegetation: bases of methodical analyses and the attempt of evaluation. [In:] International Scientific Technical Conference "Influence of Transport Infrastructure on Nature", Poznań (Poland), September 13-15, 2006.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Morphological variability of Anthoxanthum aristatum and A. odoratum in Poland – a preliminaryreport. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.). Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008. Book of Abstracts: 12.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Comparative anatomy of Anthoxanthum (Poaceae) species from Poland. In: The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones & The Fifth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Abstracts, p. 76. Copenhagen, Denmark 11-15 August 2008.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2009. Natural and anthropogenic determinants of genetic variability of species in the genus Anthoxanthum L. (Poaceae). In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, pp. 95-96.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional Biodiversity Assessment: A Case Study of Vascular Flora of Wielkopolska. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 104.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, pp. 23-24.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. In: IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv, p. 31.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. 2010. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Acta Soc. Bot. Pol. 79(Suppl. 1): 37.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19 11. 2010 r.

Scientific editing

Gołdyn R., Jackowiak B., Błoszyk J. (red.). 2005. Walory przyrodnicze doliny Cybiny". Ss. 96. Wydawnictwo Kontekst. Poznań.

Jackowiak B., Celka Z. (red.). 2005. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Ss. 308. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin.

Jackowiak B., Latowski K. (red.). 2005. Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Poznań - Czerniejewo 2005. Ss. 96. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin.

Latest main scientific reports

Reports presented at organizers' invitation

Jackowiak B. 2003. Dynamik und räumliche Differenzierung der Flora einer Großstadt am Beispiel von Poznan. Workshop "Stadtökologische Auswirkungen des Nutzungswandels in Kernstadt und Suburbanraum"; Halle 27. September 2003.

Jackowiak B. 2005. Badania nad antropogenicznymi przemianami flory w Polsce w świetle współczesnych kierunków i priorytetów badawczych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne kierunki badań botanicznych", Uniwersytet Gdański. Gdańsk 14-15. październik 2005 r.

Jackowiak B. 2005. Wandel von Flora und Vegetation unter dem Einfluß des Menschen: Richtungen und Perspektive der Forschungen in Polen. Sukopps-Festkoloquium, Technische Universität Berlin; Berlin; 26. November 2005.

Jackowiak B. 2006. Różnorodność biologiczna i człowiek: problem globalny w perspektywie regionalnej. III Ogólnopolskie Sympozjum Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin - Łukęcin. Uniwersytet Szczeciński, 10-12 maja 2006 r.

Jackowiak B. 2006. Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen in polnischen Städten: Richtungen und Perspektiven. Tagung "Stadtflora und Stadtvegetation", Arbeitskreis Biomonitoring/Global Change, Reinhold-Tüxen-Gesellschaft für Vegetationskunde Hannover, Hannover, 11. Mai 2006.

Jackowiak B. 2006. Geobotaniczne badania porównawcze w miastach środkowej Europy (Vergleichende geobotanische Untersuchungen in den mitteleuropäischen Städten). Międzynarodowe seminarium "Ekologiczne problemy krajobrazu miejskiego i strefy podmiejskiej w środkowo-wschodniej Europie". 11-14 maj 2006 Poznań.

Jackowiak B. 2007. Pół wieku w trosce o walory przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mosina-Jeziory, 18. kwietnia 2007 r.

Jackowiak B. 2010. Flora der Region Großpolen und ihre anthropogene Veränderungen. 41. Brandenburgische Botanikertagung, Witnica 26. Juni 2010.

Reports and posters

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2004. Zbiorowiska leśne Słowińskiego Parku Narodowego w świetle nowych badań." Referat. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Toruń. 8.09.2004.

Jackowiak B. 2005. The Spatial Patterns of the Flora in Large European Cities. Poster. XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria, Europe, 17-23 July 2005;

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Share of ancient forest plant species in recent forests as a criterion of their valuation and reconstruction. Poster. XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria, Europe, 17-23 July 2005;

Jackowiak B. 2005. Znaczenie taksonomii, chorologii i ekologii roślin w ochronie różnorodności biologicznej: refleksja w świetle działalności naukowej, edukacyjnej oraz organizacyjnej Profesora Waldemara Żukowskiego. Referat plenarny. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej"; Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu; Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.

Brzeg A., Jackowiak B., Kasprowicz M. 2005. Charakterystyka synekologiczna gatunków roślin leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. Poster. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej"; Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Komitet Botaniki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu; Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.

Jackowiak B. 2005. Współzależność flory segetalnej i ruderalnej w procesie rozwoju miasta. Referat. XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizatorzy: Zakład Taksonomii, Wydział Biologii UAM w Poznaniu; Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwiec 2005 r.

Jackowiak B., Ratyńska H., Szwed W., Wojterska M. 2006. Wpływ infrastruktury transportowej na siedliska i roślinność: metodyczne podstawy analizy i próba oceny". Referat plenarny. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Wpływ infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą (Influence of Transport Infrastructure on Nature). Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Akademia Rolnicza w Krakowie; Poznań, 13-15 wrzesień 2006 r.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Flora Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jej naturalne i antropogeniczne uwarunkowania. Referat. Georóżnorodność i różnorodność biologiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego: stan, dynamika i ochrona. 26.11.2007 r., Jeziory.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Morphological variability of Anthoxanthum aristatum and A. odoratum in Poland – a preliminary report. Poster. Environmental changes and biological assessment. IV. Ostrava, April 10-11th 2008.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2008. Comparative anatomy of Anthoxanthum (Poaceae) species from Poland. Poster. The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones & The Fifth International Symposium on Grass Systematics and Evolution. Copenhagen, Denmark 11-15 August 2008.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2009. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. XXXIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Siedlce.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2009. Natural and anthropogenic determinants of genetic variability of species in the genus Anthoxanthum L. (Poaceae). Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2009. Regional Biodiversity Assessment: A Case Study of Vascular Flora of Wielkopolska. Poster. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań.

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. 2010. Population of Lavatera thuringiaca on a medieval fortified town site: from reproduction to distribution. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2010. Vascular plant flora of Wielkopolska: 200 years of research and anthropogenic transformations. Poster. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. 2010. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Poster. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Planta in vivo, in vitro et in silico”. Warszawa, 6-12 września 2010 r.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2010. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. Poster. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19. 11. 2010 r.

Chosen applied elaborations (unpublished)

Jackowiak B. 1991. Waloryzacja geobotaniczna. [W:] L. Wojtasiewicz (red.). Studia do delimitacji regionu Wielkopolski. Centrum Badania Gospodarki Regionalnej. Poznań.

Jackowiak B. 1992. Kompleks biotyczny - waloryzacja geobotaniczna. [W:] L. Wojtasiewicz (red.). Studia do delimitacji regionu Bydgoskiego. Centrum Badania Gospodarki Regionalnej. Poznań.

Żukowski W., Jackowiak B. 1992. Dokumentacja do utworzenia rezerwatu przyrody "Czmoń" - w Wielkopolsce. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu.

Żukowski W., Jackowiak B. 1992. Dokumentacja dotycząca poszerzenia rezerwatu przyrody "Miranowo" w gminie Dolsk.

Jackowiak B. 1993. Geobotaniczne podstawy waloryzacji przyrodniczej 24 gmin na obszarze Środkowego Nadodrza. W programie koordynowanym przez Lubuski Klub Przyrodników na zlecenie Światowego Funduszu Ochrony Przyrody - WWF.

Jackowiak B., Ptaszyk J. 1993. Wyznaczenie na obszarze Poznania terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B., Wojterska M., Ratyńska H., Szwed W. 1994-1995. Ocena wpływu projektowanej autostrady A-2 na środowisko przyrody ożywionej i walory krajobrazowe na odcinku Świecko-Września. Transprojekt Poznań.

Engel J., Jackowiak B., Kuczyński L. Osiejuk T. S. 1996. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Słońsk". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Jackowiak B., Celka Z., J. Ptaszyk J. 1996. Wyznaczenie na obszarze aglomeracji Poznania terenów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B., Chmiel J., P. Szkudlarz P. 1996. Ocena walorów środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania rurociagu Jamał-Europa Zachodnia na terenie wojwództw gorzowskiego i poznańskiego. Biuro Projektowo-Doradcze "Eko-Konsult" w Gdańsku.

Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 1998. Operat ochrony gatunkowej roślin naczyniowych. W: Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. BUL Poznań.

Jackowiak B., Gołdyn R., Ptaszyk J. 2001. Ocena oddziaływania projektowanej obwodnicy Poznania (tzw. III ramy) na środowisko przyrodnicze. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B., Brzeg A., Kasprowicz M. 2003. Operat ochrony fitocenoz leśnych i zaroślowych Słowińskiego Parku Narodowego. [W] Korzeń J. (red.). Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska.

Jackowiak B. 2005. Poznań: obszary szczególnie cenne przyrodniczo, aktualizacja. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Jackowiak B. 2006. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III Rama Komunikacyjna - odcinek wschodni" w Poznaniu. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Wojterska M., Ratyńska H., Jackowiak B., Szwed W. 2006. Ocena oddziaływania autostrady A2 na obszary Natura 2000 w województwie lubuskim. Opracowanie wykonane dla firmy Scott Willson w Poznaniu.

Jackowiak B. 2008. Synteza opracowania projektów obszarów siedliskowych Natura 2000, uzupełniających sieć istniejącą na terenie woj. wielkopolskiego. Opracowanie wykonane na zamówienie Ministerstwa Środowiska i Wojewody Wielkopolskiego.


© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy